Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania (dobra kultura rolna, GAEC)

Zapraszamy do zapoznania się z projektem i zgłaszania uwag na adres: bialystok@pirol.pl w terminie do 2 marca 2023r.


Podlaska Izba Rolnicza po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania wnosi następujące uwagi:

§ 3. 1. i § 3. 2  Należy zwiększyć procent nachylenia stoku do maksymalnego który zezwala UE tj 20% , niezrozumiała jest zmiana powodująca nadgorliwość przepisów krajowych nad przepisami UE.

§4. pkt. 1 – należy zmniejszyć procent okrywy ochronnej gleby z 80% do 40%, ponieważ w wielu gospodarstwach wskaźnik ten jest nieosiągalny. Na niektórych rodzajach gleb, szczególnie glebach zwięzłych uprawy wiosenne są utrudnione przez często występujące w tym okresie nadmierne opady lub ich brak i przesuszenie gleby. Wielu rolników posiada rośliny których zbiór ze względu na wegetację oraz cechy charakterystyczne np. burak cukrowy, kukurydza na ziarno odbywa się po 1 listopada. Wobec czego należy dopuścić przedłużenie terminu ze względu na późny zbiór oraz obniżyć procent powierzchni, które powinny posiadać okrywę ochronną. Co w przypadku kukurydzy na ziarno? Kiedy zbiór jest dokonywany do końca listopada lub nawet w połowie grudnia? Czy można to uznać że późny zbiór i stanowi okrywę roślinną dla gleby?

§5. ust. 1. i ust. 4  – przepisy odnośnie zmianowania i dywersyfikacji upraw, powinny być pozostawione na zasadach obowiązujących w latach 2014-2020. Wiele gospodarstw prowadzących produkcję zwierzęcą, a w szczególności prowadzące hodowle krów mlecznych, mogą mieć problemy ze spełnieniem warunków zawartych w normie GAEC 7, gdyż w strukturze upraw dominują trawy i kukurydza, które stanowią podstawę w żywieniu tych zwierząt. Dodatkowo zaproponowana w projekcie zmiana uprawy głównej co 3 lata niekorzystnie wpłynie na sytuację ekonomiczną gospodarstw oraz na zapewnienie paszy chociażby dla bydła, gdyż rolnik co 3 lata  znaczą część swojej paszy (kukurydzy) będzie musiał zakupić.

§ 5. 1. pkt. 1  40 % to za duża powierzchnia. Przepis ten utrudni funkcjonowanie gospodarstw, które wyspecjalizowały się w produkcji konkretnych roślin. Należy zmniejszyć tą powierzchnię lub zastosować uproszczenia dla rolników z produkcja zwierzęcą.

§6. ust.1 – należy zlikwidować obowiązek przeznaczania 4% powierzchni gruntów ornych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne. Obecnie w rolnictwie występuje ogromne zapotrzebowanie na grunty rolne, szczególnie w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Wprowadzenie obowiązku przeznaczenia części gruntów na obszary nieprodukcyjne godzi w interesy rolników i jest sprzeczne z dobrą praktyką rolniczą. Ponadto w obszarach i obiektach nieprodukcyjnych uwzględniono zadrzewienie liniowe, które  nie stanowi części lasu. Należy doprecyzować co w sytuacji kiedy na działce jest  zadrzewienie liniowe i  łączy się z lasem na sąsiedniej działce.

Należy doprecyzować czy kukurydza na zieloną masę jest wliczona do zbóż – norma gaec7

§ 9. W 2023 roku za grunty ugorowane, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 2, uznaje się również grunty wykorzystane do uprawy roślin, z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.” – Należy zrezygnować z wyłączenia kukurydzy i soi przynajmniej na rok 2023. Rolnicy nie mieli świadomości, że będzie taki wymóg, a ze względu na zapotrzebowanie na paszę całość gruntów ornych za chwilę obsieją kukurydzą pod którą przygotowali już pole.

Należy doprecyzować czy z normy gaec 7 zwolnieni są producenci, którzy  prowadzą produkcję ekologiczną na całym gospodarstwie ( zwierzęta i uprawy), czy wystarczy, że mają część gospodarstwa w ekologii?

GAEC 8

Wykaz roślin bobowatych uznawanych za realizujące normę GAEC 8 został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wykaz ten ten nie obejmuje wyki, ponieważ jest ona uprawiana z rośliną podporową. Wnioskujemy o włączenie jej do wykazu, ponieważ jest to roślina, która pozytywnie wpływa na glebę poprzez wiązanie azotu.  Ponadto jest rośliną chętnie uprawianą przez rolników,  jest mniej wymagająca względem pozostałych roślin bobowatych i udaje się na słabszych glebach.