Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

wpis w: Szkody łowieckie | 0

21 października, grupa posłów Kukiz15 złożyła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, w którym to proponuje się, aby dzierżawić obwody łowieckie mogły oprócz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego równieżstowarzyszenia myśliwych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.


Stowarzyszenie będzie mogło dzierżawić obwód łowiecki, jeżeli co najmniej połowa jego członków zamieszkuje teren powiatu, w którego okręgu znajduje się większość obwodu łowieckiego, który ma zostać wydzierżawiony, jeżeli członkowie stowarzyszenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody oraz gdy jego członkowie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie czynności związanych z gospodarką łowiecką i polowaniami. Projekt zakłada również nowy tryb wydzierżawiania obwodów łowieckich –przetarg (pisemny ograniczony).