Zużyte opony jako obciążniki na pryzmę – problem wciąż istnieje

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 16 listopada 2022 r. >>>dot. wątpliwości związanych z możliwością wykorzystywania przez rolników zużytych opon jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką oraz odpowiadając na wniosek o zwolnienie rolników z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w zakresie wykorzystywania zużytych opon w ww. celu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska w swojej odpowiedzi z dnia 15 lutego 2023 informuje, co następuje:

Co do zasady, wykorzystywanie opon, zakwalifikowanych jako odpady, jako obciążników do przykrywania pryzm z kiszonką na gruncie ustawy o odpadach1 będzie kwalifikowane jako odzysk2. Ustawa o odpadach nie zawiera szczególnych zasad postępowania z tego rodzajem odpadów, a więc będą miały zastosowanie ogólne zasady postępowania z odpadami.
Należy jednocześnie wskazać, że możliwość poddawania odpadów odzyskowi zależy między innymi od statusu podmiotu, który chce ten proces przeprowadzać. W przypadku odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) możliwość zgodnego z prawem odzysku takich odpadów zależy od tego, czy podmiot prowadzący odzysk jest przedsiębiorcą czy osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącymi przedsiębiorcami.
Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, należą do kategorii podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów3. Należy przy tym jednak pamiętać, że podmioty te mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów jakie zostały określone w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 27 ust. 10 ustawie o odpadach4. Odpady o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) nie zostały wymienione ww. rozporządzeniu. Oznacza to, że ani osoby fizyczne ani jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami nie mogą zgodnie z prawem prowadzić odzysku tego rodzaju odpadów.
W przypadku podmiotów będących przedsiębiorcami, mogą oni prowadzić odzysk na ogólnych zasadach, co między innymi oznacza, że mają obowiązek uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Dodatkowo wartododać,żeodpady o kodzie 16 01 03(zużyte opony) zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami5 co oznacza, że przetwarzanie tego typu odpadów jest możliwe zarówno w instalacjach jak i, przy zachowaniu warunków określonych ww. rozporządzeniu, poza instalacjami. Rozporządzenie przewiduje między innymi możliwość prowadzenia odzysku poza instalacją zużytych opon w procesie R11 i wykorzystanie ich jako odbijaczy, wykorzystanie na placach zabaw, boiskach, w ogródkach, czy też właśnie do zabezpieczania pryzm kiszonkowych.
Podkreślenia wymaga, że w przypadku przedsiębiorców procedura uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w postaci zużytych opon, nie różni się od innych przypadków, w których konieczne jest uzyskanie zezwolenia. W związku z powyższym, na chwilę obecną nie są planowane zmiany legislacyjne w tym zakresie.
Jednocześnie informuję, że niniejsze pismo nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest wiążące dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Pismo MKiŚ >>>

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.)
2 Art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o odpadach.
3 Art. 45 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach.
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).
5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza
instalacjami i urządzeniami (Dz.U. poz. 796)