Dopłaty do wapnowania gleby 2019

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Rusza Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.
1 lipca podpisano porozumienie pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha. Program realizowany będzie w latach 2019–2023 i na jego realizację w budżecie znajduję się 300 mln zł.

Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Kto może ubiegać się o pomoc:

 • pomoc skierowana jest to rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Jakie warunki należy spełnić:

 • dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania;
 • dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5;
 • dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Kwota dofinansowania:

L.p Wielkość gospodarstwa Kwota dofinansowania
1. 0 – 25 ha 300 zł/t
2. 25 – 50 ha 200 zł/t
3. 50 -75 ha 100 zł/t

Co obejmuje dofinansowanie:

Zakup wapna:

 • wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), – Wykaz wapna nawozowego  ,np. wapno nawozowe z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%)

oraz

 • środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, Wykaz środków wapnujących, np. wapień – standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.

Należy pamiętać, aby na fakturze potwierdzającej zakup wapna znalazła się informacja o typie i odmianie zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO. Kwalifikowalności kosztów obejmuje okres od 1 czerwca 2019 roku do 31 października 2023 roku. 

Najczęstszym błędem jest właśnie źle wystawiona faktura, co powoduje odesłanie wniosku do adresata.

Czego nie obejmuje dofinansowanie:

 • kosztu transportu;
 • koszu rozsiewu nawozów wapniowych.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

Planowany okres przyjmowania dokumentów o refundacje kosztów

 • Wnioski przyjmowane będą w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.08.2019 do dnia 31.12.2019 lub do wyczerpania alokacji środków.  W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Miejsce składania dokumentów

Formularz wniosku należy złożyć do sekretariatu właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (w województwie podlaskim jest to Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku, mieszcząca się przy ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok, tel. 085/ 743 58 41 w.27,23,22) (http://wfosigw.bialystok.pl/wapnowanie,a661)

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcja wypełnienia wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym podpisem. Wymaganymi załącznikami do wniosku są :

 1. opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
 2. faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
 3. wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie.

Limit Pomocy

 • dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lat. 

Na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej możemy znaleźć wszystkie niezbędne wnioski i załącznik do Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie: https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Julita Warszycka

PIR Porosły

Bibliografia:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ogolnopolski-program-regeneracji-gleb/nabor-2019/

https://www.schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

http://wfosigw.bialystok.pl/wapnowanie,a661