Wstrzymano sprzedaż państwowej ziemi rolnej na kolejne lata

Sejmowa komisja rolnictwa poparła w poniedziałek projekt noweli ustawy, który przewiduje wstrzymanie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu do końca kwietnia 2026 roku. Teraz projekt trafi na drugie czytanie. Nowe przepisy są konieczne, gdyż 30 kwietnia br. upłynie ustawowy okres,…

Read more
eRolnik z portalem ogłoszeń

eRolnik z portalem ogłoszeń

W związku z wejściem w życie w dniu 12 czerwca 2020 r. przepisów art. 2a ust. 4a-4h znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, nakładających na KOWR obowiązek utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego umożliwiającego zamieszczanie…

Read more

UKUR – obrót ziemią rolną

Obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce pomiędzy podmiotami na rynku prywatnym reguluje szereg przepisów, w tym ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362), której przepisy stosuje się do określonych ustawą…

Read more
Złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

Złagodzenie ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi

27 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. W szczególności, nie zmieniając wprowadzonego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o…

Read more
Są pieniądze na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Są pieniądze na kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych. Ich zaletą jest to, że część należnego bankom oprocentowania spłaca za rolników ARiMR. 7 lutego 2018 r. na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja…

Read more

Zasady dotyczących kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wypracowane i uzgodnione na spotkaniach które odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zasady dotyczących kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wypracowane i uzgodnione na spotkaniach które odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Read more
 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1405)http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1405/1
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109) http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/109/1
 3. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 585 ze zm.) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000585
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.)http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1257/1
 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.)http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1025/1

Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na zbycie

Wnioski o wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nieruchomości rolnych powinny być kierowane do Centrali KOWR

Wniosek zbywcy:

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nieruchomości rolnych (.pdf)

 • Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie w posiadanie innym podmiotom nieruchomości rolnych (.doc)

 • przydatne informacje – wniosek zbywcy tutaj

 • Przykładowe wnioski o wyrażenie zgody na nabycie

  Wnioski o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinny być kierowane do oddziałów terenowych KOWR, właściwych ze względu na położenie nieruchomości będącej przedmiotem wniosku.

  Oddział terenowy KOWR znajduje się w każdym województwie.

  1. Wniosek zbywcy:
  1. Wniosek osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne:
  1. Wniosek osoby fizycznej zamierzającej powiększyć gospodarstwo rolne:
  1. Wniosek uczelni:
  1. Wniosek inwestora:

  Przepisy ustawy nie nakładają obowiązku posługiwania się sformalizowanym drukiem, czy ściśle określonym wzorem wniosku. Aby wniosek spełniał swoją rolę, powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, winien być podpisany przez wnoszącego żądanie, a także powinien zawierać:

  1. oznaczenie zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej z podaniem ich adresów zamieszkania albo siedziby oraz w przypadku osoby fizycznej – numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zbywcy i nabywcy nieruchomości rolnej, jeżeli został nadany, natomiast jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
  2. oznaczenie zbywanej nieruchomości rolnej według ewidencji gruntów i budynków;
  3. uzasadnienie wniosku zawierające w szczególności cel, dla którego nieruchomość rolna jest nabywana, oraz przewidywany sposób jej wykorzystania.

  Do wniosku dołącza się:

  1. wypis z ewidencji gruntów i budynków dla zbywanej nieruchomości rolnej;
  2. odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie wydane na podstawie zbioru dokumentów prowadzonego dla zbywanej nieruchomości rolnej, lub informację o numerze księgi wieczystej dostępnej w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych;
  3. zaświadczenie o przeznaczeniu zbywanej nieruchomości rolnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
  4. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do uzyskania zgody;
  5. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej o zamiarze zbycia nieruchomości rolnej na rzecz wnioskodawcy – w przypadku wniosku składanego przez nabywcę;
  6. oświadczenie zbywcy nieruchomości rolnej – w przypadku wniosku składanego przez zbywcę, o:
  • braku możliwości sprzedaży nieruchomości rolnej na rzecz rolnika indywidualnego,
  • ustalonej z nabywcą nieruchomości rolnej cenie sprzedaży nieruchomości rolnej.

  Wniosek o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej powinien być złożony w oryginale w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Tam też można uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące m.in. sposobu wypełnienia wniosku. Dane teleadresowe Oddziałów Terenowych KOWR można znaleźć w zakładce: KONTAKT.

  Dokumenty powinny być złożone w oryginale, bądź w formie odpisów lub wyciągów poświadczonych z oryginałem przez notariusza, albo występującego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

  W przypadku osobistego składania wniosku w oddziale terenowym KOWR, upoważniony pracownik KOWR, któremu zostanie okazany oryginał dokumentu wraz z jego kopią, poświadczy zgodność kopii z oryginałem.

 • Źródło

 • https://www.kowr.gov.pl

.