Rolniku pamiętaj !

wpis w: Szkody łowieckie | 0

 

1

Masz prawo do odszkodowania – korzystaj świadomie z dostępnych środków prawnych w czasie procedury szacowania szkód łowieckich.

2

Przestrzegaj ściśle procedur zgłaszania szkód i zgłaszania terminu zbioru na piśmie za potwierdzeniem odbioru.

3

Zgłaszaj szkody do właściwej osoby, którą koło łowieckie ma wskazać do

wiadomości gminy i izby rolniczej.

4

Gromadź wszelkie dowody związane z wystąpieniem szkody, w szczególności zdjęcia, nagrania video, faktury zakupu środków produkcji, faktur sprzedaży produktów rolnych, starannie wypełniaj ewidencję zabiegów ochrony roślin.

5

Nie wdawaj się w niepotrzebne dyskusje z przedstawicielami kół łowieckich, bo prowadzi to eskalacji konfliktu i nieprzewidzianych zdarzeń.

6

Nie wahaj się zgłaszać każdej kolejnej szkody na tym samym polu, w pełnej procedurze.

7

Zapraszaj przedstawiciela Izby Rolniczej do udziału w szacowaniu szkód.

8

Śmiało wznoś uwagi do protokołu szacowania, dopilnuj aby były wpisane.

Uważnie czytaj protokół szacowania, zanim go podpiszesz.

9

Żądaj kopii protokółu po każdym szacowaniu szkody ponieważ zgodnie z rozporządzeniem sporządza się go w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

10

Tylko konsekwentna i godna postawa w obronie swoich interesów może

doprowadzić do unormowania relacji z myśliwymi.