Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

wpis w: Opinie | 0

Zaopiniowano pozytywnie. Nowelizacja reguluje procedury przeprowadzania postępowania scaleniowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przewiduje w czasie trwania stanu epidemii możliwość przeprowadzenia zebrań związanych ze scaleniami i zabieranie na nich głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt przewiduje ponadto zmianę w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zawiadamiania stron o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że zawiadamianie stron oraz doręczenie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji odbywa się za pokwitowaniem przez operatora pocztowego na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Przy przeprowadzaniu klasyfikacji z urzędu na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, z uwagi na dużą liczbę stron postępowania w projekcie uznaje się za zasadne zastosowanie trybu doręczeń w formie obwieszczenia. Wprowadzane zmiany mają usprawnić oraz przyspieszyć postępowania scaleniowe w szczególności poprzez wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. Ponadto w ustawie przewidziano, że niemożliwe będzie stwierdzenie nieważności decyzji scaleniowej w przypadku, gdy wada dotyczy tylko nielicznych uczestników.

Przygotowana przez resort rolnictwa ustawa ma też wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt SK 21/17) w zakresie umożliwienia wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na podstawie art. 158 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez wprowadzenie zmiany dotychczasowej treści art. 33 ust. 2.