Projekt zmian w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich:

wpis w: Opinie | 0
  1. Uznano za zasadne wprowadzenie obowiązkowego systemu ubezpieczeń, ale wyłącznie po zapewnieniu dopłat do ubezpieczeń dla wszystkich rolników oraz do wszystkich posiadanych gruntów. Przy czym uważamy, że należałoby rozważyć aby początkowo obowiązkowym ubezpieczeniem objąć np. min. 50 % powierzchni gruntów ornych od min. 1 ryzyka. Pozostała część gruntów, w tym trwałe użytki zielone oraz pozostałe ryzyka – powinny być również z dofinansowaniem 65 % kosztów składki, ale tylko dla zainteresowanych.
  2. Zagwarantowanie odszkodowania adekwatnego do rozmiaru poniesionej szkody, przy rozsądnych cenach stawek ubezpieczeniowych. Może dojść do wielu sytuacji w których zakłady ubezpieczeń będą uchylały się od wypłaty odszkodowania pod różnymi nieuzasadnionymi pretekstami. Środki przyznawane przez Państwo powinny być nadzorowane przez instytucją rządową. Konieczne jest powołanie instytucji rozstrzygającej sytuacje sporne.
  3. Rolnik powinien mieć możliwość wyboru zakładu ubezpieczeń z którym zawrze umowę ubezpieczenia tzn., że „środki powinny iść za rolnikiem”. Nie może być tak, że środki wyczerpią się w jednym zakładzie to rolnik będzie zmuszony zawrzeć umowę z innym, do którego być może nie ma zaufania.
  4. Uważamy za niezasadne podwyższenie wysokości kary za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia.
  5. Karencja powinna zostać skrócona do 7 dni.

Państwo powinno ustalić jednolite zasady i warunki ubezpieczenia obowiązujące wszystkie zakłady ubezpieczeniowe. Wiele kwestii zatem jest niejasnych i wątpliwych. Nie wiemy, na jakich zasadach będę odbywały się szacowania szkód, i jak będzie wyglądała kwestia odwołań i wypłaty odszkodowań.

Ponadto obecnie wiele gospodarstw jest w trudnej sytuacji i może nie sprostać finansowo opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia, co wiąże się z ponoszeniem wyższych kosztów produkcji. W sytuacji minimalnej opłacalności produkcji należałoby się zastanowić w jaki sposób wesprzeć gospodarstwa rolne i zagwarantować ceny wpływające na opłacalność produkcji.

W opiniowanym projekcie nadal brakuje możliwości ubezpieczenia zwierząt od padnięcia. Mimo wniosków ze strony rolników o potrzebie uwzględnienia tego ryzyka w systemie ubezpieczeń, nie zostało ono uwzględnione w w/w projekcie.