Podlaska Izba Rolnicza działa na obszarze województwa podlaskiego, położonego w północno-wschodniej części Polski. Powołana została w 1999 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu delegatów z byłych wojewódzkich izb rolniczych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Od 2002 roku funkcjonuje w nowej formie organizacyjnej. Reprezentuje ją 191 delegatów wchodzących w skład 14 Rad Powiatowych. W każdym powiecie wybrany został Przewodniczący Rady i Delegat. Wszyscy, w liczbie 28 członków, tworzą skład Walnego Zgromadzenia, przy którym działają: Komisja Rewizyjna oraz komisje problemowe. W każdym powiecie PIR posiada biuro powiatowe. Taka struktura znacznie ułatwia obsługę rad powiatowych oraz pozwala na łatwiejszy dostęp rolnika do Izby.
Zgodnie z założeniami ustawy o Izbach Rolniczych i statutem Podlaska Izba Rolnicza wypełnia zadania i obowiązki służące rozwiązywaniu problemów rolnictwa. Do działań podlegających Izbie należy opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa oraz prawa miejscowego. Dodatkowo Podlaska Izba Rolnicza zajmuje się występowaniem do organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Prowadzi działalność doradczą dotyczącą sporządzania analiz, ocen, wniosków i projektów przewidzianych do finansowania w ramach PROW. Podejmuje działania na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi, podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej a co za tym idzie poprawy jakości produktów rolnych. Współpracuje z licznymi organizacjami działającymi w zakresie rolnictwa, m.in. ze Związkami Zawodowymi Rolników, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Nieruchomości Rolnych, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą, Związkami Producentów Rolnych funkcjonującymi na terenie województwa a także instytucjami takimi jak Samorząd Województwa Podlaskiego, Podlaski Urząd Wojewódzki, Starostwa Powiatowe, samorządy gminne, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dzięki tej współpracy wypracowano rozwiązania mające wpływ na promocję województwa.
Podlaska Izba Rolnicza ma udział w kreowaniu kierunku rozwoju rolnictwa dostosowując go do wymogów aktualnych przepisów prawnych. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej informuje rolników na temat zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej. Organizuje szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zatrudnionych w rolnictwie.
Wszelkie zagadnienia interesujące rolników oraz informacje dotyczące Izby są poruszane na stronie internetowej www.pirol.pl.
W bieżącej pracy Izba dba o to, aby działania podejmowane przez samorząd rolniczy zmierzały do poprawy sytuacji finansowej gospodarstw utrzymujących się z rolnictwa. Oprócz typowego doradztwa min. dotyczącego możliwości pozyskiwania środków akcesyjnych przez rolników, pracownicy Izby świadczą usługi w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie, programy rolnośrodowiskowe, wniosków z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" i wiele innych. Skutecznie ubiegamy się o projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków UE. Jedną z ważniejszych form działania jest doradztwo prawne. Wszelkie porady prawne są udzielane bezpłatnie. Prawnik z którym PIR współpracuje wielokrotnie reprezentuje rolników indywidualnych jak i grupy rolników w sądzie.