Pomoc krajowa dla producentów pszenicy lub gryki

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Do 31 lipca 2023 r. ARiMR przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, który dokonał sprzedaży pszenicy lub gryki w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 3. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
 4. który dokonał sprzedaży pszenicy lub gryki w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą;
 5. który złożył w 2022 r. wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Pomocy, nie przyznaje się producentowi rolnemu będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY:

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na wniosek tego producenta złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

Wniosek o udzielenie pomocy składa się raz w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r. w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 lipca 2023 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Do wniosku dołącza się kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy lub gryki w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP lub usługi mObywatel, aby wniosek trafiał do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Składanie wniosku przez ePUAP:

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową przez platformę ePUAP wybieramy Biuro Powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego (formatka „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo”-> wpisujemy „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (wybrane Biuro Powiatowe)” –> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej).

Dane adresowe jednostek Agencji ze wskazaniem adresów ePUAP oraz instrukcja składania wniosków do ARiMR przez platformę ePUAP są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

Składanie wniosku za pośrednictwem mObywatel:

W przypadku składania wniosku o pomoc finansową za pośrednictwem usługi mObywatel, uruchamiamy proces z ikony „Zaloguj” na stronie www.gov.pl -> wybieramy „Katalog usług” –> następnie wybieramy funkcję „Pismo ogólne” –> „wyślij pismo ogólne” –> wpisujemy nazwę Biura Powiatowego do którego chcemy wysłać wniosek –> zatwierdzamy klikając lewym klawiszem myszy na nazwę wybranego BP z listy rozwijanej –> wybieramy rodzaj pisma –> uzupełniamy tytuł pisma i treść pisma.

Więcej informacji zostanie zawartych w instrukcji wypełniania wniosku.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

 • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej,
 • w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

WYSOKOŚĆ POMOCY:

 1. Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub gryki:
 • do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., pomniejszonej o powierzchnię upraw pszenicy i gryki, do której przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.
 • stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton gryki  wynikającej z faktur i liczby:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy,

b) 1,6 – w przypadku gryki.

 1. Suma powierzchni upraw nie może być większa niż 300 ha pomniejszone o powierzchnię upraw, do której producentowi rolnemu przyznano pomoc, o której mowa w § 13zt ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz o powierzchnię upraw, do której przyznano pomoc na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.
 2. W przypadku gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha określony w pkt. 2 ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, o dofinansowanie do sprzedaży pszenicy lub gryki.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3, spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników:
 • we wniosku oświadcza, że ubiega się o przyznanie przedmiotowej pomocy jako spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników i wnosi o przyznanie tej pomocy z uwzględnieniem liczby członków danej spółdzielni oraz podaje liczbę członków na dzień składania wniosku o dofinansowanie do sprzedaży pszenicy lub gryki;
 • dołącza do wniosku oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

Wysokość stawek pomocy, o której mowa powyżej, wynosi:

 1. 2 200 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, w przypadku sprzedaży pszenicy w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 14 maja 2023 r., podmiotom  prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą
 2. 3 025 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy, w przypadku sprzedaży pszenicy w okresie od dnia 15 maja 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r., podmiotom  prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą
 3. 875 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie lubelskim
  i podkarpackim;
 4. 805 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 5. 700 zł na 1 ha powierzchni upraw gryki położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 4.

WYPŁATA POMOCY

Pomoc, jest wypłacana na rachunek wnioskodawcy wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w tzw. EP. 

Dlatego istotne jest, aby dane dotyczące rachunku w ww. systemie ewidencji producentów były aktualne.

Informacje dotyczące rachunku można sprawdzić po zalogowaniu się do Platformy Usług Elektronicznych ARiMR  https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna i wybraniu z paska menu opcji „Mój profil”.

Jeśli nr konta jest nieaktualny, należy niezwłocznie dokonać jego aktualizacji poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sposób opisany na https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow.

 Pomoc jest udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji, według kolejności złożenia wniosków.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub e-mailowo: info@arimr.gov.pl

Materiały

Wniosek o pomoc pszenica gryka
Wniosek​_o​_pomoc​_pszenica​_gryka.pdf 0.49MB
Wniosek o pomoc pszenica gryka w formacie Excel
Wniosek​_o​_pomoc​_pszenica​_gryka.xlsx 0.11MB
klauzula informacyjna do Wniosku o pomoc pszenica gryka
klauzula​_informacyjna​_do​_Wniosku​_o​_pomoc​_pszenica​_gryka.pdf 0.15MB
Instrukcja do wniosku pszenica gryka
Instrukcja​_do​_wniosku​_pszenica​_gryka.pdf 0.74MB

Podstawa prawna

§ 13zw rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. poz. 761);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. poz. 929);

Decyzją Komisji Europejskiej nr SA. 107274 (2023/N) z dnia 05.05.2023 r., zmienioną Decyzją Komisji Europejskiej nr SA. 107687 (2023/N) z dnia 05.06.2023 r.

Komunikat Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy 2022/C 426/01 (Dz. U. UE. C. z 2022 r. Nr 426 str.1);