Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

wpis w: Opinie | 0

1)     Usunąć zapis dotyczący wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane  przez suszę – poprzez odtworzenie środków trwałych.

2)     Agencja udziela pomocy finansowej dla producenta rolnego tylko w przypadku strat na poziomie 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z ostatnich trzech lat poprzedzających rok… W przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które najczęściej dotyczą strat w uprawach rolnik, który utrzymuje produkcję zwierzęcą nie osiągnie pułapu 30%, gdyż produkcja zwierzęca sztucznie zaniża procent strat. Należy rozdzielić produkcję roślinną i zwierzęcą w celu rzetelnego oszacowania strat  i wypłaty pomocy.

3)     Pod wnioskiem o oszacowanie rolnik musi złożyć podpis zaufany.  Rolnik powinien składać wniosek poprzez zalogowanie się do system ARiMR, tak aby rolnicy po raz kolejny nie byli obarczani dodatkowymi procedurami. W przypadku braku takiej możliwości zapis dot. podpisu zaufanego należy uszczegółowić, gdyż jest on niejasny.  Ponadto niewielu rolników korzysta z tego rodzaju instrumentów i będzie to dla nich duży problem.  Proponujemy aby cały proces szacowania strat spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne oprzeć o dane jakie rolnik składa do ARiMR tj.; wniosek obszarowy oraz dane zawarte w systemie IRZ. I co z wersją papierową, czy będzie można złożyć wniosek w wersji papierowej, np. wysłać listem poleconym?

4)     Usunąć zapis dotyczący pomniejszenia pomocy o 50% w przypadku braku ubezpieczenia od ryzyka suszy – w obecnej sytuacji wiele firm nie ubezpiecza od ryzyka suszy tłumacząc wysokim ryzykiem wystąpienia zjawiska. Wymagane ubezpieczenie powinno dotyczyć również  wszystkich pozostałych ryzyk (gradobicia, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych,  huraganu, suszy, deszczu nawalnego, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny).

5)     Ponadto należy określić maksymalny termin wypłaty pomocy oraz zabezpieczyć środki finansowe za pracę przedstawicieli izb rolniczych w komisjach „suszowych”.

6)     Po zapoznaniu się z ww. rozporządzeniem wnosimy następujące uwagi tj.:  w wykazie upraw brak jest następujących roślin; ziemniaki jadalne, oziminy tj. pszenica, pszenżyto, żyto, jęczmień, brak wyodrębnienia upraw paszowych zbieranych w postaci siana. np.; trawy na go- -siano, łąki i pastwiska -siano, wykaz musi być zgodny z roślinami jakie rolnik deklaruje we wniosku obszarowym do ARiMR.