Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

wpis w: Opinie | 0

Zasygnalizowano problem dotyczący produkcji zwierzęcej w gospodarstwach. W 2018 i 2019 roku Polskę dotknęła klęska suszy, jest duże zagrożenie że to się powtórzy w 2020 roku. Zarówno hodowcy bydła mlecznego jak i mięsnego bardzo odczuwają skutki  suszy, ponieważ bardzo ucierpiały ich uprawy stanowiące bazę paszowa dla bydła. Zbieranie  bardzo  niskich  plonów rok po roku zmusza rolników do redukcji pogłowia bydła w ich gospodarstwach, ponieważ zakup pasz jest za drogi, pieniądze uzyskane ze sprzedaży  bydła są  przeznaczane na zakup pasz i wykarmienie pozostałej części zwierząt w gospodarstwie. Dlatego wnioskujemy, aby w ramach w/w programu, rolnicy mogli odbudowywać swoje stada poprzez możliwość dofinansowania do zakupu stada podstawowego tj. krów i jałówek, buhajów w typie użytkowym mięsnym  i mlecznym, w celu przywracania potencjału produkcji rolnej w ich gospodarstwach spowodowanych klęskami  żywiołowymi.