WYSTĄPIENIA za okres luty 2013 rok

wpis w: Wystąpienia | 0

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej realizując zadania statutowe oraz uwzględniając wnioski wpływające z Rad Powiatowych występował w następujących sprawach:

 

7 luty br. Podlaska Izba Rolnicza podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 26.06.2012r. wobec ustanowienia w województwie podlaskim obszarów szczególnie narażonych na azotyny pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych należy ograniczyć.

Wnioskujemy o zwrócenie szczególnej uwagi przy tworzeniu nowego PROGRAMU dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 i rozdysponowywaniu funduszy pomiędzy poszczególne działania, na potrzeby i sytuację rolników, których gospodarstwa znalazły się   w 2012 roku na obszarach OSN, bądź też tych, które w przyszłości na takiej liście się znajdą.

W 2012 r. rozpoczął się w Polsce III etap realizacji dyrektywy azotanowej, który będzie trwał do 2016. W etapie tym zwiększono liczbę OSN-ów w Polsce, zgodnie                         z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie takowe obszary pojawiły się w województwie podlaskim na terenach powiatów wysokomazowieckiego, zambrowskiego i białostockiego.

Wprowadzenie dodatkowych utrudnień dla rolników w naszym województwie bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej za ponoszenie dodatkowych kosztów jest niesprawiedliwe i wielce krzywdzące, stwarza warunki nieuczciwej konkurencji.

Wody powierzchniowe wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (OSN) wytyczone na terenie województwa podlaskiego będą miały bezpośredni negatywny wpływ na działalność rolniczą. Nasze województwo należy do jednych z najbardziej rozwiniętych rolniczo, zwłaszcza jeżeli chodzi o produkcję mleka. Nasi rolnicy są liderami na rynku krajowym. Poprzez wieloletnie inwestycje stworzyli gospodarstwa jakich mogą nam pozazdrościć zagraniczni sąsiedzi. Produkcja w podlaskich gospodarstwach rolnych odbywa się z zachowaniem wszelkich norm i standardów, a jej jakość jest bardzo wysoka. Objęcie tak prężnie rozwijających się gospodarstw z powiatu białostockiego, wysokomazowieckiego oraz zambrowskiego obszarami OSN tworzy wiele barier w funkcjonowaniu tych jednostek, tym bardziej, że o wielu wymogach i ograniczeniach praktycznie wcale się nie mówi, wobec czego zdecydowana większość rolników nie jest świadoma zagrożeń jakie wynikają z przepisów wdrażających OSN.

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie nakłada na rolników wiele ograniczeń w funkcjonowaniu i rozwoju gospodarstw rolnych. Program działań nakłada nie tylko zobowiązania i zalecenia, w postaci prowadzenia ewidencji, skrócenia terminów wywozu na grunty rolne nawozów naturalnych, ograniczenia ich ilości ale również wymusza poniesienie dodatkowych kosztów i to całkiem nie małych na dostosowanie pojemności zbiorników na gnojówkę, gnojowicę oraz budowę lub rozbudowę powierzchni płyt obornikowych a także implikuje koszty w postaci wynagrodzenia dla doradcy rolniczego za pomoc w wprowadzeniu niezbędnej dokumentacji. Obecnie nie ma żadnych refundacji na takie inwestycje, natomiast w momencie kiedy były fundusze w ramach działania „Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej” w latach 2004-2006 dofinansowywano powierzchnię urządzeń do przechowywania nawozów naturalnych wg wymogów obowiązujących wówczas przepisów. Dlaczego nie zabezpieczono funduszy na ten cel, jeżeli przewidywano możliwość poszerzenia obszarów szczególnie narażonych? Obecna sytuacja stwarza dla nas poważne zagrożenie likwidacji dużej ilości gospodarstw rolnych wobec niemożności sprostania nowym ograniczeniom w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Nie chcemy by ciężka praca naszych dziadków, rodziców i nasza została zniszczona w ten sposób. Już teraz wielu młodych ludzi nie chce zdecydować się na kontynuację prowadzenia gospodarstw rolnych, nowe ograniczenia na pewno powiększą grono młodych osób odchodzących z rolnictwa.

Wobec prac nad nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 domagamy się przeznaczenia funduszy na dostosowanie gospodarstw do nowych wymogów. W Programie na lata 2014-2020 powinno się pojawić działanie, które umożliwi podobnie jak w latach 2004-2006 zwrot kosztów za budowę lub rozbudowę płyt obornikowych, płyt zabezpieczających pasze soczyste jak również powiększanie pojemności zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę. Obecnie funkcjonowanie w obrębach OSN powoduje zmniejszenie konkurencyjności tych podmiotów i praktycznie niemożność dalszego ich rozwoju. Wszystkie zobowiązania i ograniczenia a w konsekwencji konieczność poniesienia finansowych nakładów na dostosowanie się do nowych przepisów, wprowadzone w związku z określeniem obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego powinny być właścicielom gospodarstw rolnych zrefundowane.

            Nie można w ten sposób ograniczać funkcjonowania podmiotów bez zapewnienia rekompensaty za utrudnienia gospodarowania wykraczające ponad standardowe wymogi. Tymczasem jest wysoce prawdopodobne, że obszary ONW zostaną znacznie pomniejszone   i nasze województwo utraci tę płatność. Do kryteriów wytyczania obszarów o szczególnie niekorzystnych warunkach gospodarowania powinno być włączone położenie gospodarstwa na obszarach OSN ewentualnie wnosimy o ustalenie odrębnej płatności dla rolników prowadzących działalność na tych terenach celem wyrównania szans prowadzenia gospodarstw rolnych.

Reasumując, chcemy podkreślić, iż obecne uregulowania prawne ustalające obszary OSN bez jakiejkolwiek rekompensaty finansowej są przejawem dyskryminacji i przyczyniają się do niszczenia polskiego rolnictwa. Program działań na terenach OSN jest tak wielce niekorzystny dla rolników, że należy się spodziewać postępującego procesu likwidacji gospodarstw rolnych i odchodzenia z rolnictwa już nie tylko młodych ale i starszych rolników. Prowadzenie pełnej dokumentacji jaką narzucają przepisy dotyczące tych zagadnień spowoduje niemożność wykonania tych czynności we własnym zakresie, to z kolei wymusza konieczność korzystania z płatnych usług doradczych. Istniejące dofinansowanie tych usług nie pokrywa całkowitej kwoty usługi. Rolnicy gospodarujących na terenach OSN nie są w stanie konkurować z gospodarstwami których ten problem nie dotyczy. Koszty funkcjonowania gospodarstwa wzrosną, skala produkcji będzie musiała zostać ograniczona, plony zaś ze względu na ograniczenia w dawkach azotu na 1 ha zmniejszone. W przypadku braku stosownych działań, rozsądnych decyzji upadek wielu gospodarstw jest już w tym momencie kwestią czasu. Dodatkowo należy zważyć na fakt, że wiele rodzin podjęło decyzję o rozwoju swoich gospodarstw, zaciągnęło kredyty, wykonało inwestycje, w jaki zatem sposób teraz mają funkcjonować? Rentowność gospodarstw spadnie, bez stosownych rekompensat, wsparcia działalności rolniczej poprzez dofinansowanie z unijnych funduszy rolnicy sami nie podołają nowym wymogom.

 

7 luty br.Realizując wniosek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Augustowie dotyczący uzyskania informacji na temat modernizacji targowiska miejskiego w Augustowie zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza Augustowa o udzielenie informacji w zakresie realizacji powyższej inwestycji.

Jako rolnicy powiatu augustowskiego chcielibyśmy wiedzieć czy na modernizowanym targowisku będą wydzielone miejsce dla rolników, którzy chcą sprzedawać produkty wytworzone w swoim gospodarstwie (min.: sery, przetwory, pieczywo itp.).

Interesuje nas również fakt, kiedy planowane jest zakończenie inwestycji, oraz czy są znane szacunkowe opłaty targowe.

 

Mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę z Panem Burmistrzem prosimy   o wyczerpującą odpowiedź.

Odpowiedź na w/w wystąpienie – pismo z dnia 18 luty 2013 r. nr GKRiOŚ.7011.2.41.2013

7 luty br.Realizując wnioski z Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Augustowie Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii dotyczącej:

 1. 1.Uzyskania informacji na temat budowy nowej obwodnicy Augustowa.
 2. 2.Etapu prac związanych z rekultywacją gruntów po niedoszłej inwestycji – budowa obwodnicy w poprzedniej wersji.

Prosimy o przedstawienie informacji związanych z budową nowej obwodnicy tj. czy są wycenione grunty pod nową obwodnicę, czy są prowadzone wykupy gruntów pod obwodnicę oraz jaki jest harmonogram prac na rok 2013.

Zwracamy się również z prośbą o wyjaśnienie w jaki sposób przebiega rekultywacja gruntów po starej obwodnicy Augustowa i co będzie z gruntem po byłej obwodnicy Augustowa  i Nowinki

 

12 luty br. STANOWISKO związków zawodowych rolników oraz Podlaskiej Izby Rolniczej przyjęte dnia 12 lutego 2013 roku

            My, niżej podpisani przedstawiciele związków zawodowych rolników woj. podlaskiego oraz Podlaskiej Izby Rolniczej zebrani w Porosłach w dniu 12 lutego 2013 roku mając na uwadze zbliżający się koniec okresu ochronnego na zakup polskiej ziemi rolnej przez obcokrajowców wnioskujemy o zmianę przepisów w zakresie gospodarowania ziemią rolną.

 

            Po 1 maja 2016 roku minie 12 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i pojawi     się zagrożenie, że polska ziemia rolnicza będzie przedmiotem wzmożonego zainteresowania nabywców z krajów Unii Europejskiej, gdzie ceny ziemi rolnej są wyższe, jak również przez własnych obywateli, niebędących rolnikami. Od tej daty obywatele państw należących do Unii będą mogli kupować polską ziemię na tych samych zasadach, na jakich mogą ją nabywać polscy obywatele.

            Już teraz obserwujemy ogromne zainteresowanie nabywców zagranicznych ziemią rolną w Polsce, którego przejawem są liczne transakcje nabywania ziemi rolnej przez zagraniczne podmioty, które wykorzystują do tego celu obywateli polskich, nazywanych potocznie „słupami”. Organizacje rolnicze szacują, że ta sytuacja może dotyczyć już setek tysięcy hektarów ziemi rolnej w Polsce.

            Na tle restrykcyjnych ograniczeń w obrocie ziemią rolną w większości krajów Unii Europejskiej, Polska po 2016 roku stanie się rajem dla zagranicznych spekulantów, chcących inwestować w zakup ziemi. Nasz ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, z prawem pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz dzierżawców stwarza bardzo słabe i łatwe do ominięcia bariery prawne przed wykupem ziemi przez cudzoziemców. Natomiast w krajach Unii Europejskiej ziemia rolnicza jest trudno dostępna. W większości państw teoretycznie istnieje wolny handel ziemią i równe prawa dla wszystkich obywateli Unii, ale w praktyce kupić grunty jest bardzo trudno, a dla cudzoziemców w zasadnie jest to niemożliwe

             Rząd polski powinien wprowadzić rygorystyczne zasady nabywania ziemi rolnej i leśnej, na wzór francuski czy duński – tak by dostęp do ziemi teoretycznie był równy dla wszystkich, ale w praktyce ziemię mógł kupić tylko polski rolnik, który „własnoręcznie” orze, sieje i kosi.

             Przykładowo nabywca gospodarstwa rolnego w Danii musi wyzbyć się najpierw nieruchomości rolnych posiadanych w innym kraju oraz osiedlić się w Danii i samodzielnie prowadzić gospodarstwo. W przypadku gospodarstw powyżej 30 ha taki rolnik, musi też uzyskać wymagane prawem duńskim kwalifikacje rolnicze.

             Obowiązek osobistego użytkowania zakupionej ziemi istnieje również w prawie francuskim, gdzie prawo pierwokupu sprzedawanych nieruchomości rolnych ma państwowa instytucja, która czuwa nad tym, żeby ziemia trafiła w ręce prawdziwych rolników. Istnieje tam system pierwszeństwa w nabyciu ziemi przez rolników, którzy zostali wywłaszczeni z innych gruntów, istnieje prawo pierwokupu dla właścicieli sąsiednich gruntów, są też wymogi osobistego użytkowania zakupionej ziemi przez 15 lat, z zakazem jej wydzierżawienia.

            Reasumując żądamy aby w znowelizowanej ustawie o gospodarce i obrocie ziemią znalazły się następujące zapisy:

 1. 1.Nabywcami własności ziemi rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha mogą być tylko rolnicy indywidualni, prowadzący lub zamierzający tworzyć gospodarstwa rodzinne.
 2. 2.Za rolnika indywidualnego może być uznany tylko ten rolnik, który osobiście prowadzi gospodarstwo rolne.
 3. 3.Warunek osobistego prowadzenia gospodarstwa jest spełniony, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa wynoszą nie mniej niż jedną czwartą część wszystkich dochodów.
 4. 4.Kryterium dochodowe powinno mieć zastosowanie do gospodarstw powyżej 20 ha,   gdyż w przypadku mniejszych gospodarstw konieczne jest na ogół poszukiwanie przez rolnika innych źródeł dochodu.
 5. 5.Nabycie własności nieruchomości rolnej musi wiązać się z zamiarem utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego.
 6. 6.Zakaz zbywania oraz wydzierżawiania nabytej nieruchomości rolnej przez okres minimum 15 lat, z wyjątkiem przypadków losowych.
 7. 7.Możliwość ustawowego zakupu ziemi przez polskich rolników na zasadach preferencyjnych w latach 2013 – 2016 oraz po roku 2016.
 8. 8.Ustawowa możliwość wieczystej dzierżawy gruntów rolnych przez polskich rolników.

12 luty br.Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej realizując wniosek z VIII Walnego Zgromadzenia dotyczący Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zwrócił się z prośbą do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o odpowiedź na poniższe kwestie:

 1. 1.Jakie zadania są realizowane i dofinansowywane z funduszu?
 2. 2.W jakiej wysokości są środki stanowiące w/w fundusz na dany rok i z jakich źródeł pochodzą?
 3. 3.Jakie są środki na rok 2013 i jakie są kryteria uzyskania przez rolnika na dofinansowanie odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych?
 4. 4.Na jakich zasadach z dofinansowania z funduszu może skorzystać samorząd gminny na modernizacje dróg dojazdowych do pól? Czy rolnicy mogą złożyć taki wniosek (np.: sołectwo)?
 5. 5.Czy samorząd województwa otrzymuje jakiekolwiek dotacje z budżetu państwa bądź innych źródeł np.: z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych?

Odpowiedź na w/w wystąpienie – pismo z dnia 21uty 2013 r. nr DMG-III.7152.10.2013

13 luty br. Podlaska Izba Rolnicza jako samorząd rolniczy skupiający rolników
z województwa podlaskiego realizując wniosek VII Walnego Zgromadzenia PIR zwracił się
z prośbą do Pana Jana Dworaka Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na platformie cyfrowej MULTIPLEX.

Jest to jedyna telewizja sponsorowana przez ofiarodawców czyli polski Naród Katolicki oraz niezależna od obcego kapitału.

Telewizja Trwam w sposób niezależny od aktualnych władz rzeczywistą przedstawia sytuację w Polsce, skupia się w sposób rzeczowy i prawdziwy na problemach polskiego rolnictwa.

Wobec powyższego nie zgadzamy się dyskryminacją telewizji Trwam i prosimy  o znalezienie  dla niej miejsca na  multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej.

13 luty br. Podlaska Izba Rolnicza realizując wnioski z VIII Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę dotychczasowego sposobu przyjmowania kursu euro do naliczania dopłat  bezpośrednich z jednego dnia w ciągu roku tj. 30 września każdego roku, na średni kurs z ostatnich 12 miesięcy: np. kurs euro do dopłat za rok 2013 to średnia z ostatnich 12 miesięcy czyli od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013.

Dotychczasowy system jest bardzo niekorzystny dla polskich rolników, gdyż jak się okazuje w ciągu ostatnich 6-u lat pięciokrotnie tracili oni pieniądze poprzez zaniżony kurs euro na dzień ostatni września danego roku w stosunku do średniego kursu w ciągu całego roku.
Rolnicy pracują przez dwanaście miesięcy w roku, a nie przez jeden dzień i dlatego słuszną powinna być decyzja o zmianie sposobu ustalania kursu euro. Uprawy ozime również zakłada się już na jesieni roku poprzedniego, najczęściej we wrześniu, stąd właściwym jest wzięcie średniego kursu od 1 września roku poprzedniego.

14 luty br. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wraz ze Związkami Zawodowymi: NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Związkiem Zawodowym Rolnictwa „SAMOOBRONA” oraz Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży, obradował w dniu 12 lutego br. w biurze Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach, gdzie wystąpił do Wojewody Podlaskiego.

Celem spotkania było omówienie dramatycznej sytuacji w jakiej obecnie znajduje  się podlaskie rolnictwo. Z dużym niepokojem przyjęliśmy upadłość zakładów mięsnych PMB Białystok. Pracę straci ok. 300 osób, a rolnicy nie otrzymają należnej zapłaty za sprzedany żywiec. PMB był jednym z największych zakładów mięsnych w Polsce. Powstał w 1962 roku – więc już od prawie pół wieku jest wyznacznikiem jakości i doskonałego, tradycyjnego smaku. Obecnie, logo PMB to jedna z najsilniejszych polskich marek. Znane jest ono nie tylko w całej Polsce, ale jest także szeroko rozpoznawalne w wielu krajach Europy.

Białostocki zakład PMB to największy zakład przetwórstwa mięsnego na Podlasiu oraz kolejne duże przedsiębiorstwo, którego nie uchroniło się przed trwającym kryzysem. W ostatnim czasie upadły również Uchwyty, Pakpol, Biruna oraz Cukrowania Łapy.

W nawiązaniu do powyższego z niecierpliwością czekamy na informacje dotyczące terminu zwołania Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi działającego przy Wojewodzie, którego członkami są między innymi przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej.

Pragniemy zauważyć, iż ostatnie posiedzenie zespołu odbyło się w 2011 roku,  a w/w problem był niejednokrotnie sygnalizowany dla Wojewody przez Podlaską Izbę Rolniczą.

14 luty br. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej wraz ze Związkami Zawodowymi: NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA”, Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży obradując w 12 lutego br. zapoznał się z wykazem działek przeznaczonych do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Wspólnie ustalono, iż ze względu na duże rozdrobnienie działek w województwie podlaskim,  sprzedaż nieruchomości rolnych o powierzchni od 1ha powinna odbywać się w drodze przetargów ograniczonych.

W województwie podlaskim rolnicy gospodarują głównie na małych powierzchniach uprawowych, prowadzą natomiast duże produkcje mleka. Uczestnicy spotkania byli zgodni, iż aby uniknąć sprzedaży ziemi dla tzw. „taksówkarzy” nabywcami własności ziemi rolnej                    o powierzchni powyżej 1 ha  mogą być tylko rolnicy indywidualni, prowadzący lub zamierzający  tworzyć gospodarstwa rodzinne. Dlatego też nabycie własności nieruchomości rolnej musi wiązać się z  zamiarem utworzenia bądź powiększenia gospodarstwa rodzinnego.

Wobec powyższego stwierdzono jednoznacznie, iż sprzedaż nieruchomości rolnych o powierzchni od 1ha powinna odbywać się w drodze przetargów ograniczonych. Pismo zostało przekazane Agencji Nieruchomości Rolnych Filia w Suwałkach.

Zarząd PIR opiniował następujące akty prawne:

 

13 luty br. Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydawaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydaniem i doręczeniem paszportów bydła lub ich duplikatów wniosła następujące uwagi.

Opiniowany projekt rozporządzenia zmienia stawki opłat za czynności związane  z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu. Stawki te znacznie rosną w stosunku do obowiązujących opłat określonych rozporządzeniem obecnie obowiązującym z dnia 19 listopada 2009r (Dz.U.  Nr 207. Poz. 1598).

Opłaty za poszczególne czynności wzrosły o:

 • Poz. 1 – dokonanie elektronicznej identyfikacji koniowatego – wzrost z 49,70 zł do 71,20 zł o 43,26%
 • Poz. 2 – dokonanie opisu słownego i graficznego oraz elektronicznej identyfikacji koniowatego – wzrost z 57,70 zł do 79,28 zł o 37,26%
 • Poz.3 wzrost z 32,00 zł do 53,50 zł o 67,19%
 • Poz. 7 wzrost z 115,00 zł do 150,00 zł o 30,43%
 • Poz. 8 wzrost z 7,00 zł do 11,00 zł o 57,14%

W związku z powyższym Podlaska Izba Rolnicza negatywnie opiniuje projekt.

Uzasadniamy to tym iż:

 1. w roku 2013 znacznie spadła rentowność hodowli koniowatych, również spadły ceny skupu żywca,
 2. jeśli chodzi o dopłaty do gruntów rolnych to obowiązuje system modulacji  co powoduje zmniejszenie rentowności,
 3. spadły dopłaty uzupełniające, nastąpił znaczny wzrost kosztów paliwa  co spowodowało nieopłacalność hodowli koniowatych.

Dlatego też nie wyrażamy zgody na dalszy wzrost kosztów na administrację rządową lub kosztów podmiotów wykonujących zadania zlecone administracji rządowej. W tym wypadku podniesienie kosztów obsługi administracyjnej nie znajduje najmniejszego uzasadnienia.

Wnioskujemy również, aby zadania zlecone dla Związku Hodowców Koni z zakresem administracji rządowej przekazać dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.     Być może to zapobiegnie wzrostowi kosztów obsługi administracyjnej.

 

13 luty br. Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych zgłosiła następujące uwagi.

W projektowanej treści rozporządzenia kwestionujemy zapisy załącznika Nr 1SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA PROWADZENIA ZAKŁADU DROBIURozdziału 1Wymagania weterynaryjne dla zatwierdzenia zakładu drobiu II. Zakład wylęgu drobiu

Kwestionowane zapisy są następującej treści:

II. Zakład wylęgu drobiu

2. Budynek, w którym prowadzi się wylęg drobiu, powinien:

 1. 1)znajdować się na terenie ogrodzonym;
 2. 2)być zabezpieczony przed dostępem z zewnątrz ptaków, gryzoni i owadów;

4. Zakład wylęgu drobiu powinien posiadać odrębne, niekrzyżujące się, utwardzone drogi przeznaczone do:

 1. 1)dojazdu do pomieszczeń przyjęcia jaj wylęgowych;
 2. 2)wywozu piskląt.

Załącznik Nr 1 rozdział 2 :

Szczegółowe warunki, po zaistnieniu których wydaje się decyzje :nakazującą usunięcia uchybień, nakazującą wstrzymania działalności zakładu lub zakazującą prowadzenia zakładu

Rozdział 2 paragraf 2 i paragraf 8 mówiący o badaniach przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Sugerujemy zastosować następujące zapisy w wyżej wymienionych punktach:

2. Budynek, w którym prowadzi się wylęg drobiu, powinien:

1) znajdować się na terenie ogrodzonym, lub zabezpieczonym w taki sposób aby uniemożliwić samowolne przemieszczanie się drobiu poza teren zagrody

2) posiadać niezbędne zabezpieczenia uniemożliwiające, a przynajmniej minimalizujące ryzyko dostępu z zewnątrz ptaków, gryzoni i owadów

4. Zakład wylęgu drobiu powinien posiadać odrębne, utwardzone drogi przeznaczone do:

 1. 1)dojazdu do pomieszczeń przyjęcia jaj wylęgowych;
 2. 2)wywozu piskląt.

Do załącznika Nr 1 rozdział 2:

Pod pojęciem „zakład” kryje się zarówno Zakład Wylęgu Drobiu jak i również Ferma z której pochodzą jaja(reprodukcyjna). Należałoby rozgraniczyć wyraźne nazewnictwo poszczególnych zakładów.

Do załącznika Rozdział 2 paragraf 2 i paragraf 8

W punktach mówiących o badaniu przez powiatowego lekarza powinno być zapisane ,że jest to badanie kliniczne stada, ponieważ jest to niedoprecyzowane.

 

 

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym :

 • przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w posiedzeniach m.in.: Krajowej Rady Izb Rolniczych, Krajowej Rady Spółdzielczości, Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz w posiedzeniach Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów w Rolnictwie;
 • odbyło się posiedzenia Zarządu,
 • wydano opinię dotyczące zmiany przeznaczenia gruntów,
 • wydano opinie dotyczących sprzedaży gruntów z ANR, MRiRW
 • udzielono wielu porad i pomocy m.in. w pisaniu odwołań od decyzji ARiMR,