PROW 2014-2020 – procedowanie zmian

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Do Komisji Europejskiej został formalnie przekazany 14 czerwca br. projekt zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Infografika - PROW 2014-2020 - propozycje korzystnych zmian

Aktualizacja planu finansowego i modyfikacja instrumentów wsparcia

  • w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w zakresie wprowadzenia nowego obszaru f „Zielona energia w gospodarstwie rolnym”. W obszarze tym planowane są inwestycje w zakresie zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią oraz pompą ciepła. Beneficjentem w przedmiotowym obszarze będzie rolnik prowadzący działalność rolniczą w celach zarobkowych. Maksymalna wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć 150 000 zł.
  • w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w zakresie podwyższenia kwoty pomocy w obszarach A-D: z 900 tys. zł do 1 mln zł, z 500 tys. zł do 600 tys. zł i z 200 tys. zł do 250 tys. zł. Podniesienie kwoty pomocy pozwoli beneficjentom na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z rozwojem gospodarstwa, bez konieczności modyfikacji planów i ograniczania zakresu operacji.
  • w typie operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w zakresie wprowadzenia standardowych stawek jednostkowych jako formy pomocy oraz podniesienia kwoty pomocy oraz na podniesieniu kwoty pomocy ze 100 tys. zł na 150 tys. zł.
  • w typie operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie wprowadzenia nowego rodzaju beneficjenta – gminy, który będzie mógł realizować inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy zbiorników retencyjnych. Maksymalna kwota udzielonej pomocy na operacje realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie może przekroczyć 10 mln zł. W przypadku operacji realizowanych przez gminę, maksymalna kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć 500 tys. zł
  • w typie operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w zakresie aktualizacji wysokości standardowych stawek jednostkowych za wykonanie ogrodzenia;
  • w poddziałaniu 8.1 „Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w zakresie podwyższenia stawki premii zalesieniowej;
  • w działaniu M10 „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” w poddziałaniu 10.1 „Płatności w ramach zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych” oraz w poddziałaniu 10.2 „Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie” w zakresie umożliwienia stosowania wapnowania w ramach Pakietu 1. oraz Pakietu 2., podwyższenia stawek płatności oraz dostosowania zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych do ram prawnych nowego okresu programowania;
  • w działaniu M11 „Rolnictwo ekologiczne” w zakresie wprowadzenia nowego pakietu,  podwyższenia stawek płatności, wprowadzenia mechanizmu degresywności płatności ekologicznych oraz dostosowania elementów bazowych (baseline) do obowiązujących przepisów;
  • zmiany w zakresie instrumentów finansowych polegające na zwiększeniu wysokości dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją Funduszu Gwarancji Rolnych z 2% do 5%;
  • zmiany w planie finansowym PROW 2014-2020 polegające na realokacji środków finansowych pomiędzy poszczególnymi instrumentami wsparcia w celu zapewnienia pełnego wykorzystanie środków programu

Prace nad zmianami

28 kwietnia br. pakiet zmian przyjął Komitet Monitorujący PROW 2014-2020, natomiast
8 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Równolegle do procedowanej na poziomie UE zmiany Programu, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace polegające na zmianie przepisów krajowych, tak aby jak najszybciej było możliwe rozpoczęcie wdrażania zaproponowanych zmian. Informacje o kolejnych działaniach podejmowanych przez MRiRW będą podawane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej gov.pl.