Udział delegatów RP PIR w Sokółce w Walnym Zgromadzeniu Podlaskiej Izby Rolniczej

18 marca 2024 r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się III Walne Zgromadzenie PIR w którym wzięli udział delegaci Rady Powiatowej PIR w Sokółce: Przewodniczący Rady Pan Marek Siniło. Spotkanie idbyło się z udziałem zaproszonych gości: Stefan Krajewski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ewa Kulikowska – Wicewojewoda Podlaski, Rafał Lewoc – p.o. zastępcy Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Jerzy Leszczyński- Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Joanna Kalinowska- Kierownik Wydziału Rozwoju Rynków Rolnych w KOWR, Marek Szynkiewicz – zastępca Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży, Edyta Drągiewicz – kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Tematem rozmów podczas WZ były m.in.: protesty rolników i ich postulaty w tym: konieczność rezygnacji z niekorzystnych uregulowań związanych z Europejskim Zielonym Ładem, dopłaty do kukurydzy czy też wysokość podatku rolnego, wdrażania wymogów normy GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania upraw,  norma GAEC 8, w zakresie wymogu przeznaczenia 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne (ugorowanie).

Poruszano również kwestie dotyczące aplikacji suszowej, bieżącej kampanii wniosków obszarowych, definicji aktywnego rolnika.