Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Listopad 2022

W listopadzie 2022r. odbyły się 2 spotkania z udziałem wszystkich członków zarządu. W posiedzeniach brał też udział Piotr Stocki- delegat do KRIR oraz Barbara Laskowska- dyrektor biura.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

 • rojekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

Nie zgłoszono uwag do projektu.

 • Projekt rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

W procedowanym projekcie została zmniejszona stawka opłaty za kontrolę świń przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym oraz zostało wprowadzone rozgraniczenie  obowiązującej stawki na hodowców którzy hodują do 50 szt. oraz hodowców którzy hodują powyżej 50 szt. trzody chlewnej.

Jednak uważamy że powinien zostać dodany jeszcze jeden próg  tj.  gospodarstwa hodujące do 10 szt. trzody chlewnej,  przy czym stawka za taką kontrole powinna wynosić w okolicach 20 zł. Uważamy iż rolnicy którzy sprzedają z takich gospodarstw  nieraz tylko jedną sztukę nie powinni zostać obarczeni takimi kosztami.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla kwiatów ciętych z rodziny Orchidaceae pochodzących z Tajlandii

Zaopiniowano go pozytywnie. Wszelkie działania chroniące nasz kraj przed inwazją niebezpiecznych agrofagów są potrzebne i zasadne, jednocześnie należy przykładać większą uwagę do ich respektowania, ponieważ zdarzają się przypadki, w których nawet rośliny dostarczane z terenu Unii Europejskiej są zainfekowane.

 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

Uważamy za zasadne włączenie do wykazu roślin, do których przysługują dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia dodatkowych upraw, takich jak: gorczyca czy rośliny motylkowe drobnonasienne.

Należałoby także uwzględnić uprawę słonecznika, która w ostatnich latach zyskała na popularności, a nie ma możliwości ich ubezpieczenia. Słonecznik stanowi cenne źródło olejów w paszach dla zwierząt i należy wspierać rodzimą produkcję tego surowca.

Ponadto rolnicy od wielu lat oczekują możliwości dofinansowania ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia oraz ubezpieczenia zwierząt poddanych ubojowi z konieczności z przyczyn losowych niezależnych od rolnika tj. złamanie kończyny, powikłania poporodowe itp.

Podstawową kwestią jest zapewnienie wystarczającej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie do zakupu ubezpieczenia.

 • Projekt ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej
 • Interwencja Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych została ograniczona do obszarów Natura 2000. W naszej opinii jest to mocno krzywdzący przepis. Wnioskujemy aby rozszerzyć możliwość skorzystania z tej interwencji również na gruntach poza obszarami Natura 2000 aby zachęcić beneficjentów do prowadzenia produkcji rolnej na użytkach zielonych w sposób ekstensywny, mniej eksploatujący trwałe użytki zielone pod względem produkcyjnym. Zawężenie dostępności ww interwencji ograniczy dostępność środków dla rolników realizujących już tę interwencję poprzez program rolno-środowiskowo-klimatyczny w roku 2022.
 • Według nowych przepisów procent zmniejszenia udziału trwałych użytków zielonych w powierzchni użytków rolnych w skali całego kraju w stosunku do wskaźnika referencyjnego został zmniejszony z 5% do 1%. Jest to zbyt drastyczny spadek tolerancji dla przekształcania TUZ.
 • Wymóg obsady zwierząt przy płatnościach ekologicznych na poziomie co najmniej 0,5 DJP/ha – 1,5 DJP/ha – proponujemy zmniejszyć minimalny próg obsady do 0,3DJP/ha – wzorem lat wcześniejszych.
 • Przy płatności dla młodych rolników należy zostawić płatność bez warunku posiadania kwalifikacji rolniczych. Dotychczas młody rolnik ubiegający się o środki w ramach „Premii dla młodych rolników” miał czas na uzupełnienie kwalifikacji 3 lata od otrzymania decyzji. Młody rolnik rozpoczynając prowadzenie gospodarstwa może być w toku nauki, zachodzą różne sytuacje w życiu.
 • Należy dopuścić możliwość składania wniosku o przyznanie pomocy za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wersji papierowej.
 • Jeżeli warunkiem przyznania pomocy jest posiadanie gruntu, pomoc jest przyznawana do gruntu, który w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, jest, na podstawie tytułu prawnego (należy dodać rejestrowanego tytułu prawnego, aby wykluczyć ustne umowy dzierżawy), w posiadaniu podmiotu ubiegającego się o jej przyznanie.
 • Należy uzupełnić definicje aktywnego rolnika zgodnie postulatami IR zgłaszanych podczas konferencji w Zgierzu.
 • Płatność dla krów powinna być liczona dla wszystkich województw jednakowo, w chwili obecnej powstała kategoryzacja na lepsze i gorsze województwa. Ponadto pomoc należy rozszerzyć do 30 sztuk bydła. Spowodowałoby to zwiększenie rentowności produkcji zwierzęcej poprzez rekompensatę wysokich kosztów chowu zwierząt. Ograniczenie płatności do bydła do 20 sztuk jest mocno krzywdzące dla większych hodowców, którzy ponoszą wyższe koszty produkcji z uwagi na większą jej skalę.
 • Z płatności niezwiązanej do tytoniu należy wykluczyć płatności dane historyczne tj  31 grudnia 2018, w chwili obecnej rolnicy którzy nie uprawiają tytoniu otrzymują płatności do tytoniu, mamy do czynienia nawet z sytuacjami iż spadkobiercy otrzymują taką płatność mimo iż nie mają uprawy tytoniu.
 • Pomoc w ramach narzędzi zarządzania ryzykiem, o których mowa w art. 69 lit. F rozporządzenia 2021/2115, jest przyznawana w formie- należy dodać dopłatami do składek ubezpieczenia nie tylko ryzyko choroby zwierzęcia ale i także ryzyko innych zdarzeń losowych m.in. złamania, powikłania poporodowe.
 • We wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wskazuje wszystkie grunty stanowiące użytki rolne i jednostki gruntu nierolniczego będące w jego posiadaniu oraz ich powierzchnię i położenie- należy przepis uściślić co oznaczają jednostki gruntu nie rolniczego, czy to są działki siedliskowe czy działki leśne, nieużytki, czy też działki rolne niewykorzystywane rolniczo?
 • Termin na złożenie wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1–4, należy wydłużyć termin składania wniosków obszarowych do 31 maja ostatnie lata pokazały iż wydłużająca się zima spowodowała znaczne opóźnienie okresu wegetacyjnego.
 • Czynności kontrolne powinny być zapowiedziane, pod warunkiem że nie koliduje to z ich celem lub skutecznością. Umożliwi to normalne prowadzenie gospodarstwa w myśl ustawy o swobodzie gospodarczej.
 • Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli powinno być wysyłane, także drogą pocztową.
 • Należy wprowadzić także możliwość korespondencji drogą pocztową, ponieważ nie każdy rolnik biegle obsługuje komputer.
 • Czynności kontrolne powinny być wykonywane w obecności podmiotu kontrolowanego.

Przekazano również do KRIR opinię Przewodniczącego RP PIR w Zambrowie:

Proponowany kształt nowej Wspólnej Polityki Rolnej negatywnie wpływa na działalność i dochodowość polskiego rolnictwa oraz stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Proponowane rozwiązania są niespójne z dobrą praktyką rolniczą. Przyjęte założenia odnośnie ochrony klimatu nie dadzą wymiernego efektu i spowodują wśród rolników masowe rezygnacje z prowadzenia produkcji rolnej, a Polska i Europa przestaną być eksporterami żywności i staną się jej importerami. Będziemy zmuszeni do zakupu żywności wątpliwej jakości z innych kontynentów, a jej transport wyemituje do atmosfery ogromne ilości gazów cieplarnianych, zwiększając nasz ślad węglowy. Do konsumentów trafi żywność, której normy jakościowe będą znacznie odbiegać od obecnych, a zdrowa żywność, o której ostatnio tak często się rozmawia stanie się niedostępna.

Wystąpienia Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej w omawianym okresie sprawozdawczym:

 8 listopada 2022r.- Wystąpienie do MRiRW z wnioskiem ws. zwiększenia limitu pomocy na obszarach Natura 2000;

 16.11.2022r.- Pismo do KRIR ws. zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315) dot. pomocy suszowej dla rodzin;

16.11.2022r.- Wystąpienie Przewodniczącego Rady Powiatowej PIR w Łomży ws. opon;

18.11.2022r.- Zapytanie do MRiRW dotyczące stosowania nawozów na koniec jesieni;

23.11.2022r.- Udzielenie odpowiedzi na zapytanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ws. Bagna Wizna;

29.11.2022r.- Wystąpiono do RDOŚ z ponownym wnioskiem o włączenie Podlaskiej Izby Rolniczej do postępowania w sprawie Bagna Wizna;

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

3 listopada 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem;

3 listopada 2022r.- konferencja w celu omówienia najważniejszych elementów Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w spotkaniu udział wziął Grzegorz Leszczyński;

7 listopada 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Siemiatyczach, w spotkaniu udział wziął Grzegorz Leszczyński- prezes;

8 listopada 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Sokółce, udział wziął Pan Marek Siniło- wiceprezes pełniący również funkcję Przewodniczącego RP;

9 listopada 2022r.- posiedzenie Rady Społecznej KOWR,  w którym udział wzięli Zdzisław Łuba- członek Zarządu i Piotr Stocki- Przewodniczący RP PIR w Hajnówce;

13 listopada 2022r.- Uroczyste Obchody Narodowego Święta Niepodległości pod nazwą „Droga ku odzyskaniu niepodległości- historia i tradycje gminy Perlejewo, w których uczestniczył Grzegorz Leszczyński- prezes;

14 listopada 2022r.- konferencja „Przemysł przyszłości- możliwości rozwoju regionu” odbyła się w Uniwersyteckim Centrum Kultury w Białymstoku. W spotkaniu udział wziął Marek Siniło- wiceprezes;

15 listopada 2022r.- uroczystości pogrzebowe delegata Ś.P. Ryszarda Łapińskiego, Zarząd reprezentowali: Grzegorz Leszczyński- prezes, Witold Grunwald- członek Zarządu oraz Jan Zelkowski- członek Zarządu. Przedstawiciele Zarządu oraz Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Białymstoku złożyli wieńce pogrzebowe. Rada Powiatowa wystawiła także sztandar Podlaskiej Izby Rolniczej;

17 listopada 2022r.- posiedzenie komisji konkursowej „Kraina jezior i ryb- miejsce jak z bajki”, izbę rolniczą reprezentowała Barbara Laskowska- Dyrektor Biura;

18 listopada 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Sejnach;

21-22 listopada 2022r.- wspólne spotkanie Zarządów, Delegatów do KRIR i Dyrektorów IR województwa podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego i warmińsko- mazurskiego w Białowieży. W spotkaniu z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej wziął udział Zarząd, dyrekcja oraz Piotr Stocki- delegat do KRIR oraz Maciej Bobel- Przewodniczący RP PIR w Bielsku Podlaskim;

21 listopada 2022r.- kapituła konkursowa „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”, z zastępstwie za Pana Marka Siniło- wiceprezesa wzięła udział Monika Zaleska- pracownik biura w Porosłach;

24-25 listopada 2022r.- „Ogólnopolska Konferencja w zakresie szacowania szkód łowieckich” organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele PIR do Sądu Arbitrażowego w składzie Piotr Stocki- Przewodniczący RP PIR w Hajnówce, Maciej Bobel- Przewodniczący RP PIR w Bielsku Podlaskim, Anna Pietraszewicz- pracownik biura w Porosłach oraz Grzegorz Sokół- delegat Rady Powiatowej PIR w Białymstoku;

25 listopada 2022r.- posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w której udział wziął Witold Grunwald- członek Zarządu;

28- 29 listopada 2022r.- delegaci i rolnicy z województwa podlaskiego odwiedzili Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem, jak również Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA Sp. z o.o. prowadzący hodowlę bydła mlecznego i mięsno-mlecznego rasy simentalskiej. Podczas wizyty w MCB uczestnicy zapoznali się z działalnością firmy, która zajmuje się między innymi dystrybucją nasienia buhajów i oferuje materiał genetyczny wielu ras bydła i kóz. MCB jest natomiast podmiotem, który może pochwalić się m.in. wieloletnimi pracami badawczymi, które doprowadziły do wdrożenia marki własnej nasienia nazwanej CytoFLOW 2022.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

 • Mając na uwadze art. 8292 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 761 § 1 k.p.c. wydano 1 opinię komorniczą w zakresie niezbędności przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Ponadto wystąpiono z 2 wnioskami o uzupełnienie wniosku dot. wydania opinii komorniczej.

 • Mając na uwadze art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) zaopiniowano 13 wniosków o wydanie opinii w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w danej gminie.
 • Złożono wniosek o refundację zadania „Pszczoła bliżej nas” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
 • Przeanalizowano postulaty zgłaszane przez producentów mleka, mające wprowadzić zmiany w prawie spółdzielczym.

Sporządziła:

Justyna Kaliszewicz