Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej wrzesień 2016

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, które były zwoływane przez Prezesa- Grzegorza Leszczyńskiego. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 listopada br.

W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Witold Grunwald, Antoni Sowiński, Piotr Rusiecki oraz Dyrektor Biura- Barbara Laskowska. Następne posiedzenie odbyło się 16 listopada br., w którym uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Antoni Sowiński, Piotr Rusiecki oraz Witold Grunwald, Romuald Gosk- Delegat PIR do KRIR oraz Dyrektor Biura- Barbara Laskowska. W ostatnim posiedzeniu udział wzięli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Witold Grunwald i Piotr Rusiecki oraz Dyrektor Biura- Barbara Laskowska.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

15 listopada br. Zarząd pozytywnie zaopiniował rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji sądowej. Wprowadzono uwagę, aby opinia Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) dotycząca uznania nadwyżki inwentarza żywnego ponad saldo podstawowe za niezbędną do prowadzenia gospodarstwa rolnego, wydawana była po zasięgnięciu opinii właściwej terytorialnie Izby Rolniczej. Ponadto została dołączona opinia kancelarii prawnej, treść w załączniku.

16 listopada br.- Zarząd po zapoznaniu się z projektem ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wniósł następujące uwagi: w ust. 3 wykreślić pkt. 1 i 3, natomiast w pkt 2 utrzymywanie ½ sztuki przeżuwaczy i koni na 1 ha istniejącego trwałego użytku zielonego.
17 listopada br.:

 Zarząd po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia dotyczącego maksymalnej ilości żywności zbywalnej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, uważa, iż maksymalna ilość produktów pochodzenia zwierzęcego np.: świeże mięso wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie lub produkowane z tego mięsa surowe wyroby mięsne lub mięso mielone) jest kilkakrotnie za niska (1482 kg) w stosunku do maksymalnej ilości surowców pochodzenia niezwierzęcego np.: jęczmień jary- 800 dt, pszenica zwyczajna jara- 800 dt, z których można wyprodukować dużo więcej mięsa niż się proponuje.
 Zarząd negatywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie złożony przez grupę posłów Kukiz 15. W zakresie szacowania szkód łowieckich Zarząd PIR stoi na stanowisku, że powinno się ono opierać na rzeczoznawcach powołanych do tego celu przez wojewodów. Zasadna wydaje się demonopolizacja PZŁ, jednak projekt nie wskazuje jak będzie można uzyskać status „myśliwego niezrzeszonego w Polskim Związku Łowieckim". Przed jakim organem będzie się odbywał egzamin nadający uprawnienia- na dzień dzisiejszy takie egzaminy składa się przed komisją powołaną przez PZŁ. Projekt nie określa też w jaki sposób będą tworzone obwody łowieckie. Słuszne wydawałoby się, aby w kołach łowieckich PZŁ, czy też stowarzyszeniach myśliwych niezrzeszonych w PZŁ co najmniej 30% członków było rolnikami oraz co najmniej połowa ich członków zamieszkiwała teren powiatu, w którego okręgu znajduje się większość obwodu łowieckiego , który ma zostać wydzierżawiony.
W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:
7 listopada br.- odpowiedź dla rolnika wraz z opinią prawną dotycząca prawnych uwarunkowań działań melioracyjnych i możliwości dokonania ponownej lustracji urządzeń melioracyjnych;
W związku ze spotkaniem 10 listopada br. z rolnikami, producentami trzody chlewnej z powiatu monieckiego, w którym od 28 października br. została wprowadzona strefa niebieska obszaru zagrożonego ASF, przez co rzeźnie zaprzestały prowadzenia skupu trzody chlewnej. Rolnicy z tego obszaru ponoszą ogromne straty. Szacuje się, że są to kwoty sięgające rzędu 50-150 tys. złotych na jedno gospodarstwo. Na ich obszarze wystąpiło tylko jedno ognisko ASF u bardzo małego producenta. Reszta świń z obszaru zapowietrzonego została przebadana i nie wykryto innych ognisk.
 Zarząd wystąpił do Wojewody Podlaskiego oraz Ministra Rolnictwa z poparciem apelu rolników o podjęcie działań systemowych w celu rozwiązania problemu zbytu świń z terenów objętych niebieską strefą zagrożoną ASF;
 Zarząd wystosował pismo do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach o wydanie pozwolenia dla zakładu, który chce odbierać tuczniki ze strefy niebieskiej.
10 listopada br.: Zarząd poparł wniosek delegatów Rady Powiatowej PIR w Hajnówce dotyczący zorganizowania przetargu ograniczonego na grunty należące do byłego SKR Nowosady.
16 listopada br.- Zarząd wystosował pismo do firmy Max-Rol dotyczący ciągnika marki Zetor Forterra z prośbą o wyjaśnienia w sprawie indywidualnej rolnika.
23 listopada br.- wystąpiono z prośbą do Dyrektor Biura Grup i Innowacji Agencji Rynku Rolnego o podanie szczegółowych informacji o ilości skupionego surowego mleka krowiego w roku kwotowym 2014/2015 w Polsce z podziałem na miesiące;
28 listopada br.- wystosowano pismo do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach z prośbą o podanie zestawienia dzików na poszczególnych obwodach w powiecie monieckim za 2015/2016 rok oraz realizowanym odstrzałem i rozwijającym się Afrykańskim Pomorem Świń;
30 listopada br.- Zarząd wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o zmianę przepisów i włączenie w system pomocowy rolników, którzy ponieśli straty przekraczające 70% upraw wskutek niekorzystnych warunków przezimowania.

Odpowiedź na wystąpienie Podlaskiej Izby Rolniczej:

W odpowiedzi na pismo, z którym wystąpiła Podlaska Izba Rolnicza do Wojewody Podlaskiego o podjęcie działań systemowych w celu rozwiązania problemu zbytu świń z terenów objętych niebieską strefą zagrożoną ASF, czytamy, iż wniosek został przekazany do MRiRW i Pełnomocnika Rządu ds. ASF. W piśmie zawarto informację o skupie w dniach 17 i 19 listopada br. 1340 sztuk świń z powiatów monieckiego i hajnowskiego. Skup ma być prowadzony stale w ilości 200 sztuk tygodniowo. Ponadto w listopadzie ma zostać wznowiony skup tuczników na wymianę rezerw państwowych, ponadto dwa zakłady rozpoczną skup w ramach grupy podmiotów Polskie Mięso. Pełna treść pisma w załączniku.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej:

11 listopada br.- uroczystości Święta Niepodległości w Choroszczy z tej okazji zostały zakupione kwiaty. W imieniu Podlaskiej Izby Rolniczej kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości złożył delegat Rady Białostockiej.
14-15 listopada br.- w spotkaniu Zarządów, Dyrektorów i Księgowych w Falentach k. Warszawy wzięli udział: Członek Zarządu- Witold Grunwald oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura;
16-17 listopada br.- szkolenie dla członków WRRP z zakresu planowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy dotyczących m.in.: zatrudniania cudzoziemców w Supraślu- uczestniczył Członek Zarządu- Witold Grunwald;
18 listopada br.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Bielsku Podlaskim, które odbyło się w Topczewie. W spotkaniu uczestniczył Prezes- Grzegorz Leszczyński;
21 listopada br.- w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w ramach konkursu organizowanego dla uczniów szkół rolniczych województwa podlaskiego. Konkurs ogłosiła Podlaska Izba Rolnicza wspólnie z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Udział wzięli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Dyrektor Biura- Barbara Laskowska oraz Anna Obermiler- pracownik Podlaskiej Izby Rolniczej;
24 listopada br.- posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, udział wzięli: Prezes- Grzegorz Leszczyński i Członek Zarządu- Witold Grunwald.
25 listopada br.- Centralne Targi Rolnicze PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie. Zorganizowany został wyjazd, w którym wzięło udział 53 delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej, w tym: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członek Zarządu- Witold Grunwald, Dyrektor Biura, Prezes Spółki Prosperita oraz pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej. Podczas CTR odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym udział wzięli: Prezes- Grzegorz Leszczyński i delegat PIR do KRIR- Romuald Gosk oraz III Forum Sektora Wołowiny, w którym uczestniczył Prezes- Grzegorz Leszczyński.
29 listopada br.- posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w rolnictwie indywidualnym, w którym uczestniczyła Barbara Laskowska- Dyrektor Biura;
30 listopada br.- posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w Warszawie, udział wziął Prezes- Grzegorz Leszczyński;

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym :

1. Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą odrzucenia projektu partnerskiego złożonego przez Podlaską Izbę Rolniczą w ramach programu transgranicznego Polska- Litwa z powodu błędów formalnych.
2. Zarząd spotkał się przedstawicielem firmy audytorskiej, która przeprowadzała audyt zewnętrzny działalności Podlaskiej Izby Rolniczej za okres 01.01.2015 do 30.06.2016r. W raporcie dokonano oceny przestrzegania przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań zawartych w statucie Podlaskiej Izby Rolniczej, oceny systemu rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej oraz oceny poprawności sporządzanych przez Podlaską Izbę Rolniczą sprawozdań finansowych.
Po przeanalizowaniu wyników przeprowadzonej kontroli Zarząd polecił Dyrektor Biura i Prezes Spółki Prosperita wprowadzenie zaleceń pokontrolnych w życie do końca bieżącego roku.
3. Zarząd spotkał się z Przewodniczącym Rady Powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem Wiesławem Wnorowskim, który zawnioskował o rozwiązanie umowy najmu lokalu biura Izby. Przewodniczący zaproponował tańszy lokal. Zarząd przychylił się do wniosku i polecił Dyrektor Biura złożenie wypowiedzenia umowy najmu w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Zarząd pracował nad planem finansowym Podlaskiej Izby Rolniczej na rok 2017.
5. Zwołano VII posiedzenie Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej na dzień 12 grudnia br. Zaplanowano następujący porządek:

 

1. Otwarcie posiedzenia VII Walnego Zgromadzenia PIR;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie protokołu z VI Walnego Zgromadzenia PIR;
4. Uchwalenie porządku obrad;
5. Powołanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej;
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
7. Informacja o realizacji wniosków z VI Walnego Zgromadzenia;
8. Sprawozdanie z działalności statutowej PIR za IV kwartał 2016r.
9. Sprawozdanie z prac Delegata do KRIR;
10. Informacja nt. planu budżetu na rok 2017 i prac z tym związanych;
11. Podjęcie uchwał w sprawie wydatków statutowych;
12. Uchwała w sprawie wyboru metody sporządzania sprawozdania finansowego;
13. Dyskusja i wnioski Członków Walnego Zgromadzenia PIR;
14. Wystąpienia zaproszonych gości;
15. Zakończenia obrad.