W sprawie czasowego wyrejestrowania pojazdów

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W związku z wnioskiem KRIR z dnia 16 listopada 2017 r. (>>>) do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Pana Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym i umożliwienie czasowego wyrejestrowania ciągników i przyczep rolniczych, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje co następuje:

„(…) wyjaśniam, że w obecnym stanie prawnym czasowe wyrejestrowanie pojazdu z ruchu jest możliwe zgodnie z art. 78a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym {Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z póżn. zm). W przypadku ciągników i przyczep rolniczych istnieje możliwość wyrejestrowania jeśli spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 79 ww. ustawy oraz ponownej ich rejestracji.

Jednocześnie informuję, że w dniu 27 marca 2017 r. skierowano do Marszalka Sejmu RP poselski projekt (druk nr 1454), jak i wcześniejszy druk nr 1197 z dnia 25 października 2016 r., ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym, dotyczące czasowego wycofania pojazdów z ruchu. Projekty te zostały jednak odrzucone w I czytaniu na 36. posiedzeniu Sejmu RP oraz przez Sejmową Komisję Infrastruktury dnia 20 czerwca 2017 r.

Ponadto należy zauważyć, że czasowe wycofanie z ruchu pojazdu wiąże się również z ponoszeniem kosztów za to wycofanie oraz powoduje określone obowiązki dla posiadaczy pojazdów. Są one związane m.in. z koniecznością zapewnienia wycofanemu z ruchu pojazdowi postoju poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu, jak również uiszczenia wymaganej opłaty za decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i związanym z tą decyzją depozytem dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Informuję, że Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa analizuje wpływające do ministerstwa wnioski i sygnały obywateli, ocenia ich zasadność i uwzględnia je odpowiednio w procesie legislacyjnym, jednak wobec odrzucenia dwukrotnie przez Sejm ww. inicjatywy ustawodawczej nie jest zasadne jej podejmowanie obecnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Trzeba również uwzględniać, że system czasowego wyrejestrowania pojazdu musi być powiązany z przepisami odrębnymi, w tym dotyczącymi obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, regulowanych ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych {Dz. U. z 2016 r. poz. 2060, z póżn. zm.). dla której właściwym jest Minister Finansów. Są to rozwiązania obowiązujące także w innych państwach europejskich.”

Źródło:

www.krir.pl