Szkody łowieckie i myśliwi: jakie są prawa rolnika?

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Jakie właściwie mam prawa jako rolnik w zakresie szkód łowieckich i gospodarki łowieckiej, która poprzez koło dokonuje się na moich polach? Trudno jednak nazwać to gospodarką, a raczej wesołą zabawą chłopców w myśliwych – gorzko zauważa rolnik spod Raciborza, pisząc do redakcji Agrarlex.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ

 • Jakie prawa ma rolnik w zakresie szkód łowieckich?
 • Jak może się bronić przed samowolą myśliwych?
 • Jakie prawne rozwiązania może podejmować?

Jakie właściwie mam prawa jako rolnik w zakresie szkód łowieckich i gospodarki łowieckiej, która poprzez koło dokonuje się na moich polach? Trudno jednak nazwać to gospodarką, a raczej wesołą zabawą chłopców w myśliwych – gorzko zauważa rolnik spod Raciborza, pisząc do redakcji Agrarlex.

Oto lista praw i obowiązków właściciela lub posiadacza gruntu rolnego w zakresie szkód łowieckich.


Rolnik ma prawo:

 1. Prawo do odszkodowania za plony i zasiewy oraz prawo do pokrycia kosztów zagospodarowania uszkodzonego trwałego użytku zielonego  – bez prawa do zwrotu utraconych korzyści.
 2. Prawo do udziału w Zespole Szacującym przy szacowaniu wstępnym i (lub) ostatecznym szkód łowieckich – rolnik może ustanowić pisemnie swego przedstawiciela.
 3. Prawo do wnoszenia uwag do protokołu wstępnego i (lub) ostatecznego szacowania szkody, także na etapie postępowania odwoławczego. 
 4. Prawo do odmowy podpisania protokołu szacowania wstępnego i (lub) ostatecznego szacowania szkody.
 5. Prawo wezwania przedstawiciela miejscowej Izby Rolniczej do udziału w oględzinach wstępnych lub ostatecznych oraz ustalaniu wysokości odszkodowania – wyłącznie na etapie postępowania odwoławczego przez właściwym nadleśniczym.
 6. Prawo do wystąpienia na drogę sądową w przypadku braku zgody na proponowane odszkodowanie za szkody łowieckie – w ciągu 3 miesięcy od otrzymania decyzji właściwego nadleśniczego w postępowaniu odwoławczym.
 7. Obowiązek współdziałania – właściciele lub posiadacze gruntów rolnych i leśnych powinni, zgodnie z potrzebami, współdziałać z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami.
 8. Prawo do odmowy zgody na ustawienie na gruncie urządzeń łowieckich – bez konsekwencji dla odmowy szacowania szkód łowieckich w takich przypadkach.
 9. Prawo do gromadzenia wszelkich dowodów związanych z wystąpieniem szkody – np. zdjęć, filmów video, nagrań dźwiękowych, zabezpieczenie śladów (odchody, sierść itd..).
 10. Prawo do powołania własnego rzeczoznawcy lub biegłego – nie będzie to jednak miało zasadniczego znaczenia dowodowego przy szacowaniu szkód łowieckich, a tylko będzie mogło stanowić dowód pomocniczy w ewentualnym postępowaniu przed sądem powszechnym. 
 11. Prawo czynnego ograniczenia wejścia na teren osób postronnych, jeśli wykracza to poza zwykłe czynności związane z działalnością łowiecką lub prowadzeniem polowania.
 12. Prawo do odszkodowania, na podstawie kodeksu cywilnego do odszkodowania za szkody spowodowane gospodarką łowiecką wykraczające poza Prawo Łowieckie, np. za szkody spowodowane poza polowaniem, za uszkodzenie ogrodzeń stałych, budynków, za zranienie lub zabicie zwierząt domowych.
 13. Prawo wezwania Policji w przypadkach rażącego naruszenia prawa własności przez członków koła łowieckiego.
 14. Prawo do opłaty za ustawienie na gruncie prywatnym urządzeń łowieckich.
 15. Prawo do negocjacji sposobu ograniczenia szkód łowieckich poprzez ustawienie urządzeń technicznych (ogrodzenia, pastuchy elektryczne, ambony, paśniki itp..) lub stosowanie zabiegów chemicznych odstraszających (repelenty).
 16. Prawo do zawierania umów cywilno-prawnych (ugoda) z kołami łowieckimi co do sposobu rozwiązywania problemu szkód łowieckich, nawet w trakcie trwającego postępowania na podstawie Prawa łowieckiego.
 17. Prawo do ustawiania na własnym gruncie własnych urządzeń technicznych ograniczających szkody łowieckie – jednak w zgodzie z Prawem Ochrony Przyrody i kodeksem cywilnym.
 18. Prawo do uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym o wydzierżawienie obwodu łowieckiego oraz o ustalenie rocznych i wieloletnich planów hodowlanych (na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz na podstawie Prawa łowieckiego art. 27).
 19. Prawo do protokołu szacowania szkody.
 20. Prawo zgłaszania wniosku o wyłączenie gruntu z obwodu łowieckiego – wyłącznie w procedurze uchwalania przez sejmik podziału na obwody łowieckie.
 21. Prawo zgłaszania zastrzeżeń i sprzeciwu do polowania zbiorowego na swoim gruncie.

Zwierzyna należy do Państwa

r e k l a m aPrzypomnijmy jeszcze, że zwierzęta łowne w stanie wolnym nie są częścią składową nieruchomości rolnika, a więc właściciel takiej nieruchomości nie ma do zwierzyny żadnych praw. Prawo własności wobec zwierząt łownych poprzez wojewodów wykonuje w imieniu Skarbu Państwa Minister Ochrony Środowiska.Gospodarka łowiecka jest realizowana w tzw. obwodach, które są administracyjnie wyznaczonym obszarem „wirtualnym” na gruntach, bez poszanowania granic i prawa własności i praktycznie bez wpływu właścicieli gruntów.Prawo do eksploatacji łowieckiej obwodu ma wyłącznie koło Polskiego Związku Łowieckiego na zasadzie umowy dzierżawy z odpowiednim organem administracji rządowej (starosta), a czynsz jest dochodem własnym gmin oraz nadleśnictw; obwody niedzierżawione podlegają nadleśnictwom.Roman Włodarz

Podstawa prawna: Prawo łowieckie z 13 października 1995 r. 

Artykuł jest informacją i nie stanowi porady prawnej.
Do pobrania także formularze:

 1. Zgłoszenie szkody łowieckiej w uprawie
 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania
 3. Protokół oględzin odwołanie do nadleśniczego
 4. Protokół oględzin Skarb Państwa
 5. Protokół szacowania ostatecznego
 6. Protokół szacowania ostatecznego odwołanie do nadleśniczego
 7. Protokół szacowania ostatecznego Skarb Państwa
 8. Zgłoszenie daty zbioru plonach
 9. Zgłoszenie szkody w zebranych płodach
 10. Oświadczenie zakaz polowania zbiorowego

Źródło:

https://agrarlex.pl/artykuly/prawo-lowieckie/szkody-lowieckie-i-mysliwi-jakie-sa-prawa-rolnika?fbclid=IwAR3ix-OoAcT4GwaPi5F68AgGebTK8rG96Qt0wuzi5i4H1LAE6bdtP6JLu0g