Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców

wpis w: Opinie | 0

Brak zapisów w jaki sposób należy zgłaszać na prawach członka przedstawicieli izb rolniczych do prac komisji i w jaki sposób komisja powinna poinformować przedstawicieli izby o rozpoczęciu prac.

W paragrafie 7 pkt 1 zapis mówiący o tym, że tylko 65 % ogólnej liczby punktów uprawnia dotychczasowego dzierżawce do pierwszeństwa w dzierżawie obwodu, wobec czego kryterium punktowe mówiące o głosie izby rolniczej, wójta, burmistrza, jest bez wartościowy, a to właśnie te głosy według naszej oceny są najważniejsze i one w rzeczywistości są w stanie urealnić współpracę kół łowieckich z rolnikami.

Nowo powstający dzierżawca nie ma najmniejszej szansy na dzierżawę w przypadku gdy o dzierżawę ubiega się również dotychczasowy dzierżawca.

Kryterium mówiące, że maksymalną ilość punktów można uzyskać jeśli w kole znajduje się jeden myśliwy na 300 ha jest nie zrozumiałe i nie adekwatne do realiów z jakimi muszą się zmierzyć myśliwi, gdyż wystarczy by w kole łowieckim znajdowali się myśliwi nieaktywni zawodowo zamieszkający inne części polski aby otrzymać maksymalną liczbę punktów. Należy kryterium uzupełnić o dwa pojęcia myśliwy aktywny, który aktywnie bierze udział w polowaniach co potwierdza wpisami w książce polowań i myśliwy nieaktywny, który nie bierze udziału w polowaniach lub też symbolicznie bierze udział w polowaniach, a także należy dopisać kryterium myśliwy znajdujący się na terenie obwodu łowieckiego, gdyż w naszej ocenie to właśnie ci myśliwi wykonują najwięcej odstrzał dzików.

Podobnie niezrozumiałe jest dla nas kryterium o stosunku wygranych rozpraw sądowych, gdyż obecnie procedura odwoławcza uwzględnia odwołania do nadleśniczego, i to właśnie te kryterium winno być pod uwagę gdyż ono jest w stanie zobrazować rzeczywistą skalę problemu odszkodowań.

Należy uzupełnić listę kryteriów o kryterium dot. odstrzału sanitarnego, gdyż w chwili obecnej myśliwi niechętnie biorą udział w odstrzałach sanitarnych zlecanych przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Jednocześnie zasadne jest aby w projekcie dodać zapis, aby przy wyborze dzierżawcy obwodu łowieckiego było również punktowane kryterium dotyczące ilości członków koła zamieszkujących teren obwodu o którego dzierżawę wnioskują. Im więcej członków zamieszkujących na terenie obwodu tym więcej przypisanych wartości punktowych dla danego koła łowieckiego. Naszym zdaniem zmniejszyłoby to, lub wyeliminowało problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z przedstawicielem koła łowieckiego i np. umówieniem terminu szacowania powstałej szkody. Często są sytuacje, że koło dzierżawi obwód, na którym w okolicy nie ma, lub jest jeden członek tego koła, który przy dużej ilości szkód wyrządzanych przez zwierzynę na danym obwodzie nie ma fizycznie możliwości oszacować wszystkich szkód zgłaszanych przez rolników.