Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej Lipiec 2022

W omawianym okresie sprawozdawczym praca Zarządu skupiona była na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR działał w oparciu o Ustawę o izbach rolniczych i Statut Podlaskiej Izby Rolniczej. Spotkanie zwołał Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński. W przedstawionym okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania, a w  posiedzeniach wzięli udział wszyscy członkowie zarządu oraz dyrektor biura- Barbara Laskowska.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

 • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozp. ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Pozytywnie zaopiniowano projekt, w którym zaproponowano m.in. rozszerzenie katalogu broni palnej, jaka może być wykorzystywana do wykonywania polowania, o krótką broń palną z przeznaczeniem do dostrzeliwania postrzałków zwierzyny oraz uśmiercania drapieżników schwytanych w pułapki żywołowne. Zaproponowana zmiana wpłynie na poprawę bezpieczeństwa myśliwych oraz zmniejszy cierpienie zwierząt.

Nowe przepisy pozwolą też wykorzystywać termowizyjne i noktowizyjne urządzenia celownicze przy polowaniu na drapieżniki. Takiego sprzętu będzie można też używać polując nocą na inwazyjne gatunki obce. Umożliwienie polowania na drapieżniki z noktowizją może pozwolić skuteczniej walczyć ze wścieklizną. Analiza aktualnej sytuacji epizootycznej w tym zakresie wskazuje, iż ze względu na liczną populację drapieżników, w szczególności lisów, zasięg występowania wścieklizny w Polsce zwiększył się i aktualnie odnotowuje się przypadki tej choroby na obszarach, które w ostatnich latach były od niej wolne. Wykorzystanie urządzeń termowizyjnych i noktowizyjnych urządzeń celowniczych umożliwi też na skuteczną realizację odstrzałów sanitarnych dzików, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzenianie się wirusa ASF.

Ponadto nowe prawo pozwoli również na indywidualne polowania na zające przy pomocy ptaków łowczych. Zaproponowana zmiana stanowi odpowiedź na zgłaszane od wielu lat postulaty sokolników. Sokolnictwo jest marginalną dziedziną łowiectwa – obecnie zajmuje się nim około 250 osób w kraju na blisko 128 tys. myśliwych. Polskie sokolnictwo jest wpisane na Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO, a sokolnicy są zobowiązani do pielęgnowania tej sztuki. Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu zmiany zapewnią dalszy rozwój i kultywowanie sokolniczych tradycji w Polsce.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylającego rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, których kontrola tożsamości lub zdrowotności może być przeprowadzona w miejscu zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Nie wniesiono uwag, gdyż projektowane rozporządzenie ma charakter porządkowy – uchyla przepisy, które miały ograniczony okres stosowania – do 14 grudnia 2020 r. i których obszar regulacji obecnie został ujęty w innych przepisach unijnych.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach poddziałania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Zaopiniowano pozytywnie. W związku z wydłużeniem przez Unię Europejską okresu realizacji PROW 2014–2020 o 2 lata należało wprowadzić przepis przejściowy, zgodnie z którym zmiany przewidziane projektowanym rozporządzeniem będą miały zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Zmienione przepisy są korzystne dla potencjalnych beneficjentów poddziałania objętego nowelizowanym rozporządzeniem.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Nie zgłoszono uwag do projektu.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Zaopiniowano pozytywnie.

 • Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030

Nie zgłoszono uwag do projektu.

 • Projekt aktualizacji Programu azotanowego

Po zapoznaniu się z projektem proponujemy, żeby wskazać ustawowy okres za jaki powinien być sporządzony plan nawozowy za dany rok czy ma to być rok kalendarzowy czy rok gospodarczy. Ustawa tego jasno nie określa. Nawozy naturalne mogą być stosowane w zależności od regionu w terminie po 1 marca do 30 listopada i nie można przekroczyć 170 kg/ha w ciągu roku.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

15.07.2022r.- Przekazano do Nadleśnictwa Dojlidy kalkulację kosztów przywrócenia do użytkowania trwałych użytków zielonych metodą pełnej uprawy i podsiewu;

20.07.2022r.- Przekazano do KRIR propozycje tematów badań w zakresie rolnictwa ekologicznego;

27.07.2022r.- Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Rady Ministrów ws. planowanych wyłączeń energii elektrycznej dla zakładów i spółdzielni mleczarskich;

29.07.2022 r.- Odpowiedź dla Andrzeja Kotarskiego na wnioski WZ PIR ws. zwiększenia stawki zwrotu podatku akcyzowego oraz odbioru folii rolniczej;

29.07.2022r.- Pismo do KRIR dot. wniosku WZ PIR ws. zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich; 

29.07.2022r.- Wystąpienie do KRIR z wnioskiem Walnego Zgromadzenia PIR ws. regionalizacji zakupu maszyn rolniczych;

29.07.2022r. Pismo do KRIR realizujące wniosek WZ PIR dot. zasad ograniczania stosowania środków ochrony roślin;

29.07.2022 r.- Pismo do KRIR będące realizacją wniosku WZ PIR ws. usprawnienia działania aplikacji do zgłaszania wystąpienia suszy;

29.07.2022r.- Odpowiedź dla Pana Andrzeja Kotarskiego na wniosek zgłoszony podczas WZ PIR ws. odpowiedzialności za remont i utrzymanie mostów;

29.07.2022r.- Wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ws. środków dostępnych dla rolników i spółek wodnych na budowę urządzeń melioracyjnych;

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

13 lipca 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Suwałkach, udział wziął Witold Grunwald- członek Zarządu PIR;

14 lipca 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Mońkach, udział wziął Marek Siniło- wiceprezes oraz Barbara Laskowska- dyrektor biura;

19 lipca 2022r.- posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi przy Wojewodzie, udział wziął Grzegorz Leszczyński- prezes, Marek Siniło- wiceprezes oraz Zdzisław Łuba- członek zarządu;

12.07-27.07.2022r.- spotkania konsultacyjne projektu aktualizacji Programu działań dot. zanieczyszczania wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W spotkaniach udział wzięli pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej oraz Barbara Laskowska- dyrektor biura;

21 lipca 2022r.- posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, w którym udział wziął Grzegorz Leszczyński- prezes;

25 lipca 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem, udział wzięła Barbara Laskowska- dyrektor biura;

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

 • Na podstawie ustawy z dn. 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydano 3 opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lasów niepaństwowych  na cele nieleśne (powiat białostocki- 2, powiat kolneński- 1).
 • Mając na uwadze art. 8292 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wydano 2 opinie w postepowaniu egzekucyjnym oraz wystąpiono do komornika z 3 pismami ws. obowiązku zasięgnięcia opinii izby rolniczej w związku z zajęciem komorniczym. Ponadto zwrócono się do 3 dłużników o udzielenie informacji ws. prowadzonego postępowania egzekucyjnego.
 • Przekazano do Krajowej Rady Izb Rolniczych 3 wnioski o wpis na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego kandydatów Podlaskiej Izby Rolniczej.
 • Na podstawie art. 46d pkt. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 1995 Nr 147 poz. 713) w oględzinach w wyniku wniesienia odwołania zgłoszono do udziału przedstawiciela izby rolniczej. W omawianym okresie odbyło się szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie powiatu bielskiego- 3, hajnowskiego- 1, siemiatyckiego-6 .
 • Na podstawie § 5 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27 stycznia 2015 r. ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR powołano w skład 15 komisji ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej.   
 • Wystąpiono do Ministerstwa  Rolnictwa o nadanie 25 odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa”.                                                                                                                                                                                                                                            

Sporządziła: Justyna Kaliszewicz