Informacja ARiMR o kredytach z dopłatą do oprocentowania

wpis w: Aktualnosci1 | 0

ARiMR informuje, że aktualnie o kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania można ubiegać się w ramach następujących linii kredytowych:

kredyty inwestycyjne:

  • kredyt na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym (linia RR),
  • kredyt na zakup użytków rolnych (linia Z),
  • kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów (linia PR);

kredyty „klęskowe” na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę:

  • dla mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP) (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02),
  • dla dużych przedsiębiorstw – kredyt na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych (linia inwestycyjna DK01, linia obrotowa DK02).

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w bankach, z którymi ARiMR zawarła umowy o współpracy, tj.: w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonych w nich bankach spółdzielczych, a także BGŻ BNP Paribas S.A., Pekao S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Santander Bank Polska S.A. oraz Banku Ochrony Środowiska S.A.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne(Dz. U. z 2019 r. poz. 33) przewiduje możliwość udzielania pomocy publicznej w formie dopłat do oprocentowania kredytów udzielonych przez bank na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.  Jednakże, zgodnie z art. 8 niniejszej ustawy pomoc ta może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem. Na dzień dzisiejszy Agencja nie ma potwierdzenia, jaka jest ostateczna decyzja KE w tej sprawie. Natomiast, po podjęciu przez KE pozytywnej decyzji planowane jest uruchomienie nowej preferencyjnej linii kredytowej na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej.

Źródło: ARiMR