Kompetencje oraz skład Organów Podlaskiej Izby Rolniczej

Organami Podlaskiej Izby Rolniczej są:

Jest Najwyższym organem Izby. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie i zmiana Statutu,
 2. wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym osób wchodzących w skład Zarządu
  i członków Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków,
 3. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. uchwalanie Regulaminów Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatowej
  i Komisji Problemowych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd,
 9. tworzenie Komisji problemowych i powoływanie ich członków,
 10. wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 11. stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Izby,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości stanowiących własność Izby,
 13. przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
 15. uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Prezesowi, Wiceprezesowi Izby, członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego,
 18. podejmowanie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
   utworzenia fundacji,
  2. przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
  3. założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku.
 19. wyrażanie zgody na członkostwo Izby w podmiotach krajowych i zagranicznych,
 20. tworzenie struktur organizacyjnych Izby,
 21. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Biura.

W skład Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej wchodzą:

Powiat

FUNKCJA

Nazwisko i imię

Augustów

PRZEWODNICZĄCY

Rusiecki Piotr

DELEGAT DO WZ

Sztukowski Paweł Karol

Białystok

PRZEWODNICZĄCY

Łapiński Ryszard

DELEGAT DO WZ

Sowiński Antoni Janusz

Bielsk Podlaski

PRZEWODNICZĄCY

Bobel Maciej

DELEGAT DO WZ

Bazylewski Krzysztof

Grajewo

PRZEWODNICZĄCY

Grunwald Witold

DELEGAT DO WZ

Bujnowski Bogdan

Hajnówka

PRZEWODNICZĄCY

Stocki Piotr

DELEGAT DO WZ

Kaczmarzyk Marian

Kolno

PRZEWODNICZĄCY

Przyborowski Antoni

DELEGAT DO WZ

Lewandowski Jerzy

Łomża

PRZEWODNICZĄCY

Łuba Zdzisław

DELEGAT DO WZ

Aleksandra Małgorzata Armo

Mońki

PRZEWODNICZĄCY

Szaciło Krzysztof

DELEGAT DO WZ

Dembowski Zbigniew

Sejny

PRZEWODNICZĄCY

Palanis Olgierd Józef

DELEGAT DO WZ

Czarniecki Mirosław

Siemiatycze

PRZEWODNICZĄCY

Leszczyński Grzegorz

DELEGAT DO WZ

Szumski Wieczysław

Sokółka

PRZEWODNICZĄCY

Siniło Marek

DELEGAT DO WZ

Olchowik Leszek

Suwałki

PRZEWODNICZĄCY

Wdowiak Jan Stanisław

DELEGAT DO WZ

Ostrowski Andrzej

Wysokie Mazowieckie

PRZEWODNICZĄCY

Wnorowski Wiesław

DELEGAT DO WZ

Kołakowski Bogdan

Zambrów

PRZEWODNICZĄCY

Jolanta Wielgat

DELEGAT DO WZ

Gosk Romuald

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 • kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • kontrola działalności finansowej Izby,
 • przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków.

W skład Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Izby Rolniczej wchodzą:

1. Aleksandra Małgorzata Armo

2. Maciej Bobel

3. Bogdan Bujnowski

4. Olgierd Palanis – przewodniczący

5. Marian Kaczmarzyk

Skład Komisji Budżetowej
1. Łapiński Ryszard
2. Przyborowski Antoni
3. Stocki Piotr – przewodniczący
4. Szaciło Krzysztof
5. Wielgat Jolanta

Skład Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej

 1. Kaczmarzyk Marian
 2. Kołakowski Bogdan
 3. Lewandowski Jerzy
 4. Łapiński Ryszard
 5. Siniło Marek
 6. Sowiński Antoni – przewodniczący
 7. Stocki Piotr
 8. Szaciło Krzysztof –zastępca
 9. Sztukowski Paweł

Skład Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Armo Aleksandra Małgorzata – zastępca
2. Bazylewski Krzysztof
3. Bobel Maciej
4. Bujnowski Bogdan
5. Gosk Romuald
6. Lewandowski Jerzy
7. Olchowik Leszek
8. Ostrowski Andrzej
9. Przyborowski Antoni
10. Szumski Wieczysław
11. Wdowiak Jan Stanisław – przewodinczący
12. Jolanta Wielgat

13. Zbigniew Dembowski