Opinie do projektów aktów prawnych

wpis w: Opinie | 0

Projekt rozporządzenia klimatycznego w sprawie klimatycznego bilansu wodnego

W projekcie rozporządzenia  nie uwzględniono postulatów Podlaskiej Izby Rolniczej  z 2015 i 2018 roku, które mówiły o tym że, wartości klimatycznego bilansu wodnego bezwzględnie  powinny obejmować także uprawy kukurydzy na ziarno i na zielonkę na glebach najniższej kategorii, jak również powinny określać wartości dla trwałych użytków zielonych.

            Kukurydza  na słabszych glebach kat. 1   mimo, iż nie jest zalecana,  uprawiana jest  przez rolników, gdyż najczęściej nie dysponują oni lepszymi stanowiskami. Uprawa kukurydzy jest strategiczną paszą dla hodowców bydła mlecznego w województwie podlaskim.  Rolnicy  obserwują, iż dobrze  dobrana do rodzaju gleby odmiana kukurydzy bardzo dobrze rośnie, gdyż piaski bardzo szybko nagrzewają się zapewniając odpowiednią stymulację wzrostu,  pod warunkiem dobrego nawożenia i wystarczających opadów deszczu.

Uważamy, iż w perspektywie ubiegłorocznej  suszy  rozbicie KBW dla upraw kukurydzy na ziarno i  zielonkę jest zabiegiem nieznajdującym odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż wielu rolników ze względu na suszę swoje uprawy przeznaczone na ziarno, przeznaczało na kiszonkę z uwagi na to, że w warunkach suszy rolnik nie może jednoznacznie wskazać, jakie będzie ostatecznie przeznaczenie uprawy.

Mając doświadczenia z szacowania szkód wyrządzonych przez suszę  uważamy, iż raporty ogłoszone w ramach Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR), które są wyznacznikiem dla prac komisji gminnych, stwierdzających straty w gospodarstwach rolnych niestety nie odpowiadają stanom rzeczywistym zastanym przez komisje.

Wyrażamy nadzieję, iż obniżenie wartości progowych w KBW spowodują rzeczywiste zobrazowanie zjawiska jakie rolnik ma na swoim polu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wnosi następujące uwagi:

-dopisanie do listy kodów objętych zwrotem podatku akcyzowego oleju napędowego klasyfikowanego pod kodem CN 2710 20 11. Zabieg ten spowoduje, że do zwrotu akcyzy kwalifikować będzie się długa lista „spokrewnionych” kodów CN paliw, które dziś w myśl przepisów nie kwalifikują się do zwrotu akcyzy. Jednakże, aby uniknąć problemów rolników z uzyskaniem zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze proponuje się, aby nie było konieczności wstawiana kodów zakupionego paliwa na FV. Rolnik, który zakupuje paliwo na FV kupuje je z legalnego źródła.

– Zgadzamy się z propozycją wydłużenia terminu obecnego naboru wniosków do końca marca br. Prawdopodobnie umożliwi to ponowną weryfikacje wniosków, które zostały w urzędach gmin odrzucone z powodu niewłaściwych kodów CN na fakturach.

Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów  przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

W załączonym projekcie rozporządzenia przedstawiono sankcje za nieprawidłowe lub nieterminowe zgłaszanie przemieszczeń w IRZ. W większości przypadków nieterminowe zgłaszanie świń wynika z  błędów w systemie IRZ. Wielu rolników narzeka na stabilność systemu. Zdarzało się, że z winy systemu ARiMR rolnicy nie mogli zgłosić na czas danego zdarzenia.
Należałoby również zmniejszyć punkty karne, gdyż są zbyt restrykcyjne. Większość rolników już po pierwszej kontroli „naprawia” błędy i stosuje się do uwag kontrolujących.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw przesyła następujące uwagi:

W art. 7 a us.1 pkt 1 w brzmieniu „ Może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji Wójta, Burmistrza. Czasowo powinno się zastąpić na stałe.   Uzasadniając:  Właściciel zwierzęcia powinien traktować zwierzę godnie i zapewnić mu dobrobyt: jedzenie picie i godne warunki i nie używać wobec niego przemocy.

 Art. 7 g ust 6 w brzmieniu: Odebrane zwierzę podlega zwrotowi jeżeli sąd nie orzeknie w trybie art. 35 ust 3  przepadku zwierzęcia, a także jeżeli postępowanie karne w tej sprawie zostanie umorzone lub zostanie wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Należało by skreślić  g ust 6.  Uzasadniając:  właściciel zwierzęcia znęcając się nad nim nie powinien go posiadać. Raz zabrane zwierzę nie powinno do niego wracać i nie być narażone no kolejną traumę.

projektu  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

1.      Wnioskujemy o  odstąpienie  od propozycji  podwyższenia minimalnego poziomu obsady zwierząt z 0,3 DJP na 0,5 DJP na 1 ha – dla pakietów 6 i 12 oraz 5 i 11.

Wiele gospodarstw zrezygnowało z prowadzenia produkcji metodami ekologicznymi ze względu na wprowadzenie obowiązku posiadania odpowiedniej obsady zwierząt. Podwyższenie współczynnika DJP spowoduje kolejne zmniejszenie liczby gospodarstw. Gospodarstwa ekologiczne prowadzą swoją  produkcję ekstensywnie, nie uzyskują wysokich plonów i często mają problemy z wykarmieniem zwierząt przy spełnieniu minimalnej obsady zwierząt 0,3 DJP/ ha. Przykładem takiej sytuacji jest susza z 2018 gdzie gospodarstwa ekologiczne miały bardzo poważne  problemy z  zapewnieniem paszy dla zwierząt w swoich gospodarstwach przy ekstensywnej metodzie uprawy.

Podwyższenie współczynnika z 0,3 do 0,5 DJP spotęguje ten problem. Dlatego wnioskujemy o pozostawienie na dotychczasowym i zarazem optymalnym poziomie 0,3 współczynnika DJP/ha

2.        W przypadku realizacji zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w zakresie wariantów botanicznych i ptasich, o użytkowaniu kośnym, trwałe użytki zielone objęte tym zobowiązaniem nie powinny być wliczane do powierzchni służącej do wyliczania niezbędnej obsady zwierząt, gdzie ekspert przyrodniczy nie dopuścił wypasu zwierząt. Bardzo często są to łąki nadrzeczne, bagienne, o bardzo słabej jakości. Pasza z tych łąk nie nadaje się do skarmiania zwierząt i zazwyczaj jest stosowana jako ściółka. Zdaniem PIR, łąki te nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu DJP. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pastwiskowego lub kośno-pastwiskowego użytkowanie łąk. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dużych drapieżników i zarządzania nimi

Tylko zdecydowane działania pozwolą na uregulowanie stanu pogłowia dużych drapieżników. Coraz częściej ofiarami wilka w województwie Podlaskiem są zwierzęta hodowlane, szczególnie owce, kozy oraz bydło.

Uważamy, iż zakres ochrony drapieżników został spełniony, a sama populacja odbudowała się na tyle, że ilość zwierząt przekracza możliwości chłonne środowiska. Przy tak dużej populacji szkody nasilają się. Coraz częstsze ataki tych drapieżników na zwierzęta hodowlane powoduje wzrost niepokoju lokalnej społeczności. Wzrasta obawa o stada zwierząt gospodarskich oraz bezpieczeństwo publiczne. Należy zauważyć, iż pogłowie zwierzyny leśnej, która jest głównym źródłem pożywienia wilków, jest coraz mniejsze.

Kolejny problem zgłaszany przez rolników przy ochronie wilka jest aspekt krzyżowania się tego gatunku z psem domowym – hybrydyzacja, do którego coraz częściej może dochodzić przy tak licznej populacji.

Podlaska Izba Rolnicza pragnie przy okazji zwrócić uwagę na inne gatunki zwierząt tj. żubr, łoś oraz bóbr, które podlegają różnym formom ochrony. Należałoby się szeroko zastanowić nad dalszym postępowaniem z tymi zwierzętami, gdyż prowadzony obecnie monitoring populacji dla rolnictwa nic nie wnosi. Szkody, które są powodowane przez te zwierzęta są bardzo uporczywe, zarówno ze względu na ich rozmiar jak i częstotliwość. Zazwyczaj sytuacja się powtarza rok rocznie, zmniejszając lub pozbawiając rolników plonów.

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt ten budzi obawy, czy wprowadzenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest dobrym rozwiązaniem. W Polsce osoby starsze oraz  osoby nieposiadające dostępu do komputera i Internetu korzystają z tradycyjnej formy korespondencji- listowej bądź osobistego zostawienia korespondencji bezpośrednio  w urzędzie. 

Projekt zakłada, że korespondencja nadawana przez podmiot niepubliczny do podmiotu publicznego w wersji papierowej będzie przetwarzana przez operatora do postaci cyfrowej, a następnie doręczana odpowiedniemu podmiotowi. Wszystko to ma się odbywać z zachowaniem tajemnicy korespondencji.

Właśnie zachowanie tajemnicy korespondencji budzi nasze obawy. Otwieranie korespondencji w celu przekazania jej treści w wersji elektronicznej wydaje się złym rozwiązaniem. Podczas skanowania dokumentów osoba wykonująca tę czynność,  ma dostęp do informacji znajdujących się w korespondencji, mogą tam znajdować się dane takie jak numer dowodu osobistego czy PESEL oraz dane adresowe osoby wysyłającej korespondencję, które mogą być potem użyte po dłuższym czasie od ich uzyskania  (Co w przypadku osób, które nie będą już pracowały i nie będzie ich obowiązywała tajemnica korespondencji) 

O ile w przypadku zwykłej korespondencji, nie zawierającej  informacji, które powinny być dostępne tylko dla osoby dla której korespondencja jest przeznaczona czy w przypadku życzeń nie ma znaczenia dostęp do jej treści osób postronnych,  o tyle w korespondencji np. sądowej , skarbowej itp. wydaje się złym rozwiązaniem.

W projekcie jest zapis, że realizacja przez operatora wyznaczonego publicznej usługi hybrydowej wymagać będzie organizacji centrów skanowania i wydruku. Nie sprecyzowano, jak dużo ma być tych punktów i gdzie mają się mieścić. Jeśli zakłada się że na tę chwilę będą to placówki pocztowe, istniej duże prawdopodobieństwo identyfikacji osób, ze względu na mniejsze środowiska.

Uwagi do Ustawy Prawo budowlane

Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, gospodarstwa posiadające obsadę do 40 DJP są traktowane podczas ubiegania się             o decyzję o warunkach zabudowy w sposób uproszczony, tj. organy nie wymagają uzyskania decyzji               o środowiskowych uwarunkowaniach.  Przedsięwzięcia podejmowane przez takie podmioty zgodnie       z przepisami nie wpływają na środowisko.

W związku z tym,  jako że są to podmioty o małej produkcji, warto dla nich uprościć procedury prawa budowlanego dotyczące budowy zbiorników na płynne nawozy naturalne. Obecnie takie zbiorniki można wybudować do pojemności 25 m3 na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, natomiast zbiorniki o większej pojemności wymagają projektu budowlanego i decyzji – pozwolenia na budowę. Ustawa Prawo budowlane była tworzona w latach ’90, kiedy produkcja zwierzęca w gospodarstwach w Polsce nie była tak rozwinięta, przez 20 lat sytuacja uległa zmianie,  dziś gospodarstwa do 40 DJP to gospodarstwa małe. Dlatego myślę, iż w przypadku budowy na zgłoszenie należy zwiększyć pojemność zbiorników do pojemności odpowiadającej produkcji  nawozów naturalnych od 40 DJP.

Zgodnie ze sposobem wyliczania pojemności zbiorników (Załącznik nr 5 do „Programu działań…..”)

Zbiorniki na gnojówkę (wymagana pojemność)  40 DJP x 1,4 m3 = 56 m3

Zbiorniki na gnojowicę (wymagana pojemność) 40 DJP x 5,8 m3 = 232 m3

Ponadto wielu rolników wycofuje się z możliwości dofinansowania w ramach działań inwestycyjnych PROW 2014-2020 płyt silosowych – silosów płaskich do składowania kiszonek, gdyż obecnie płyta wymaga wykonania projektu i uzyskania decyzji – pozwolenia na budowę co jest bardzo kosztochłonne i długotrwałe.

Proponuję zatem wprowadzenie następujących  zmian w  Art.  29  Ustawy Prawo budowlane-:

1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

 a) bez zmian

b) bez zmian

c) szczelnych zbiorników na gnojówkę o pojemności do 56 m3 lub gnojowicę o pojemności do 232 m3

d) bez zmian

e) bez zmian

f) silosów płaskich

Uzasadnienie:

Od 27 lipca 2018 roku wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”, który obliguje rolników do posiadania odpowiednich pojemności zbiorników na nawozy płynne. Już dziś wielu tych małych rolników jest taką budową zainteresowanych, lecz odstrasza ich od podjęcia decyzji długa i kosztochłonna procedura ubiegania się o decyzję- pozwolenie na budowę zbiorników. Jest to dla nich dodatkowy koszt dostosowania się do wymogów, a przecież budowa takiego zbiornika wpłynie tylko i wyłącznie na ochronę środowiska. Ich gospodarstwa (do obsady 40 DJP) w myśl cytowanych wcześniej przepisów,  nie  powodują żadnych obciążeń środowiskowych i lepiej byłoby umożliwić rolnikom dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych (znacznie tańszego  i szybszego rozwiązania) na zbiorniki odpowiednio o pojemności do 56 m3 i 232 m3.

Jeżeli chodzi o silosy płaskie wydaje mi się, iż lepiej byłoby  dla środowiska, gdyby powstały tego typu budowle, niż rolnicy będą przechowywać kiszonki na gruncie. Myślę, że należy te przepisy uprościć, zrobić ukłon w stronę rolników. Zgłoszenie zamiaru wykonywani prac budowlanych może wykonać sam rolnik (wyklucza tutaj koszty ubiegania się o decyzję), takie zgłoszenie nie jest przecież samowolką, jest ono szczegółowo sprawdzane i prawomocne dopiero wówczas, kiedy Urząd nie zgłosi w ciągu 30 dni żadnych uwag. 

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym w sprawie  szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

Zmienione przepisy mają ograniczać obowiązkową dokumentację związaną z obrotem zwierzętami.

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Większość z proponowanych zmian wynika z doświadczeń we wdrażaniu tego instrumentu wsparcia i konieczności doprecyzowania przepisu, który powodował wątpliwości i pytania ze strony osób zainteresowanych ubieganiem się o pomoc.

Rezygnacja z badania warunku dotyczącego udokumentowania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, w przypadku rolnika, będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy  jest zmianą na korzyść podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w obszarach a-c, o koszty związane z realizowaną operacją w ramach danego obszaru wsparcia m.in. koszty zakupu nowych maszyn jest korzystną zmianą dla rolnika.

Obniżenie z 4 do 3 minimalnej liczby punktów, jaką wnioskodawca musi uzyskać, aby otrzymać pomoc w obszarach a-c może przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym programem pomocowym.

Projekt ustawy zmieniający ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Proponowane zmiany wynikają z faktu, iż wdrożona w 2018r. praktyka składania przez rolników oświadczeń o braku zmian przyjęła się wśród rolników oraz przyspieszyła obsługę prostszych wniosków przez pracowników ARiMR. Zachodzi więc uzasadniona potrzeba wprowadzenia tego rozwiązania również w roku 2019. Proponowane zmiany zawierają także przepisy wynikające z wprowadzenia nowej klasyfikacji obszarów tzw. ONW, jednakże należy mieć na uwadze, że rolnicy, którzy nie mieli ONW, a w związku z wprowadzeniem zmian teraz ich obszar będzie się kwalifikował do płatności ONW- nie będą mogli składać oświadczeń o braku zmian. Problemem dla rolników może być weryfikacja czy jego działka leży na obszarze objętym ONW. Pozostałe proponowane rozwiązania dotyczące wysyłki wersji papierowej wniosku o dopłaty bezpośrednie wraz z załącznikami graficznymi również nie budzi naszych zastrzeżeń.