Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

wpis w: Opinie | 0

Po analizie przedmiotowego rozporządzenia Podlaska Izba Rolnicza wnosi następujące uwagi: – stawka płatności w Pakiecie 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji oraz Pakiecie 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji powinna być zwiększona o ok. 30 %, zbiory z … Continued

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

wpis w: Opinie | 0

Zaopiniowano pozytywnie. Nowelizacja reguluje procedury przeprowadzania postępowania scaleniowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przewiduje w czasie trwania stanu epidemii możliwość przeprowadzenia zebrań związanych ze scaleniami i zabieranie na nich głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt przewiduje … Continued

Projekt rozporządzenia „Restrukturyzacja małych gospodarstw

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności … Continued

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – dot. egzekucji komorniczych

wpis w: Opinie | 0

Odnosząc się do propozycji zmian kodeksu postępowania cywilnego będącej inicjatywą ustawodawczą Senatu (druk 222) polegającej na inkorporowaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolników prowadzących gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, sądzimy … Continued