Przypominamy: tylko do 30 kwietnia 2017 r. można zaciągać w bankach współpracujących z ARiMR kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kredytów z linii „ZC", przeznaczonych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych, np. powstałych z tytułu zaciągniętych innych kredytów komercyjnych lub z dopłatami ARiMR do oprocentowania, nieuregulowanych płatności za zakupione pasze, nawozy, maszyny lub urządzenia rolnicze, udzielają trzy współpracujące z ARiMR banki: BGŻ BNP Paribas S.A., SGB S.A.,BPS S.A. oraz zrzeszone banki spółdzielcze.

O kredyt taki mogą ubiegać się producenci mleka, świń lub owoców i warzyw:

– których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od 7 sierpnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.,
– będący mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MŚP).

Umowy o udzielanie kredytów na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych mogą być zawierane przez banki wyłącznie do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Kwota kredytu, o jaką mogą ubiegać się producenci mleka, świń lub owoców i warzyw, nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż

5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Przy ustalaniu kwoty kredytu nie uwzględnia się udzielonych producentowi kwot innych kredytów preferencyjnych.

W przypadku, gdy producent rolny otrzymał nieoprocentowaną pożyczkę dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw, wówczas kwotę kredytu z linii „ZC" pomniejsza się o kwotę udzielonej pożyczki.

Wysokość pomocy z tytułu kredytu z linii „ZC" oraz pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro, przeliczonej wg średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy.

Od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Pomoc ARiMR polega na stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki współpracujące z własnych środków. Powoduje to, że oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę jest niższe niż komercyjne i wynosi 2,5%, przy czym przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu wynosi 1% w skali rocznej.

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii „ZC" może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż 8 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

Okres kredytowania określany jest w umowie kredytu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do składania wniosków kredytowych w BGŻ BNP Paribas S.A., SGB Bank S.A., BPS S.A. oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych.

Szczegółowe zasady udzielania kredytów w ramach linii „ZC" dostępne są na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl – „Pomoc krajowa"- „Kredyty preferencyjne od 2015 r." – „Linia ZC" oraz bankach współpracujących z Agencją.
Źródło:
www.armir.gov.pl