Ruszają konsultacje społeczne w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, urząd marszałkowski przedstawił projekt uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy. Od dziś (5.10) można zgłaszać do niego swoje uwagi i propozycje. Ostateczną decyzję w sprawie utworzenia parku krajobrazowego podejmą radni sejmiku województwa.

Dłonie leżące na klawiaturze. Na nadgarstkach zegarek i korale

Wielomiesięczne analizy

Projekt uchwały powstał na podstawie prac i analiz, prowadzonych od 2020 roku, mających na celu udokumentowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszaru zlewni rzeki Świsłocz na odcinku między Jałówką a Krynkami.

Analiza potwierdziła wysoką jakość badanych zasobów. W ramach prac stwierdzono także, że najwięcej najcenniejszych elementów przyrody, materialnych świadectw historii oraz obiektów o wysokich walorach kulturowych znajduje się w środkowej części badanego obszaru, ograniczonej od północy doliną Nietupy, a od południa – doliną Kołodzieżanki, a następnie dalej na południe wąskim pasem aż po źródła rzeczki Jałówki. Warto też zaznaczyć, że niemal 80 proc. analizowanego obszaru już podlega ochronie prawnej.

Analiza stała się podstawą do uznania w projekcie uchwały zasadności objęcia granicami projektowanego parku krajobrazowego terenów najcenniejszych przyrodniczo, kulturowo i historycznie, których łączna powierzchnia to 14 815,7 ha.

Decyzję podejmą radni

Projekt uchwały to dopiero wstępna propozycja. Zarząd województwa nie podjął decyzji o utworzeniu nowego parku krajobrazowego, ponieważ należy ona do radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego. To właśnie radni, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień właściwych miejscowo rad gmin oraz RDOŚ w Białymstoku, będą głosować nad utworzeniem parku krajobrazowego.

Ruszają konsultacje społeczne

Obecnie urząd marszałkowski rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały, aby dać możliwość wyrażenia opinii w tej sprawie mieszkańcom.

Wszelkie uwagi, postulaty i propozycje dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy należy wysyłać na formularzu na adres poczty elektronicznej: dos@wrotapodlasia.pl. Można to zrobić od dziś, 5 października do 30 listopada 2021 r. Wypełniony formularz można składać również osobiście w siedzibie urzędu lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok z dopiskiem „konsultacje społeczne”.

Rozpoczynające się konsultacje nie stanowią procedury uzgodnień wynikającej z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098). Procedura ta zostanie przeprowadzona na późniejszym etapie prac.

Co dalej?

Po konsultacjach społecznych projekt uchwały zostanie skierowany do uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz radami gminy Krynki, Gródek i Michałowo. Zostaną też przeprowadzone konsultacje z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi.

Po zakończonych konsultacjach oraz po uzyskaniu uzgodnień rad gmin i RDOŚ, projekt uchwały wraz z informacją z przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień zostanie skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych w sprawie powołania Parku Krajobrazowego Doliny Świsłoczy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego.

Izabela Smaczna-Jórczykowska, Dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej