Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej październik 2022

W omawianym okresie sprawozdawczym praca Zarządu skupiona była na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR działał w oparciu o Ustawę o izbach rolniczych i Statut Podlaskiej Izby Rolniczej. Spotkanie zwołał Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński. W przedstawionym okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie, a w  posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie zarządu, delegat do KRIR- Piotr Stocki oraz dyrektor biura- Barbara Laskowska.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

  • rojekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Nie zgłoszono uwag do projektu.

  • Konsultacje projektów rozporządzeń w sprawie stawek płatności bezpośrednich za 2022 r.

Stawki płatności bezpośrednich powinny być minimum o 20% wyższe ze względu na rosnącą inflację, obecne ceny pasz, paliwa oraz nawozów, aby choć w niewielkim stopniu wyrównać ponoszone przez gospodarstwa rolne koszty.

  • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Proponowane zmiany są oczekiwane przez rolników, jednak niektóre zapisy budzą zastrzeżenia do proponowanych zmian. Dlaczego w proponowanym rozporządzeniu kwalifikuje się wnioskodawców z naboru przeprowadzonego w dniach 10 grudnia 2021 do dnia 07 lutego 2022?

1) § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem do przyznawania pomocy w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi wskutek złożenia wniosku o przyznanie pomocy w terminie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 7 lutego 2022 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu tej pomocy oraz 2) § 9 ust. 1 i 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem. 2. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, który w terminie od dnia 10 grudnia 2021 r. do dnia 7 lutego 2022 r. złożył wniosek o przyznanie tej pomocy, może dokonać zmian w złożonym wniosku w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w odniesieniu do kwoty wnioskowanej pomocy przez jej zwiększenie lub w zakresie planu finansowego operacji, lub zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w związku ze zwiększeniem kwoty pomocy.

Co z wszystkimi innymi beneficjentami którzy  złożyli wnioski we wcześniejszych naborach i nie są one do dnia dzisiejszego rozliczone. Dotyczy to np.: naboru przeprowadzonego od 29 grudnia 2020 do dnia 26 marca 2021 oraz z pozostałych naborów. Gdzie umowa podpisana została w końcówce roku 2021. Uważam że wszystkie aktywne, otwarte i prawidłowo złożone wnioski powinny się kwalifikować do proponowanej zmiany.

Ponadto należy na nowo określić jednostkowe stawki za m3 szamba i m2 płyty obornikowej, bo zostały opracowane na podstawie danych z 2021 roku, co znacznie odbiega od obecnych kosztów budowy.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

4 października 2022r.- Wystąpienie do Henryka Kowalczyka- MRiRW oraz Premiera Mateusza Morawieckiego z pismem w sprawie dostaw energii dla rolnictwa;

5 październik 2022r.- Wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o niepowoływanie do komisji leśników osób będących jednocześnie myśliwymi;

 10 października 2022r.- Wystąpienie do Henryka Kowalczyka- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Bagno Wizna;

11 października 2022r.- Pismo do Podlaskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Mleczarni: Piątnica, Mlekpol oraz Mlekovita w sprawie poparcia apelu Podlaskiej Izby Rolniczej dot. Bagna Wizna skierowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

11 października 2022r.- Wystąpienie do KRIR z wnioskiem Walnego Zgromadzenia ws. dodatku do emerytury dla osób pełniących funkcję sołtysa;

11 października 2022r.- Odpowiedź dla radcy prawnego Jarosława Pawluczuka na pismo ws. wstrzymania działań KOWR dotyczących Pana Szuma;

13 października 2022r.- Pismo do Sądu Rejonowego VIII Wydziału Gospodarczego ws. postępowania sanacyjnego Pana Michalskiego;

18 października 2022r.- Wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z wnioskiem administracyjnym o włączenie do postępowania przeciwko rolnikom wykonującym prace konserwacyjne rowów Bagno Wizna;

18 października 2022r.- Wystąpienie do Koła Łowieckiego Jeleń ws. jeleni;

18 października 2022r.- Pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. suszy;

19 października 2022r.- Stanowisko X Walnego Zgromadzenia PIR ws. uwag do Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 przekazane do KRIR;

20 października 2022r.- Pismo do KRIR ws. cen kukurydzy;

21 października 2022r.- Wystąpienie do KRIR na wniosek Walnego Zgromadzenia PIR ws. działania aplikacji suszowej;

25 października 2022r.- Pismo popierające obecną formę  Tygodnika Poradnika Rolniczego.    

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

2 października 2022r.- Dzień kukurydzy w Tauroszyszkach, w którym udział wzięła Pani Joanna Raś- Przewodnicząca Rady Powiatowej PIR w Sejnach wraz z delegatami z powiatów augustowskiego, suwalskiego oraz sejneńskiego;

5 października 2022r.- Ogólnopolska konferencja „Agroleśnictwo- alternatywna produkcja rolnicza”, udział w formie on-line wziął Pan Zdzisław Łuba- członek Zarządu PIR;

9 października 2022r.-

15 października 2022r.- Agro na obcasach zorganizowała po raz czwarty Podlaska Izba Rolnicza wspólnie z bankiem BNP Paribas w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Inicjatywa ta, jest ukłonem w stronę kobiet mieszkających na obszarach wiejskich, w szczególności pracujących w rolnictwie oraz działających w otoczeniu sektora rolnego. Projekt był okazją do spotkania się Pań z terenu całego województwa, wymiany poglądów i doświadczeń, w miłej atmosferze. W tym roku odbyła się w szczególnym dniu- 15 października obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich.

W trakcie uroczystości Podlaska Izba Rolnicza zrealizowała zadanie „Wołowina- symfonia smaku” sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

18 października 2022r.- posiedzenie Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

Tematem obrad było między innymi:

– Sprawozdanie z działalności statutowej PIR za III kwartał 2022r.

– Sprawozdanie z działalności Prosperita Spółka z o.o.

– Informacja o realizacji wniosków z IX Walnego Zgromadzenia.

Z zaproszonymi gośćmi przybyłymi na spotkanie tj. Katarzyną Roszkowską – p.o. Dyrektora ARiMR w Łomży, Edytą Drągiewicz BWI ARiMR, Tomaszem Krukowskim zastępcą Dyrektora ARiMR w Łomży,   prof. Henrykiem Wnorowskim – członkiem Rady Polityki Pieniężnej oraz Bogusławem Marchelem, Grzegorzem Zyskowskim dyskutowano m. im o wysokich cenach nawozów, wypłaty zaliczek dopłat, problemach spółdzielców czy rosnącej inflacji.

Początek spotkania rozpoczęli przedstawiciele firmy Contractus, którzy przedstawili delegatom ofertę maszynową swojej firmy.

Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej przyjęło Stanowisko w sprawie uwag do Krajowego Planu Strategicznego na lata 2023- 2027 w którym uznano za konieczne:

Maksymalne dofinansowanie II filara WPR – do 70 % z budżetu krajowego, przez co więcej środków można przeznaczyć na wsparcie proinwestycyjne, np. na modernizację.

Zmianę definicji aktywnego rolnika. Warunki powinny objąć wszystkich rolników i właścicieli użytków rolnych:

– jeżeli dokumenty z KRS, REGON lub CEIDG wykażą, że wykonywana przez rolnika działalność stanowi główną działalność gospodarczą lub

– udokumentuje, że jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 30% całego przychodu.

Wprowadzenie ustawy o obowiązku pisemnej dzierżawy użytków rolnych i jej zarejestrowania w urzędzie, przy braku opodatkowania.

Zmienić proporcje w ekoschematach. Przeznaczyć 32% środków na produkcję roślinną, a 68% na produkcję zwierzęcą.

Zmienić płatności do bydła i krów.  Płatnością powinno być objęte bydło i krowy od 3 sztuk do 30 sztuk.

Zmienić ekoschemat 5.1 uwzględniając w dobrostanie obory uwięziowe.

Zmienić  obowiązek utrzymywania 80% okrywy zimowej na gruntach ornych jako warunkowość płatności podstawowej.

Podwyższyć kryterium praktyki na zboczach o nachyleniu ≥ 14% ograniczającej zjawiska erozji gleb oraz procesów  towarzyszących do ≥ 20% jako warunkowości płatności podstawowej.

19 października 2022r.- zaproszenie na posiedzenie Komisji problemowej ds. przygotowania propozycji rozwiązań dotyczących wyborów do izb rolniczych. W spotkaniu wziął udział Pan Grzegorz Leszczyński- prezes;

20 października 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży, któremu przewodniczył Pan Zdzisław Łuba- członek Zarządu, będący jednocześnie Przewodniczącym rady Powiatowej PIR w Łomży.

21 października 2022r.- posiedzenie komisji konkursowej „Pszczoła bliżej nas” na napisanie najlepszej pracy stylistycznej, udział wzięły Barbara Laskowska- dyrektor biura i Agnieszka Artemiuk- zastępca dyrektora, będące jednocześnie członkami komisji konkursowej.

25 października 2022r.- w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie  i wręczenie nagród w konkursie „Pszczoła bliżej nas”. O miano laureata rywalizowało 23 uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i 17 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z terenu województwa podlaskiego. W czasie spotkania zwycięzcom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy wręczyli Barbara Ewa Laskowska- dyrektor Podlaskiej Izby Rolniczej i Katarzyna Ancipiuk- dyrektor Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

27 października 2022r.- Narodowe Wyzwania w rolnictwie, w zastępstwie prezesa udział wziął Pan Wojciech Łuba- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Zambrowie;

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

  • Mając na uwadze art. 8292 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 761 § 1 k.p.c. wydano 1 opinię komorniczą w zakresie niezbędności przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
  • Na podstawie ustawy z dn. 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydano 2 opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lasów niepaństwowych  na cele nieleśne.
  • Mając na uwadze art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) zaopiniowano 3 wnioski o wydanie opinii w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego w danej gminie oraz 2 wnioski dotyczące przyjęcia średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  • Udzielono akceptacji wniosku KOWR odnośnie sprzedaży gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na wniosek KOWR położonych na terenie gminy Filipów.
  • Złożono wniosek o refundację zadania „Zdrowo, smacznie, ładnie – wspieranie aktywnych gospodyń w województwie podlaskim” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Sporządziła: Justyna Kaliszewicz