„Czternasta emerytura” dla emerytów i rencistów KRUS

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku rozpoczęła przygotowania do wypłaty uprawnionym świadczeniobiorcom tzw. „czternastej emerytury”.

„Czternasta emerytura” przysługuje osobom, które w dniu 31 października 2021 r. mają prawo do jednego ze świadczeń:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • okresowej emerytury rolniczej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

„Czternasta emerytura” będzie wypłacona z urzędu i nie trzeba w tej sprawie składać żadnych wniosków. Uprawnieni świadczeniobiorcy otrzymają niniejsze świadczenie w listopadowych terminach płatności, natomiast w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone w styczniowych terminach płatności 2022 r.

„Czternasta emerytura” przysługuje w wysokości:

  • 1250,88 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r.), jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza kwoty 2900 zł,
  • 1250,88 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury – jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza kwotę 2900 zł.

Osoby, których świadczenie emerytalno-rentowe będzie równe lub wyższe 4150,88 zł, nie otrzymają „czternastej emerytury”.

Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej. Poza podatkiem dochodowym i składką na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z kwoty „czternastej emerytury” nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

                                                                                   DYREKTOR

                                                                                   OR KRUS w Białymstoku

                                                                                   mgr Jacek Jarmołowicz