Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Produkcja żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości, a więc w oparciu o określone i sprawdzane standardy gwarantujące unikalną jakość produktu, stanowi szansę dla rozwoju gospodarstw rolnych i wzmacniania współpracy w łańcuchu żywnościowym. Krajowe systemy jakości żywności:
• Integrowana produkcja roślin (IP)
• Rolnictwo Ekologiczne
• System Jakość Tradycja
• System jakości QMP
• System jakości QAFP
• System jakości PQS
Działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" wdrażane będzie poprzez dwa poddziałania:
1. „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości", które ma na celu zwiększenie uczestnictwa rolników w unijnych i krajowych systemach jakości. Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku. Pomoc ma formę refundacji, w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości. Beneficjentami są rolnicy aktywni zawodowo. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczane są wydatki dotyczące kontroli zgodności z wymaganiami systemu. Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy, który wytwarza produkty rolne lub środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi w ramach systemu jakości, który nie otrzymywał tego rodzaju wsparcia dla tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" objętego PROW 2007-2013. W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych celów z dwóch różnych źródeł PROW 2014- 2020, pomoc będzie przyznawana pod warunkiem, iż wnioskodawca nie uzyskuje wsparcia na dofinansowanie kosztów transakcyjnych ze środków działania „Rolnictwo ekologiczne". Preferencje w przyznawaniu pomocy odnosić się będą do gospodarstw do 5 ha, dla których koszty stałe, wynikające z udziału w systemach jakości, stanowią duże 97 obciążenie finansowe. Wartość wsparcia- 2 000 euro na gospodarstwo rocznie.
2. „Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych" obejmujące wsparcie akcji w zakresie informacji i promocji produktów wysokojakościowych podejmowanych przez uczestników systemów jakości, tj. przez zespoły promocyjne składające się co najmniej z dwóch producentów- grupy producentów na rynku wewnętrznym (Grupę Producentów, Organizację Producentów, Organizację międzybranżową, Organizację branżową, Konsorcjum, Stowarzyszenie, Kółko rolnicze, Rolnicze zrzeszenie branżowe, Spółdzielnię, Izbę gospodarczą). W Polsce nadal obserwuje się niski poziom wiedzy na temat istnienia unijnych i krajowych systemów jakości, w ramach których wytwarzane są wysokojakościowe produkty. W rezultacie utrzymuje się niski popyt na te produkty. Działania informacyjne i promocyjne skierowane są do konsumentów, w szczególności w celu zapoznania ich z tymi produktami oraz zwrócenia uwagi na ich specyficzne cechy. Dotarcie do konsumenta ma na celu zwiększenie wiedzy w zakresie wysokojakościowej produkcji a tym samym wzrost popytu na te produkty. Wsparciem w tym programie jest refundacja 70% kosztów kwalifikowanych przeprowadzenia działań promocyjnych.