Spotkanie Zarządu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniu 3 marca 2020r. odbyło się spotkanie Zarządu z Przewodniczącymi. W spotkaniu wzięło udział 13 Przewodniczących oraz zaproszeni goście: Andrzej Czerniawski- Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Waldemar Szczesny- Dyrektor ARiMR w Łomży, Piotr Masłowski- kierownik BDSŚiPB ARiMR w Łomży,  Piotr Kaliszuk- Z-ca Kierownika ARiMR w Białymstoku, Dariusz Krasowski- Przewodniczący PZŁ ZO w Białymstoku oraz Andrzej Lenczewski- Członek Zarządu PZŁ w Białymstoku.

Spotkanie zostało zwołane w celu omówienia następujących kwestii:

– opiniowania planów łowieckich;

– zmian w łowiectwie w kontekście specustawy o ASF;

– warunków i trybu przyznawania pomocy w zakresie „Dobrostanu zwierząt”

          Jako pierwszy głos zabrał Pan Andrzej Czerniawski- Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Przedstawił zmiany, które weszły 31 stycznia 2020 r. ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W/w ustawa wprowadza szereg ułatwień w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz w zakresie niezbędnej redukcji populacji dzików:

•        wprowadza regulację dotyczącą odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez, zarządzającego obwodem łowieckim, dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

•        umożliwia wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, poszukiwaniu padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania zasad bioasekuracji.

•        dotyczy przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez ministra rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z ustawą, stanowić będzie wykroczenie.

•        zabrania celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

•        rozszerza zakres czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę.

•        umożliwia wykonywania odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.

•        w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego wprowadza podstawę prawną umożliwiającą przekazanie (przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) do dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym.

•        wprowadza nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra.

•        przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r.  Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

Poinformował też o podpisaniu rozporządzenia przez Wojewodę Podlaskiego w sprawie nakazania odstrzału sanitarnego dzików na obszarze województwa podlaskiego w ilości 2000 sztuk. Odstrzał ten powinien być zrealizowany przed wykonaniem odstrzału  zaplanowanego przez Koła Łowieckie.

Przedstawił zasady uboju na użytek własny i małych rzeźni. Zwrócił uwagę, iż na tą chwilę w województwie nie ma ognisk ptasiej grypy i Afrykańskiego Pomoru Świń.  Wyjaśnił również zasady zgłaszania bytowania dzików w mieście. Należy wtedy złożyć wniosek do Prezydenta, Burmistrza czy też Wójta, który ma obowiązek odłowienia i zabicia takiego dzika.

Z informacji przedstawionych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynika, iż w 2019 roku zostało odstrzelonych 7 823 dzików, w tym 349 dzików padło, a 92 przypadki dzików było dodatnich ASF (z czego 42 dziki zostały odstrzelone, a 50 dzików padło).

Następnie głos zabrali przedstawiciele ARiMR w sprawie działania „Dobrostan zwierząt”. Omówili zasady skorzystania z pomocy, które wywołały wiele emocji i pytań wśród uczestników. Poinformowali, iż od 15 marca 2020 r. rolnicy utrzymujący krowy i świnie będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe za poprawę warunków utrzymania tych zwierząt ponad wymagane normy. Wnioski będzie można składać od 15 marca do 15 maja 2020 r. Nabór- drogą elektroniczną, w ramach formularza e-wniosek Plus (na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014-2020). Na wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 % w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. Nieterminowe zgłoszenie dyskwalifikuje udzielenie pomocy.

Stawki pomocy wyniosą (na rok):

– 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach),

– 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach),

– 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym),

– 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach),

– 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy będą określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym działania Dobrostan zwierząt PROW 20142020, które będzie obowiązywać od dnia 15 marca 2020 r. (rozporządzenie jest na końcowym etapie procesu legislacyjnego).

Na działanie Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 zarezerwowano 50 mln euro. Szacuje się, że ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 65 tys. rolników – hodowców krów i świń.

Delegaci mieli wiele pytań, m.in.: dopytywali się kiedy zostanie wypłacona pomoc, w związku z wystąpieniem suszy za 2019r., gdyż rolnicy otrzymują pisma z ARiMR o niezałatwieniu sprawy w terminie. Pan Waldemar Szczesny wyjaśnił, iż wynika to z konieczności uprzedniego uchwalenia i wejścia w życie ustawy budżetowej na 2020 r. Poinformował, że w I etapie zostało wypłaconych 750 mln zł, a do opłacenia pozostało 1,5 mld zł. W tym roku województwo podlaskie zostało objęte kontrolą foto.

Pan Waldemar Szczesny poinformował też o zmianie terminu naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego. W 2020 roku rolnicy będą mogli je składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 25 maja do 25 czerwca br.

Dodatkowo poinformował, że w województwie podlaskim dla Kół Gospodyń Wiejskich zostało wypłaconych 1 500 000 zł.

W dalszej części dyskutowano odnośnie opiniowania planów łowieckich.

Pan Dariusz Krasowski- Przewodniczący PZŁ ZO w Białymstoku poinformował, iż 21 marca mija termin składania rocznych planów łowieckich u właściwych nadleśniczych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przez dzierżawców obwodów łowieckich. Przygotowanie rocznych planów łowieckich poprzedzone jest inwentaryzacją zwierzyny, sporządzoną do dnia 10 marca każdego roku.

Pan Krasowski wyjaśnił, że roczny plan łowiecki jest sporządzany na okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca roku następnego, w szczególności na podstawie inwentaryzacji zwierzyny. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz właściwej izby rolniczej. Następnie podlega on zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim. 

Powyższy przepis nakłada na dzierżawców obwodów łowieckich obowiązek zasięgnięcia opinii właściwej izby rolniczej przy sporządzaniu rocznych planów łowieckich. Prezes Grzegorz Leszczyński zwrócił uwagę, że do izby rolniczej wpłynęło niewiele informacji o planowanych inwentaryzacjach.  

Koła Łowieckie utrzymują poziom dzika 0,1 / 1 km2. Na dzień 29 lutego pozyskano 232 sztuki dzika. Zwrócono się z zapytaniem o możliwość zgłaszania szkód w formie elektronicznej. W odpowiedzi uzyskano informację, że pracuje się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania.

Spotkanie było też okazją do dyskusji odnośnie poprawy współpracy kół łowieckich z rolnikami. Zdaniem Dariusza Krasowskiego szkoda powinna być oszacowana i wypłacona przez koło łowieckie. Na zakończenie wystąpienia przedstawicieli PZŁ, Prezes zwrócił się z do Przewodniczącego ZO PZŁ w Białymstoku z prośbą o wystąpienie z wnioskiem o odstrzał łosia.

Na zakończenie poproszono o zabranie głosu Panią Agnieszkę Zieziula- Dyrektor TUW w Białymstoku w kwestii ubezpieczeń upraw. Zaznaczyła ona, iż ubezpieczenie upraw z tytułu suszy jest możliwe wyłącznie do końca kwietnia br. Należy też pamiętać o obowiązywaniu 14 dniowej karencji od dnia podpisania umowy ubezpieczenia.

Justyna Kaliszewicz

PIR Porosły