Kompetencje oraz skład Organów Podlaskiej Izby Rolniczej

Organami Podlaskiej Izby Rolniczej są:

Jest Najwyższym organem Izby. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie i zmiana Statutu,
 2. wybór i odwoływanie w głosowaniu tajnym osób wchodzących w skład Zarządu
  i członków Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków,
 3. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
 4. uchwalanie Regulaminów Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatowej
  i Komisji Problemowych,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu,
 7. uchwalanie budżetu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd,
 9. tworzenie Komisji problemowych i powoływanie ich członków,
 10. wybór delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 11. stwierdzanie wygaśnięcia mandatu członka Walnego Zgromadzenia Izby,
 12. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości stanowiących własność Izby,
 13. przyjmowanie lub odrzucanie spadków i zapisów,
 14. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej,
 15. uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych Prezesowi, Wiceprezesowi Izby, członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty,
 16. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej,
 17. podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego,
 18. podejmowanie uchwał w sprawach:
  1. utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
   utworzenia fundacji,
  2. przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
  3. założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku.
 19. wyrażanie zgody na członkostwo Izby w podmiotach krajowych i zagranicznych,
 20. tworzenie struktur organizacyjnych Izby,
 21. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Biura.

W skład Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej wchodzą:

Powiat

FUNKCJA

Nazwisko i imię

Augustów

PRZEWODNICZĄCY

Grabowski Karol

DELEGAT DO WZ

Kotarski Andrzej

Białystok

PRZEWODNICZĄCY

Szczepańczuk Stanisław

DELEGAT DO WZ

Antoni Sowiński

Bielsk Podlaski

PRZEWODNICZĄCY

Bobel Maciej

DELEGAT DO WZ

Lasota Marcin

Grajewo

PRZEWODNICZĄCY

Grunwald Witold

DELEGAT DO WZ

Szumska Elżbieta

Hajnówka

PRZEWODNICZĄCY

Stocki Piotr

DELEGAT DO WZ

Kaczmarzyk Marian

Kolno

PRZEWODNICZĄCY

Zelkowski Jan

DELEGAT DO WZ

Kondracki Antoni

Łomża

PRZEWODNICZĄCY

Łuba Zdzisław

DELEGAT DO WZ

Kossakowski Ireneusz

Mońki

PRZEWODNICZĄCY

Rogalski Stanisław

DELEGAT DO WZ

Ciochanowski Dariusz

Sejny

PRZEWODNICZĄCY

Raś Joanna

DELEGAT DO WZ

Czarniecki Mirosław

Siemiatycze

PRZEWODNICZĄCY

Orzepowski Mieczysław

DELEGAT DO WZ

Leszczyński Grzegorz

Sokółka

PRZEWODNICZĄCY

Siniło Marek

DELEGAT DO WZ

Bilmin Bogusław

Suwałki

PRZEWODNICZĄCY

Gajewski Daniel

DELEGAT DO WZ

Górny Marcin

Wysokie Mazowieckie

PRZEWODNICZĄCY

Grodzki Paweł

DELEGAT DO WZ

Raciborski Andrzej

Zambrów

PRZEWODNICZĄCY

Łuba Wojciech

DELEGAT DO WZ

Gosk Romuald Janusz

   

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 • kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
 • kontrola działalności finansowej Izby,
 • przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków.

W skład Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Izby Rolniczej wchodzą:

 1. Bogusław Bilmin
 2. Maciej Bobel
 3. Mirosław Czarniecki
 4. Marian Kaczmarzyk
 5. Elżbieta Szumska

 

Grzegorz leszczyński

prezes zarządu

Marek
Siniło

Wiceprezes Zarządu

Witold Grunwald

Członek Zarządu

Zdzisław Łuba

Członek Zarządu

Jan
Zelkowski

Członek Zarządu

Rada Powiatowa w Augustowie

Siedziba biura:
ul. Przemysłowa 6B
16-300 Augustów
tel. 509-197-794
e-mail: augustow@pirol.pl
Pracownik: Elżbieta Bartnicka

Rada Powiatowa w Białymstoku

Siedziba biura:
Porosły, ul. Wierzbowa 57,
16-070 Choroszcz
e-mail: bialystok@pirol.pl
Pracownik: Justyna Kaliszewicz

Rada Powiatowa w Bielsku Podlaskim

Siedziba biura:

ul. Białowieska 107
17-100 Bielsk Podlaski
tel.kom. 607-327-607
e-mail: bielskpodlaski@pirol.pl

Pracownik: Katarzyna Sidun

Rada Powiatowa w Hajnówce

Siedziba biura:

ul. Piłsudskiego 10, pokój 12 (II piętro)
tel. 885-272-730
e-mail:    hajnowka@pirol.pl
Pracownik:

Rada Powiatowa w Grajewie

Siedziba biura:
19-200 Grajewo
ul.  Wojska Polskiego 72 lok. 2.11
tel. 511-468-218
e-mail: grajewo@pirol.pl
Pracownik: Elżbieta Makowska

Rada Powiatowa w Kolnie

Siedziba biura:

ul. 11-go Listopada 1 pok. 004
18-500 Kolno
tel. 86-278-10-36
e-mail: kolno@pirol.pl
Pracownik: Elżbieta Orłowska

Rada Powiatowa w Łomży

Siedziba biura:

były Urząd Wojewódzki
ul. Nowa 2 pokój 2B
18-400 Łomża
tel. 86-219-06-65
e-mail:    lomza@pirol.pl
Pracownik: Monika Szleszyńska

Rada Powiatowa w Mońkach

Siedziba biura:

ul. Białostocka 49
19-100 Mońki
tel. 85-716-24-59
e-mail:  monki@pirol.pl
Pracownik: Ireneusz Olszewski

Rada Powiatowa w Sejnach

Siedziba biura:

budynek ODR
ul. Piłsudskiego 2
tel. 697-363-402
e-mail:    sejny@pirol.pl
Pracownik: Kamila Rydzewska

 

Rada Powiatowa w Siemiatyczach

Siedziba biura: budynek ARiMR


ul. ks. Ściegiennego 1
17-300 Siemiatycze
tel. 603-440-064
e-mail:  siemiatycze@pirol.pl
Pracownik  : Katarzyna Kazimieruk

Rada Powiatowa w Sokółce

Siedziba biura:

Starostwo Powiatowe
ul. Piłsudskiego 8 pokój 24
16-100 Sokółka
tel. 85-711-34-79
e-mail: sokolka@pirol.pl
Pracownik: Krzysztof Malczyk

Rada Powiatowa w Suwałkach

Siedziba biura:

ul. Sportowa 20 pok.2
16-400 Suwałki
tel. 87-565-09-71
e-mail:  suwalki@pirol.pl
Pracownik: Daniel Gajewski

Rada Powiatowa w Wysokim Maz.

Siedziba biura:

ul. 1000- Lecia 32
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275-01-81
e-mail:    wysokiemazowieckie@pirol.pl
Pracownik: Jacek Wójciak

Rada Powiatowa w Zambrowie

Siedziba biura

ARiMR
Al. Wojska Polskiego 27
18-301 Zambrów
tel. 86-271-24-52
e-mail:  zambrow@pirol.pl
Pracownik: Ewelina Szupiluk

Kadencja 2015-2019

Powiat

FUNKCJA

Nazwisko i imię

Augustów

PRZEWODNICZĄCY

Rusiecki Piotr

DELEGAT DO WZ

Sztukowski Paweł Karol

Białystok

PRZEWODNICZĄCY

Łapiński Ryszard

DELEGAT DO WZ

Sowiński Antoni Janusz

Bielsk Podlaski

PRZEWODNICZĄCY

Bobel Maciej

DELEGAT DO WZ

Bazylewski Krzysztof

Grajewo

PRZEWODNICZĄCY

Grunwald Witold

DELEGAT DO WZ

Bujnowski Bogdan

Hajnówka

PRZEWODNICZĄCY

Stocki Piotr

DELEGAT DO WZ

Kaczmarzyk Marian

Kolno

PRZEWODNICZĄCY

Przyborowski Antoni

DELEGAT DO WZ

Lewandowski Jerzy

Łomża

PRZEWODNICZĄCY

Łuba Zdzisław

DELEGAT DO WZ

Długozima Zbigniew Paweł 

Mońki

PRZEWODNICZĄCY

Szaciło Krzysztof

DELEGAT DO WZ

Dembowski Zbigniew

Sejny

PRZEWODNICZĄCY

Palanis Olgierd Józef

DELEGAT DO WZ

Czarniecki Mirosław

Siemiatycze

PRZEWODNICZĄCY

Leszczyński Grzegorz

DELEGAT DO WZ

Szumski Wieczysław

Sokółka

PRZEWODNICZĄCY

Siniło Marek

DELEGAT DO WZ

Olchowik Leszek

Suwałki

PRZEWODNICZĄCY

Wdowiak Jan Stanisław

DELEGAT DO WZ

Ostrowski Andrzej

Wysokie Mazowieckie

PRZEWODNICZĄCY

Wnorowski Wiesław

DELEGAT DO WZ

Kołakowski Bogdan

Zambrów

PRZEWODNICZĄCY

Jolanta Wielgat

DELEGAT DO WZ

Gosk Romuald

1. Maciej Bobel

2. Bogdan Bujnowski

3. Olgierd Palanis – przewodniczący

4. Marian Kaczmarzyk

5.Zbigniew Paweł Długozima  

Grzegorz leszczyński

prezes zarządu

Marek
Siniło

Wiceprezes Zarządu

Jolanta
Wielgat

Członek Zarządu

Witold Grunwald

Członek Zarządu

Antoni Janusz Sowiński

Członek Zarządu

Skład Komisji Budżetowej

1. Łapiński Ryszard
2. Przyborowski Antoni
3. Stocki Piotr – przewodniczący
4. Szaciło Krzysztof
5. Wielgat Jolanta

Skład Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej

1. Kaczmarzyk Marian
2. Kołakowski Bogdan
3. Lewandowski Jerzy
4. Łapiński Ryszard
5. Siniło Marek
6. Sowiński Antoni – przewodniczący
7. Stocki Piotr
8. Szaciło Krzysztof –zastępca
9. Sztukowski Paweł

Skład Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich
1. Bujnowski Bogdan
2. Gosk Romuald
3. Lewandowski Jerzy
4. Olchowik Leszek
5. Ostrowski Andrzej
6. Przyborowski Antoni
7. Szumski Wieczysław
8. Wdowiak Jan Stanisław – przewodniczący
9. Zbigniew Dembowski

Skład Komisji ds. Kobiet i Rodzin z obszarów wiejskich

1. Jolanta Wielgat
2. Zdzisław Łuba
3. Bogdan Kołakowski
4. Witold Grunwald
5. Romuald Gosk