Trwa nabór do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że został uruchomiony nabór na nową, XII kadencję Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, na lata 2023–2025. Nabór trwa do 3 lutego br.

Infografika - nabór do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

O Radzie Rolników

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (zwana dalej „Radą Rolników”) składa się z 25 członków. Reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Tryb naboru

Radę Rolników powołuje na 3-letnią kadencję Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajową Radę Izb Rolniczych.

W chwili rozpoczęcia kadencji Rady Rolników co najmniej 15 jej członków powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę rolniczą.

Termin

Termin zgłaszania kandydatów do Rady Rolników upływa 3 lutego 2023 r.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zawierać następujące dane o kandydacie:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;
  • informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;
  • informacje o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych.

Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, w której jest ubezpieczony.

Natomiast jeśli kandydat posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, która wypłaca świadczenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, zawierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników.
 

Szczegóły: https://www.krus.gov.pl/bip/rada-rolnikow/komunikaty-prezesa-kasy-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego/.