Projekt rozporządzenia ws. ekoschematów

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 6 marca 2023r.

Projekt rozporządzania MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Ekoschemat Rolnictwo węglowe:

Należy zmienić założenia  Minimalnej  liczba punktów uprawniająca do przyznania płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi która obecnie stanowi iloczyn:  25% powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie oraz 5 pkt przyznawanych za hektar.

§ 4. ust. 3. – zapis dotyczący minimalej liczby punktów uprawniającej do przyznania płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi powinien zostać usunięty, tak aby wszyscy rolnicy chcący realizować praktyki zawarte w ekoschemacie mogli być zakwalifikowani do płatności, a w związku z tym zwiększy się powierzchnia gruntów, na których stosowane będą zabiegi zawarte w ekoschemacie.

Ewentualnie winno być zmienione kryterium punktowe z 5pkt.  na średnią i ze wszystkich praktyk,  która będzie wynosiła ok 3pkt. , co umożliwi rolnikom skorzystanie z większej ilości praktyk w gospodarstwie.

Międzyplony ozime/ wsiewki śródplonowe

– umożliwić pozostawienie wsiewki w plonie głównym jako uprawa główna w roku kolejnym.

W praktyce należy dopuścić wysiew mieszanki złożonej z co najmniej z dwóch gatunków zbóż pod warunkiem iż proporcja wysiewu będzie wynosiła 1/1.

art. 6 ust.1

1) po plonie głównym lub po ugorowaniu są uprawiane międzyplony ozime, które nie są uprawą w plonie głównym w roku następującym po wysiewie tego międzyplonu, lub – uszczegółowić czy dopuszczone jest zasianie jednej z tych upraw lub formy jare tych upraw

Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia

Przy planie nawozowym musi być prowadzony rejestr działań agrotechnicznych dotyczący nawożenia. Przestrzegamy przed bałaganem (na wiele lat) wynikającym z odejścia od naturalnej zasady tzw. roku gospodarczego (jesienne zasiewy roku poprzedniego i wiosenne roku bieżącego). To jest, było i będzie ABC produkcji rolniczej i nic nie usprawiedliwia odejścia od tej zasady. Rozliczenie jest roczne, a rokiem może być Rok Gospodarczy czyli naturalny okres wegetacyjny.

Termin na opracowanie i przekazanie do ARiMR planu nawożenia azotem powinien zostać ustalony bez względu na wystąpienie upraw ozimych wysiewanych w roku złożenia tego wniosku na dzień 30 września. Termin 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności jest zbyt krótki. Rolnik sam nie jest w stanie wykonać tego planu, natomiast doradcy w tym terminie będą mieli dużo innych terminowych obowiązków.

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt

W praktyce Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt należy uwzględnić powierzchnie traw na gruntach ornych oraz łąk cennych przyrodniczo. W rozporządzeniu czytamy iż taka płatność będzie przysługiwała jedynie do powierzchni trwałych użytków zielonych położonych poza obszarem Natura 2000. Nie znajdujemy racjonalnego uzasadnienia wyłączenia ww. łąk.

Generowanie raportu DJP- w ARiMR funkcjonuje program generujący stany zwierząt na dany dzień, zdarzenia w siedzibie stada, rolnicy i doradcy nie mają dostępu do takich danych, co usprawniłoby pracę w kontekście niepełnej funkcjonalności IRZplus. Niespełnienie warunku obsady zwierząt trawożernych liczonych po złożeniu wniosku przez pracowników ARiMR może skutkować odmową płatności w ramach ekstensywnego użytkowana TUZ . Spowodować to może również zmniejszenie minimalnej liczby punktów, jakie są wymagane, aby rolnik w ogóle otrzymał płatność za ekoschematy w ramach rolnictwa węglowego. W rezultacie rolnik nie otrzyma nie tylko płatności do ekstensywnych TUZ-ów, ale również całej płatności w ramach rolnictwa węglowego.

Wymieszanie słomy z glebą

§ 12. ust. 2. – do płatności obejmującej przyoranie słomy powinny kwalifikować się grunty, na których uprawiana jest kukurydza na ziarno i na działce zostały rozrzucone części roślin pozostałe po zbiorze ziarna.     

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji

Wyznaczony czas na realizację praktyki jest zbyt krótki, trudny do realizacji w praktyce. Bardzo często gospodarstwa wywożą obornik na wszystkie grunty, na które mają w planach nawozić i w ciągu tych 12 godzin niejednokrotnie nie mają możliwości wymieszać go z glebą. Ustalenie terminu 12 godzin na wymieszanie obornika z glebą będzie dezorganizowało prace, utrudniało wykonywanie pozostałych prac.

Ponadto winna zostać zwiększona ilość punktów ze względu na charakter praktyki oraz wymogi nałożone na rolników. Powinno być dopuszczone w szczególnych przypadkach tj. np. brak sygnału GPS, itp.  złożenie oświadczenia przez rolnika o wykonaniu praktyki zgodnie z założeniami praktyki.

Wnioskujemy, aby rolnik, który chce skorzystać z tego ekoschematu mógł dzielić działkę rolną na kilka części i w ciągu kilku dni aplikować obornik i wymieszać z glebą.

Przykład: Działka rolna o powierzchni 10 ha  na potrzeby tego ekoschematu zostaje podzielona na 3 działki  o powierzchni 3,33 ha działki, rolnik jednego dnia wywozi obornik następnie w ciągu 12 godzin następuje wymieszanie obornika z glebą, w ciągu 2 kolejnych dni robi to samo. Dowodem jego czynności są zdjęcia geotagowane z  3 kolejnych dni   np.: 12. 13. 14 październik 2023r.

Załącznik nr 2

II Wymogi dla płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami

odżywczymi:

3 d) prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej, zawierającego co najmniej:

oznaczenie powierzchni, nr działki ewidencyjnej, wielkość powierzchni, datę wykonania zabiegu, rodzaj uprawy, rodzaj wykonanego zabiegu, nazwę nawozu, zastosowaną ilość nawozu – dopisać zabiegów agrotechnicznych dotyczących nawożenia

4. dodatkowe wymogi dla wariantu z wapnowaniem w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – prowadzenie rejestru zabiegów agrotechnicznych, o którym mowa w pkt 3 lit. d, zawierającego również informacje o zastosowaniu nawozu wapniowego – dodać zabiegów agrotechnicznych dotyczących nawożenia.

Z racji, że jest to pierwszy rok wprowadzający nowe płatności i wymagania wszelkie kary powinny być złagodzone i przyznawane w ostateczności.