Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 3 marca 2023r.


Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przedstawia swoje uwagi:

Projekt przewiduje w dalszym ciągu płatność historyczną do płatności niezwiązanej do tytoniu, która z racji historycznych danych nie jest płatnością do produkcji -w naszej ocenie płatność winna być płatnością do aktualnych upraw tytoniu lub winna zostać usunięta.

Uzupełniającą płatnością podstawową nie są objęte trawy na gruntach ornych – w naszej ocenie płatność winna być przyznawana również do traw na gruntach ornych.

Art. 24 – należy uzupełnić, iż kwota zaliczki wypłacana jest również w przypadku, kiedy gospodarstwo zostało poddane kontroli.

Płatność dla młodych rolników – wzorem lat ubiegłych wykształcenie, podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników czy też posiadanie stażu pracy w rolnictwie nie powinny warunkować możliwości uzyskania tej płatności. Ponadto młody rolnik musi przedstawić dokumenty potwierdzające wykształcenie lub staż pracy w rolnictwie, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy – w pierwszym roku ubiegania się o przyznanie płatności dla młodych rolników. Nie jest jasne z jakiej ustawy oraz jakie wykształcenie winien posiadać. Do tej pory młody rolnik w rozumieniu programów z PROW 2014-2020 mógł uzupełnić wykształcenie nawet już po otrzymaniu premii, ponadto nie uniemożliwiało się młodym rolnikom podejmowania pracy poza gospodarstwem. Taki rolnik miał obowiązek podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników przez rok od dnia otrzymania pierwszej raty pomocy. Krytycznie przyjmujemy proponowane zmiany, zwłaszcza w kontekście ogromnej inflacji, wysokich kosztów produkcji oraz sytuacji na rynkach rolnych. Wnosimy aby przywrócić dotychczasowe warunki otrzymywania tej płatności tj. wiek do 40 roku życia. Rolnik zaczynający prowadzenie gospodarstwa rolnego często jest jeszcze w trakcie nauki lub nie posiada ubezpieczenia społecznego rolników. Przy tych przepisach z płatności dla młodych rolników skorzysta bardzo mały odsetek beneficjentów. W naszej ocenie płatność dla młodych rolników nie powinna być ograniczana przez warunek wykształcenia, płatność z zasady winna zachęcić młodych rolników do prowadzenia gospodarstw, oraz umożliwić im swego rodzaju wzmocnienie rentowności ich gospodarstw na starcie.

Art. 27.1 W przypadku ubiegania się o przyznanie płatności dla młodych rolników: 1) do wniosku o przyznanie tej płatności dołącza się min. oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim . Co w naszej ocenie nie powinno mieć miejsca płatność dla młodych rolników nie powinna być zależna od stanu cywilnego. 

Płatność redystrybucyjna powinna przysługiwać już od 1ha. Rolnicy ponoszą coraz większe koszty, dla małych gospodarstw coraz ciężej jest się utrzymać. Małe gospodarstwa powinny otrzymać większe wsparcie żeby móc się rozwijać.

Z przykrością przyjmujemy fakt braku wprowadzenia płatności związanej z produkcją do koni. Wprowadzenie płatności dobrostanowych do tego gatunku zwierząt pozwoliło domniemywać, że koniowate będą wspierane także w formie płatności związanych z produkcją do koni.

W załączniku numer 2 GATUNKI ROŚLIN PASTEWNYCH, DO KTÓRYCH MOŻE ZOSTAĆ PRZYZNANA PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA DO POWIERZCHNI UPRAW ROŚLIN PASTEWNYCH należy dopisać wyka siewna, która może być wysiana z rośliną podporową.

§ 18. ust. 1. – do uzupełniającej płatności podstawowej powinna zostać zaliczona uprawa kukurydzy, ponieważ obecnie stanowi duży udział w strukturze zasiewów w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą.

 § 47. ust. 2. pkt. 1 – należy złagodzić wymiar kary i odejść od stosowania dwukrotności iloczynu stawki danej płatności obszarowej oraz powierzchni stanowiącej różnicę między powierzchnią gruntów, do których wnioskodawca ubiega się o przyznanie tej płatności, i obszarem zatwierdzonym do tej płatności, ponieważ są to niewielkie odstępstwa od zgłoszonej powierzchni gruntów.

§ 47. ust. 3. – należy podnieść próg różnicy jaki zwolniony jest z nakładania kary za przekroczenie obszaru zatwierdzonego do płatności z 3% do 5%.