Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania oraz wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 3 marca 2023r.


Zapisy rozporządzenia są zunifikowane dla całego terytorium Polski, natomiast PZO jest dokumentem sporządzonym dla konkretnego terenu po wizycie terenowej. W związku z powyższym wytyczne z PZO powinny mieć rangę nadrzędną. W przypadku, gdy przepisy rozporządzenia są bardziej liberalne niż założenia PZO, opinia RDOŚ nie powinna być wymagana. Natomiast w przypadku odwrotnym istnieje uzasadniona potrzeba wystąpienia do RDOŚ o opinie.