Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Wrzesień 2022

W omawianym okresie sprawozdawczym praca Zarządu skupiona była na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR działał w oparciu o Ustawę o izbach rolniczych i Statut Podlaskiej Izby Rolniczej. Spotkanie zwołał Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński. W przedstawionym okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie, a w  posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie zarządu oraz dyrektor biura- Barbara Laskowska.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

  • rojekt Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin

Przepisy Unii Europejskiej  w zakresie  stosowania pestycydów mają na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego oraz zapobieganie barierom handlowym. Obejmują one przepisy w zakresie wprowadzania do obrotu i wykorzystania określonych kategorii produktów chemicznych, zbiór zharmonizowanych ograniczeń odnoszących się do wprowadzania do obrotu i stosowania określonych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz zasady postępowania w razie poważnych wypadków, jak również procedury wywozu substancji niebezpiecznych.

Należy podkreślić, że dopuszczane do obrotu środki ochrony roślin podlegają w procedurze rejestracji ocenie naukowo-technicznej obejmującej szereg badań i analiz dotyczących m.in. oceny narażania na potencjalne negatywne działanie środka ochrony roślin. Badany jest również stan i zachowanie środka w środowisku, jak również potencjalne oddziaływanie na organizmy niebędące celem zastosowania. 

Redukcja stosowania środków ochrony roślin  spowoduje w przypadku Polski duże problemy z zapewnieniem prawidłowej ochrony roślin. Taka sytuacja może spowodować zmniejszenie plonowania roślin rolniczych oraz zwiększy zagrożenie przez mykotoksyny, które w większości są substancjami wykazującymi oddziaływanie kancerogenne. Wg różnych ekspertyz wykonanych w Polsce oraz innych krajach nadmierne obniżenie zużycie środków ochrony roślin  może spowodować obniżenie plonowania roślin rolniczych nawet  do 50 %, co wpłynie na problemy z zapewnieniem  bezpieczeństwa  żywnościowego.

Obecny kryzys żywnościowy wywołany wojną na Ukrainie ukazał nie tylko UE ale i też całemu Światu, iż  bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo istotną kwestią dla naszego społeczeństwa. Ograniczenie stosowania środków ochrony roślin o minimum 50% naszym zdaniem doprowadzi do  kryzysu żywnościowego, oraz spowoduje gwałtowny wzrost cen żywności, co może doprowadzić  do importu produktów z państw trzecich które stosują środki ochrony roślin niedopuszczone w UE.  Utrzymanie produkcji w Polsce będzie wiązało się z koniecznością dostosowania gospodarstw do nowych technologii produkcji, a co za tym idzie poniesieniem ogromnych środków na modernizację. Uzyskanie przyzwoitych dochodów nawet przy zmniejszeniu ochrony roślin czy nawożenia będzie wymagało nowych inwestycji, nowych technologii w zakresie uprawy czy też stosowania robotyzacji. Zmiany te doprowadzą do upadku gospodarstw.

 Zużycie środków ochrony roślin w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowane. Zredukowanie stosowania środków ochrony roślin o 50% przez wszystkie kraje członkowskie jest w naszej opinii mocno krzywdzące dla polskich rolników, gdyż polscy rolnicy w porównaniu z niemieckimi rolnikami stosują znacznie mniej środków ochrony roślin, co powoduję niewspółmierny procent ograniczania środków ochrony roślin, propozycja redukcji pestycydów jest korzystna dla krajów, które stosują nadmierną ilość  środków ochrony roślin. Zauważamy iż projekt zakłada dodatkowe narzędzie polegające na tym iż Komisja może w niektórych przypadkach zalecić państwom członkowskim ustanowienie bardziej ambitnych celów. Komisja może również podjąć dalsze środki w przypadku, gdy krajowe cele zostaną uznane za niewystarczające do osiągnięcia łącznej redukcji o 50% na poziomie UE do 2030 r.  Jednak w naszej ocenie przepis nie jest obligatoryjny i postawia szerokie pole manewru.

Ponadto brakuje uregulowań prawnych, które ułatwią lub przynajmniej przyspieszą rejestrację biologicznych środków ochrony roślin, czynowych technik w hodowli roślin uprawnych. Regulacje te dałyby możliwość redukcji zużycia syntetycznych środków ochrony roślin i opracowania odmian roślin bardziej odpornych na patogeny i wymagających mniejszej ochrony

Nieakceptowalny dla naszego kraju jest także proponowany radykalny zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych, który uniemożliwiłby produkcję roślinną na obszarach NATURA 2000, a także możliwość ochrony lasów.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

01.09.2022r.- Wystąpienie do Starosty Białostockiego o wsparcie finansowe organizacji Dni Jedności Rolniczej w Świętej Wodzie;

01.09.2022r.- Pismo do Prezes ARiMR ws. wstrzymania procedowania wniosków o płatność końcową dot. działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”;

05.09.2022r.- Stanowisko i wnioski skierowane do Lecha Kołakowskiego- wiceministra rolnictwa z posiedzenia Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej;

12.09.2022r.- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przedstawiciela do prac związanych ze scalaniem gruntów „Milejczyce i inne”;

 12.09.2022r.- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przedstawiciela do prac związanych ze scalaniem gruntów „Wierzchuca i inne”;

19.09.2022r.- Wystąpienie do MRiRW o ogłoszenie naboru wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę w 2022r. na wniosek Rady Powiatowej PIR w Łomży;

19.09.2022r.- Wniosek do KRIR ws. dziedzictwa kulturowego;

19.09.2022r.- Wystąpienie do Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z zapytaniem ws. wysokiego poziomu wód na rzece Narew i Biebrza na wniosek Rady Powiatowej PIR w Łomży;

23.09.2022r.- zaproszenie dla Wiktora Szmulewicza- Prezesa KRIR do wzięcia udziału w spotkaniu dot. gospodarowania na obszarze Bagno Wizna;

23.09.2022r.- Rozliczenie zadania „Mleko dla każdego- spotkania informacyjno- promocyjne”;

26.09.2022r.- Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Mońkach przedstawiciela PIR do zespołu pracującego nad scalaniem gruntów „Szpakowo i inne”;

26.09.2022r.- Zawiadomienie do rolnika o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

1 września 2022r.- posiedzenie Komisji ds. Produkcji Roślinnej i Zwierzęcej w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach. Podczas posiedzenia komisji opracowano postulaty, które zostały na piśmie przedstawione Lechowi Kołakowskiemu. Główny dotyczył utrzymania produkcji nawozów i pochodnych, między innymi dwutlenku węgla, bez względu na ich koszty wytworzenia. Zdaniem członków komisji niezbędne jest podjęcie działań mających na celu obniżenie cen nawozów oraz ustanowienie dla rolników urzędowych cen nawozów. Ponadto podlaski samorząd rolniczy domaga się utworzenia dla rolników linii kredytowych z zerowym oprocentowaniem na zakup nawozów i spłatę tegorocznych zobowiązań oraz możliwości skorzystania przez rolników z wakacji kredytowych dla kredytów inwestycyjnych. Kolejny postulat dotyczy zwiększenia zwrotu akcyzy proporcjonalnie do wzrostu cen paliwa (na podstawie faktur za paliwo zakupione od marca br.). Przedstawiciele PIR domagają się także rozszerzenia ubezpieczenia zwierząt o ryzyka i zjawiska okołoporodowe i brak możliwości sprzedaży cieląt w okresie, w którym w związku z przepisami ich transport jest zabroniony. Kolejny wniosek dotyczył rekompensaty do eutanazji zwierząt hodowlanych pourazowych oraz nieuleczalnie chorych, których mięso nie nadaje się do spożycia.

3- 18 września 2022r.-  cykl spotkań „Mleko dla każdego- spotkania informacyjno- promocyjne” mających na celu przekazywanie rzetelnych informacji oraz budowanie dobrego PR wokół mleka i produktów mlecznych, jak również wzrost zainteresowania produktami mlecznymi.

Pierwsze z cyklu 3 zaplanowanych spotkań promujących spożycie mleka i produktów mlecznych oraz potraw z nich przygotowanych, sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka odbyło się w sobotę 3 września 2022r. podczas Podlaskiego Pikniku Rodzinnego w Sokółce.  Na spotkanie przybyło wiele rodzin z dziećmi, które aktywnie uczestniczyły w imprezie. Przeprowadzono wiele konkursów i zabaw dla dzieci i dorosłych obfitujących w nagrody. Imprezie towarzyszyła degustacja produktów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich „Klimowieckie Klimaty”. Dzieci mogły także wykonać swoje smakowe napoje mleczne na bazie kefiru lub jogurtu naturalnego z dodatkiem owoców i szpinaku.

Kolejne ze spotkań odbyło się w środę 14 września 2022r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie (gm. Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie). W spotkaniu wzięły udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas 1-4 wraz z nauczycielami.

Dzieci chętnie brały udział w przygotowanych konkursach i zabawach za co otrzymywały nagrody.

Ostatnie z trzech spotkań odbyło się w Bargłowie Kościelnym w niedzielę 18 września 2022 r. na boisku szkolnym. W imprezie udział wzięli zarówno, dzieci, młodzież i dorośli. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawach, konkursach oraz bezpłatnej degustacji.

4 września 2022r.- Dożynki Gminno- Parafialne i otwarcie Centrum Wystawienniczo-  Targowego w Sokołach, udział wziął Grzegorz Leszczyński- prezes;

6-8 września 2022r.- Podlaska Izba Rolnicza zrealizowała zadanie pn. „Zdrowo, smacznie, ładnie – wspieranie aktywnych gospodyń w województwie podlaskim”. Operacja polegała na zorganizowaniu trzydniowego krajowego wyjazdu studyjnego do gminy Kazimierz Dolny (powiat puławski, w oj. lubelskie) podczas którego odbyły się warsztaty, pokazy i prelekcje dla członkiń kół gospodyń wiejskich oraz rolników z województwa podlaskiego na temat wytwarzania produktów i ich sprzedaży poprzez rolniczy handel detaliczny.

Celem operacji było zdobycie wiedzy 45 uczestników z województwa podlaskiego (w szczególności przedstawicieli KGW)  na temat wytwarzania produktów i ich sprzedaży poprzez rolniczy handel detaliczny.

11 września 2022r.- Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie. Podczas wydarzenia podsumowano konkurs KRUS „Bezpieczna Obsługa Zwierząt Gospodarskich” podczas której Pan Paweł Grodzki- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem wręczył nagrodę w postaci zaproszenia dla 2 osób na „Agro na obcasach”;

15 września 2022r.- Spotkanie na temat „Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w produkcji bydła- doświadczenia amerykańskie”, udział wzięły: Barbara Laskowska- dyrektor biura oraz pracownicy biur terenowych: Elżbieta Orłowska, Monika Chrzanowska, Elżbieta Makowska;

18 września 2022r.- Turniej Wsi Monieckich. Podczas wydarzenia Stanisław Rogalski- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Mońkach wręczył statuetkę Podlaskiej Izby Rolniczej w podziękowaniu za zorganizowanie turnieju;

21 września 2022r.- wspólne posiedzenie Rad Powiatowych w Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Zarząd reprezentował Grzegorz Leszczyński- prezes oraz Barbara Laskowska- dyrektor biura;

22 września 2022r.- posiedzenia Rady Społecznej KOWR, udział wzięli Zdzisław Łuba- członek Zarządu i Piotr Stocki- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Hajnówce;

23 września 2022r.- konferencja „Rozwój Subregionu Suwalskiego”. W konferencji wzięli udział Joanna Raś- Przewodnicząca Rady Powiatowej PIR w Sejnach, Daniel Gajewski- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Suwałkach oraz Barbara Laskowska- dyrektor biura;

25 września 2022r.- Dzień Jedności Rolniczej w Wasilkowie rozpoczął się nabożeństwem w cerkwi prawosławnej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła.

Uroczystą mszę polową poprzedził występ zespołu folklorystycznego. Nabożeństwo w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Świętej Wodzie rozpoczęło się w południe. Przewodniczył mu metropolita białostocki arcybiskup Józef Guzdek. W trakcie uroczystości dary ołtarza w imieniu Podlaskiej Izby Rolniczej na ręce abp Józefa Guzdka złożyli Grzegorz Leszczyński- prezes, Marek Siniło- wiceprezes oraz Jan Zelkowski- członek Zarządu. Podlaska Izba Rolnicza wystawiła też poczet honorowy w składzie: Paweł Grodzki- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem oraz delegaci Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku- Paweł Rogucki i Dariusz Targoński.

Po mszy świętej arcybiskup Józef Gózdek poświęcił chleby wypieczone z tegorocznych plonów po czym nastąpiło tradycyjne dzielenie się chlebem- symbolem rolniczego trudu i przejście na wzgórze rolników.

Po zakończeniu uroczystości oficjalnych i pokazu jazdy konnej w wykonaniu Szwadronu Kawalerii im. 10. Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku, Proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej ks. Alfred Butwiłowski zaprosił wszystkich na wspólną agapę, którą uświetniały występy podlaskich zespołów folklorystycznych.

26 września 2022r.- posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego, udział wziął Grzegorz Leszczyński- prezes;

26 września 2022r.- posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego, udział wziął Marek Siniło- wiceprezes;

29 września 2022r.- posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych , udział wziął Grzegorz Leszczyński- prezes oraz Piotr Stocki- delegat PIR do KRIR;

29- 30 września 2022r.- konferencja i warsztaty pt. „Plan strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”. Udział wzięli Grzegorz Leszczyński- prezes, Marek Siniło- wiceprezes, Piotr Stocki- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Hajnówce oraz pracownik biura w Sokółce- Krzysztof Malczyk.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

  • Mając na uwadze art. 8292 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 761 § 1 k.p.c. wydano 1 opinię komornicze w zakresie niezbędności przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
  • Na podstawie ustawy z dn. 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydano 8  opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lasów niepaństwowych  na cele nieleśne (gm. Choroszcz- 4, m. Białystok-1, gm. Supraśl-1, gm. Szypliszki-1, gm. Radziłów-3).
  • Udzielono akceptacji na 2 wniosków KOWR odnośnie sprzedaży gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na wniosek KOWR położonych na terenie województwa podlaskiego (gm. Wiżajny- 2) oraz przekazano informację odnośnie zainteresowania powiększeniem swoich gospodarstw rodzinnych nabyciem gruntów w poszczególnych gminach.
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wytypowało projekt „Pszczoła bliżej nas” do wydania publikacji nt. przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zawierający przykłady dobrych praktyk operacji zrealizowanych w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020. 
  • Oddano głosy na kandydatów w związku z prowadzonym naborem do Rady Produkcji Ekologicznej.

Sporządziła: Justyna Kaliszewicz