Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 26 kwietnia 2023r.