Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – (dot. egzekucji komorniczych)

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza odnosząc się do propozycji zmian kodeksu postępowania cywilnego będącej inicjatywą ustawodawczą Senatu ( druk 222) polegającej na inkorporowaniu przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolników prowadzących gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, sądzimy że nie jest ono potrzebne.

W 2015r. środowiska rolnicze wystąpiły do MRiRW i MS z wnioskiem o zmianę analogicznego Rozporządzenia z dnia 16 maja 1996r. obejmującą swą treścią wyłączenia spod egzekucji analogicznie jak w/w Rozporządzeniu z 2017r.

Konieczność zmiany przepisów Rozporządzenia wynikała z okoliczności jego archaiczności i niedostosowania do skali prowadzonej dzielności rolniczej, która znaczący sposób zmieniła się od 1996 roku.

Po długich uzgodnieniach międzyresortowych i szerokim opiniowaniu przez szereg organizacji  powstał projekt Rozporządzenia, który został podpisany przez Ministra Sprawiedliwości, Ministra Finansów i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, doszło doprzedmiotowej zmiany, która odbyła się głównie za sprawą aktywności organizacji rolniczych.

W naszej ocenie z uwagi na zachodzące zmiany w rolnictwie, ranga wyłączeń spod egzekucji przedmiotów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jest wystarczająca i elastyczna w przypadku gdy pojawi się konieczność wprowadzania kolejnych zmian wynikających z pojawiających się potrzeb. Ranga ustawowa winna być zastrzeżona do stanowienia zasad, stąd nie widzimy potrzeby inkorporowania zapisów Rozporządzenia do treści ustawy kodeksu postępowania cywilnego.

Jednak w związku z wywołaniem przedmiotowego zagadnienia do dyskusji zwracamy na potrzebę zmiany Rozporządzenia w następującym zakresie:

  1. dodanie  do § 1 pkt. 17 o następującej treści:
  2. „Środki pieniężne w gotówce i na rachunkach bankowych w wysokości niezbędnej do utrzymania zwierząt gospodarskich i środków produkcji w ilości wymienionej w pkt.1-5”
  3. wykreślenia § 5
  4. uściślenia treści § 2 poprzez dodanie pkt 3 o następującej treści:

„ W celu sporządzenia opinii przez izbę rolniczą komornik przekaże niezbędne informacje do jej sporządzenia, a dotyczące gospodarstwa rolnego w okresie co najmniej ostatnich 3 lat przed dokonaniem zajęcia: stan, rodzaj  i ilość zwierząt gospodarskich, wykazy rejestrów zwierząt, rodzaj i specyfikacja zabudowań gospodarskich, powierzchnię użytków rolnych i zielonych z podziałem na własne i dzierżawione z podaniem numeru ksiąg wieczystych lub zbioru dokumentów, rodzaj i wielkość produkcji  rolnej w podziale na roślinną i zwierzęcą, kserokopie wniosków o dopłaty bezpośrednie i środowiskowe.”