Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej grudzień 2022

W grudniu 2022r. odbyły się 2 spotkania z udziałem wszystkich członków zarządu. W posiedzeniach brał też udział Piotr Stocki- delegat do KRIR oraz Barbara Laskowska- dyrektor biura.

Wystąpienia Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej w omawianym okresie sprawozdawczym:

 5 grudnia 2022r.- Odpowiedź dla KOWR na pismo ws. popytu na grunty rolne ze strony miejscowych rolników;

5 grudnia 2022r.- Zapytanie do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku w sprawie szkód spowodowanych podczas budowy muru na granicy Polsko- Białoruskiej;

9 grudnia 2022r.- Wystąpienie do MRiRW o podjęcie działań w celu ustabilizowania sytuacji na rynku zbóż i kukurydzy;

19 grudnia 2022r.- Odpowiedź na pismo RDOŚ dotyczące złożonego wniosku administracyjnego o przystąpienie do postępowania ws. Bagna Wizna;

21 grudnia 2022r.- Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie destabilizacji na rynku zbóż i kukurydzy;

30 grudnia 2022r.- Wystąpienie do KRIR na wniosek WZ PIR w sprawie aplikacji na wymianę pokryć dachowych szkodliwych dla życia i zdrowia.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

2 grudnia 2022r.- posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku, w którym udział wziął Witold Grunwald- członek zarządu;

2 grudnia 2022r.- posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie połączone z konferencją „Jak zaspokoić potrzeby żywnościowe wobec wyzwań sytuacji światowej?” Udział wzięli Grzegorz Leszczyński- prezes oraz Piotr Stocki- delegat PIR do KRIR;

5 grudnia 2022r.- posiedzenie Komisji Budżetowej Podlaskiej Izby Rolniczej;

9-10 grudnia 2022r.- Międzynarodowa konferencja „Agricultural resilience during the period of 2023-2027 rulal development program and underground the conditions of the war in Ukraine„ w Wilnie. W roli prelegenta wystąpił Grzegorz Leszczyński- prezes. W spotkaniu wzięli udział również Witold Grunwald- członek zarządu, Joanna Raś- Przewodnicząca Rady Powiatowej PIR w Sejnach oraz Barbara Laskowska- dyrektor biura;

12 grudnia 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Siemiatyczach, udział Grzegorz Leszczyński- prezes;

14 grudnia 2022r.- posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego  z udziałem Grzegorza Leszczyńskiego- prezesa;

15 grudnia 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Mońkach, w spotkaniu udział wziął Marek Siniło- wiceprezes;

16 grudnia 2022r.- wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR powiatów białostockiego i sokólskiego, w spotkaniu udział wziął Marek Siniło- wiceprezes;

20 grudnia 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Augustowie, udział wziął Marek Siniło- wiceprezes;

21 grudnia 2022r.- wspólne posiedzenie Rad Powiatowych PIR w powiecie grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim i zambrowskim. Zarząd reprezentowali Witold Grunwald- członek zarządu, Jan Zelkowski- członek zarządu oraz Zdzisław Łuba;

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

  • Mając na uwadze art. 8292 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 761 § 1 k.p.c. wydano 2 opinie komornicze w zakresie niezbędności przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Ponadto wystąpiono z wnioskiem o uzupełnienie wniosku dot. wydania opinii komorniczej.

  • Mając na uwadze art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) zaopiniowano 1 wniosek o wydanie opinii w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w danej gminie.
  • Na podstawie ustawy z dn. 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydano 2 opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lasów niepaństwowych  na cele nieleśne.
  • Złożono 3 wnioski o wybór operacji do realizacji w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023:
  • „Pszczoła bliżej nas- III edycja konkursu” na pracę stylistyczną;
  • „Magiczne receptury z natury” 2- dniowe warsztaty kulinarne w Ziołowym Zakątku w Korycinach;
  • „RHD szansą na rozwoju dla podlaskich KGW” 3-dniowy wyjazd studyjny do Sandomierza.

Sporządziła: Justyna Kaliszewicz