Pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Zambrowie

Dnia 3 października br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Zambrowie, w którym wzięło udział 8 nowo wybranych delegatów. Posiedzenie miało następujący porządek:

 1. Otwarcie obrad pierwszego posiedzenia Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.
 2. Objęcie przewodnictwa obrad przez osobę najstarszą wiekiem, co ustala Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej na podstawie zebranej dokumentacji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zapoznanie się z zasadami wyborów Przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Delegata na Walne Zgromadzenie PIR (Rozdział 3 Uchwały nr 1/2023 KRIR z 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych).
 5. Powołanie komisji wyborczej w składzie od 3osób.
 6. Ustalenie prawomocności obrad pierwszego posiedzenia Rady Powiatowej PIR.
 7.  Wybór Przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.
 8. Wybór Delegata na Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej.
 9. Sporządzenie protokołu wyników głosowania i wyników wyborów Przewodniczącego Rady Powiatowej Izby Rolniczej i Delegata na Walne Zgromadzenie PIR.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.
 11.  Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej.
 12. Dyskusja i wystąpienia członków izby rolniczej.
 13. Zamknięcie obrad pierwszego posiedzenia Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej.

W trakcie posiedzenia odbyły się wybory przewodniczącego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, do których zgłoszono dwóch kandydatów: Barbarę Ładę i Wojciecha Łubę. Komisja Wyborcza w składzie: Piotr Bączyk, Sławomir Zalewski i Mariusz Piechociński, po podliczeniu głosów ogłosiła, że wszystkie oddane głosy są ważne. Przewodniczącą Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Zambrowie z poparciem 5 głosów została Barbara Łada, zaś Wojciech Łuba otrzymał 3 głosy.

Następnie przeprowadzono wybory Delegata na Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej, do których zgłoszono dwóch kandydatów: Jolantę Wielgat i Romualda Goska. Komisja Wyborcza po podliczeniu głosów ogłosiła, że oddano 7 głosów ważnych i 1 nieważny, a Delegatem na Walne Zgromadzenie z poparciem 5 głosów została Jolanta Wielgat, zaś Romuald Gosk otrzymał 2 głosy.

Delegaci jednogłośnie podjęli uchwały stwierdzające wybór Barbary Łady na Przewodniczącą Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Zambrowie oraz Jolanty Wielgat na Delegatkę na Walne Zgromadzenie. Barbara Łada podziękowała wszystkim zgromadzonym za przybycie oraz zakończyła posiedzenie.