XIV Posiedzenie KRIR

wpis w: Aktualnosci1 | 0

1 grudnia 2022 r. w Parzniewie odbyło się XIV Posiedzenie KRIR, podczas którego przyjęto stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie. Gośćmi posiedzenia byli: Krzysztof Jurgiel – Poseł PE, Marek Surmacz – Zastępca Prezesa KRUS oraz Tomasz Kuśnierek – p.o.  Zastępcy Prezesa ARiMR.

Członkowie KRIR zwrócili uwagę, że obecna sytuacja na rynku nawozów nie zmienia się na lepsze, ceny nawozów są bardzo wysokie, co skutkuje obniżeniem opłacalności produkcji, a rolnicy mają problem z ich zakupem. Sytuacja ta w okresie długofalowym z pewnością wpłynie negatywnie na produkcję i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, ze względu na ograniczanie nawożenia przez wielu rolników co przełoży się na ograniczenie produkcji.

KRIR wnosi o dalszą pracę nad nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie możliwości łączenia lat pracy w ZUS i KRUS do nabywania praw emerytalnych oraz proporcjonalnego naliczania emerytur do liczby kwartałów ubezpieczenia w KRUS.

Krajowa Rada wyraża stanowisko, że ceny energii elektrycznej dla rolników powinny pozostać na poziomie zamrożonej, zeszłorocznej ceny 70% zużycia zeszłorocznego, a nie dla każdego gospodarstwa 3000 KW. Gospodarstwa zostały potraktowane równo a nie sprawiedliwie niezależnie od wielkości i kierunków produkcji. Dlatego powyższa propozycja KRIR zapewni sprawiedliwą pomoc jak dla innych grup społecznych.

W związku z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2022 poz. 2315), KRIR zwraca uwagę, że dokument ten nie był konsultowany z samorządem rolniczym i wprowadzono w nim wiele nieprzemyślanych i w konsekwencji niekorzystnych przepisów dla rolników. Dlatego też wnioskuje się o przesyłanie do uzgodnień projektów aktów prawnych  do Krajowej Rady Izb Rolniczych zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych, co w przyszłości zapobiegnie wejściu w życie niekorzystnych dla rolników przepisów.

W związku z pojawiającymi się informacjami, że w programie pomocy na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych (w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) ma być wprowadzone kryterium dochodów, Krajowa Rada wyraża sprzeciw wobec takim planom. Jasne zasady udzielania pomocy winny być określone przed ogłoszeniem naboru wniosków, a nie w trakcie.

Krajowa Rada postuluje o jak najszybsze przekazanie do konsultacji społecznych projektów rozporządzeń do Krajowego Planu Strategicznego, w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań, aby rolnicy mogli otrzymać płatności.

W związku z drastycznie wzrastającą wysokością oprocentowania do kredytów, gdzie przyznane środki nie pokrywają dofinansowania do odsetek kredytów preferencyjnych przyznanych Bankom (ARiMR dopłaca 3%, a resztę płaci rolnik – w obecnej chwili wychodzi to minimum 8,5% – to już nie są preferencyjne warunki), Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o podjęcie działań, aby utrzymać płynność finansową gospodarstw rolnych, ponieważ rolnicy nie są w stanie płacić zwiększonych rat. Taką sytuacją są zaniepokojone też banki, które udzieliły kredytów – obawiają się, że część kredytobiorców nie będzie w stanie spłacać kredytów ze zwiększonymi odsetkami.