Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej maj 2022

W omawianym okresie sprawozdawczym praca Zarządu skupiona była na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR działał w oparciu o Ustawę o izbach rolniczych i Statut Podlaskiej Izby Rolniczej. Spotkanie zwołał Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorz Leszczyński. W przedstawionym okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania, a w  posiedzeniach wzięli udział wszyscy członkowie zarządu oraz dyrektor biura- Barbara Laskowska.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

  • ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw:

Pozytywnie zaopiniowano zmiany MRiRW, które mają na celu doprecyzowanie i usprawnienie realizacji przepisów związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, a w szczególności:

1) rozszerzenie katalogu nieruchomości wyłączonych spod działania podstawowej zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tj. rozdysponowywania, w pierwszej kolejności, w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych.

2) rozszerzenie zakresu celów, na które mogą być przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Obecne przepisy katalog zadań własnych, na które mogą być przeznaczane grunty Zasobu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jest katalogiem zamkniętym, który w wielu przypadkach uniemożliwia KOWR przekazanie gruntu na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych (które wykraczają poza zakres tego katalogu) lub zadań powierzonych lub istnieją wątpliwości co do zakresu stosowania obecnej regulacji.

3) rozszerzenie zakresu możliwości udzielania pomocy finansowej przez KOWR. Obecnie funkcjonuje niewystarczający zakres przedsięwzięć służących rozwojowi obszarów wiejskich, na jakie może zostać udzielona pomoc finansowa przez KOWR.

4) obowiązek ogłoszenia przez KOWR wykazu nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży również w siedzibie właściwego oddziału terenowego KOWR. Naszym zdaniem istnieje potrzeba szerszego publikowania wykazów nieruchomości Zasobu przeznaczonych do sprzedaży, tak aby mogła zapoznać się z nim jak największa grupa zainteresowanych.

5) zapewnienie dalszej i nieprzerwanej możliwości prowadzenia działalności rolniczej przez podmioty, które są dłużnikami KOWR, poprzez umożliwienie nabycia przez KOWR nieruchomości rolnej od rolnika, który jest jego dłużnikiem, a następnie zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, która powróciła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z jej dotychczasowym właścicielem – bez obowiązku przeprowadzania przetargu.

Pomoże to rozwiązać problem występujących, niezawinionych przez rolników, okoliczności które utrudniają lub uniemożliwiają wywiązywanie się przez nich z zaciągniętych wobec KOWR zobowiązań. A często są to gospodarstwa rodzinne, których posiadacze w sposób prawidłowy gospodarują na nieruchomościach wchodzących w ich skład, prowadząc na nich w sposób racjonalny działalność rolniczą.

6) rozstrzygnięcie, że jeżeli nabywana przez dzierżawcę, w drodze pierwszeństwa w nabyciu, nieruchomość rolna ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy to pierwszeństwo przysługuje jednemu z małżonków.

Odnośnie zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 r. Podlaska Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje wyłączenie przepisów ustawy w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha, zamiast jak obecnie do nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha (bez względu na powierzchnię użytków rolnych).

Obecne przepisy mają zastosowanie do nieruchomości rolnych o powierzchni co najmniej 0,3 ha, oznacza to, że mają także zastosowanie do nieruchomości tzw. „mieszanych”, gdzie tylko część (często nieprzekraczająca 0,3 ha) stanowi użytki rolne – mimo, że takie nieruchomości nie mają praktycznego znaczenia dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

  • Po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) 78-2022 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego;

2) 79-2022 projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

nie zgłoszono do nich uwag.

  • Dokument PI.8 – Przegląd Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu:

Zaopiniowano pozytywnie.

  • Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczący zasad i kryteriów identyfikacji niedopuszczalnych składników obojętnych w środkach ochrony roślin:

Nie wniesiono uwag do przekazanego do zaopiniowania rozporządzenie KE w sprawie niedopuszczalnych dodatków do środków ochrony roślin. W naszej ocenie projekt posiada znaczne braki cyt. „Artykuł 6 Zadzwoń po dane”, oraz podwójnie przywołany artykuł numer 6, daje podstawę tezie o bardzo chaotycznej treści projektu. Bardzo krótki termin przewidziany dla Państw członkowskich, które na mocy przepisów krajowych przyjęły wykazy niedopuszczalnych składników obojętnych w środkach ochrony roślin, zmieniają je zgodnie z rozporządzeniem przyjętym zgodnie z art. 7 najpóźniej do dnia wejścia tego rozporządzenia w życie, może spowodować ogólny chaos legislacyjny w krajach członkowskich. Należało by wprowadzić vacatio legis.

  • Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne:

Pozytywnie zaopiniowano projekt zmian w rozporządzeniu określającym okresy polowań na zwierzęta łowne. W przypadku zmian okresów polowań na jelenie szlachetne oraz daniele w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim proponowane rozszerzenie sezonu polowań wydaje się zasadne i zrozumiałe. Wysokie, sięgające miliona złotych rocznie wartości odszkodowań za szkody łowieckiej, przy braku innych możliwości ich skutecznego ograniczenia, wymuszają redukcję populacji jeleniowatych na tych obszarach. Nie jesteśmy entuzjastami tego rozwiązania, ale zdajemy sobie sprawę z konieczności elastycznego podejścia, aby nadmierna ochrona nie przyniosła skutków odwrotnych, podobnych jak w przypadku ASF i odstrzału sanitarnego dzików. Obszarowy charakter zmian w rozporządzeniu zakłada, że zmiana w okresie polowań nie będzie zagrożeniem dla krajowej populacji jeleni i danieli. Ponadto rozszerzenie okresów polowań na wskazane gatunki zwierząt łownych przy polowaniach z ptakiem łowczym jest krokiem w dobrą stronę jeśli chodzi o wsparcie oraz kultywowanie tradycji polskiego sokolnictwa, która powinna podlegać szczególnej ochronie.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

09.05.2022r.- Odpowiedź dla Przewodniczącego Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem na wniosek ws. analizy strategicznej gospodarstw rolnych na kolejne 15 lat;

09.05.2022r.- Wystąpienie do Przewodniczącego ZO PZŁ z prośbą o interwencję w szacowania szkód;

12.05.2022 r.- Zapytanie do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Ostrołęce w sprawie prac konserwacyjnych na rzece Mężynianka i Śliwówka;

20.05.2022r.- Pismo do Prezesów Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Białymstoku w sprawie sanacji;

20.05.2022r.- Pismo do Urzędu Gminy Jaświły ws. interwencji dotyczącej wysokości należnego podatku;

20.05.2022r.- Wystąpienie do Ministra Klimatu i Środowiska na wniosek Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Łomży w sprawie budowy biogazowni rolniczych w Polsce;

20.05.2022r.- Pismo do KRIR na wniosek Rady Powiatowej PIR w Sokółce w sprawie podjęcia działań ułatwiających zmianę sposobu użytkowania enklaw leśnych;

20.05.2022r.- zapytanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wniosek Rady Powiatowej PIR w Białymstoku w sprawie określenia wielkości pogłowia wilka w województwie podlaskim;

25.05.2022r.- Pismo do KRIR na wniosek Rady Powiatowej PIR w Grajewie ws. przyjmowania zużytych opakowań z tworzyw sztucznych;

31.05.2022r.- Odpowiedź dla Przewodniczącego Rady Powiatowej PIR w Zambrowie na wniosek złożony podczas Walnego Zgromadzenia PIR dotyczącego zakupu nawozów bezpośrednio od producenta.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

9 maja 2022r.- spotkanie w sprawie gospodarowania na użytkach rolniczych  na obszarze Bagno Wizna odbyło się w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej. Spotkanie dotyczyło omówienia działań prowadzonych na terenie obszaru Natura 2000 „Bagno Wizna”, ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005, a w szczególności bieżących konserwacji rowów melioracyjnych i innych prac niezbędnych do prowadzenia działalności rolniczej na w/w terenie.

10 maja 2022r.– Kongres Izb Rolniczych w Spale pt. „Izby Rolnicze o przyszłości polskiego sektora żywnościowego w świetle zawirowań na rynkach rolnych”, zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.

W kongresie wzięli udział przedstawiciele Izb Rolniczych z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych na czele. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentowali: Grzegorz Leszczyński- prezes, Marek Siniło- wiceprezes oraz delegaci WZ PIR Maciej Bobel oraz Piotr Stocki.

10 maja 2022r.- Gala Podlaskich Laurów Mlecznych została zorganizowana przez Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, a odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Podczas wydarzenia uhonorowano właścicieli najwydajniejszych gospodarstw mlecznych w regionie. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej udział wziął Wojciech Łuba- Przewodniczący RP PIR, który wręczył pamiątkowe dyplomy laureatom w 13 kategoriach.

11.05.2022r.- odbyła się gala finałowa Podlaskiej Marki w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W uroczystości z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej wziął Pan Marek Siniło- wiceprezes PIR.

14- 15 maja 2022r.- odbyły się Krajowe uroczystości związane z jubileuszową XVIII edycją Wspomnienia Świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Drohiczyńskiego Piotra Sawczuka.

W trakcie nabożeństwa z rąk Biskupa Piotra Sawczuka pośmiertnie odznaczono Medalem Świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie śp. Jana Zalewskiego, który odebrała jego żona. Dalsze uroczystości odbywały się w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach, gdzie w przyszkolnym parku zasadzono pamiątkowy dąb – Izydor. Ceremonii towarzyszyły trzy salwy armatnie oraz wypuszczono także białe gołębie.

W sobotnich uroczystościach wzięli udział m.in.: podlascy parlamentarzyści, reprezentanci instytucji związanych z rolnictwem, rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentował Grzegorz Leszczyński- prezes wraz z przedstawicielami PIR z powiatu siemiatyckiego.

Po przywitaniu gości wręczono wnioskowane przez Podlaską Izbę Rolniczą odznaczenia nadane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz pamiątkowe grawertony. Laureatami odznak honorowych resortu rolnictwa „Zasłużony dla rolnictwa” zostali:

1) Krzysztof Karnaszewski – delegat Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej z gminy Dziadkowice,

2) Lucjan Marciszonek – przedsiębiorca z Siemiatycz, właściciel sklepu z artykułami dla rolnictwa,

3) Norbert Morzy – kierownik siemiatyckiego oddziału firmy Fricke,

4) Jarosław Niewiarowski – przedsiębiorcę prowadzącego hurtownię z artykułami rolniczymi.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny zespołu pieśni i tańca Skowronki.

Główne uroczystości odbyły się 15 maja w kościele pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Centralnym punktem obchodów ku czci patrona rolników była msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Ciereszko- Biskupa pomocniczego Archidiecezji Białostockiej.

W obchodach wzięli udział rolnicy z województwa podlaskiego, politycy oraz przedstawiciele instytucji okołorolniczych oraz samorządów z województwa podlaskiego. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej udział wzięli Marek Siniło- wiceprezes i Stanisław Szczepańczuk- Przewodniczący RP PIR w Białymstoku, którzy wręczyli dary ołtarza. Podlaska Izba Rolnicza, jak co roku wystawiła poczet sztandarowy w składzie: Damian Rudnicki, Dariusz Targoński oraz Bogusław Bilmin.

17 maja 2022r.- posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce.

20 maja 2022r.- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Rośliny miododajne upowszechniamy, Pszczołom byt zapewniamy” dla dzieci i młodzieży. W wydarzeniu Podlaską Izbę Rolniczą reprezentowała Agnieszka Artemiuk- zastępca dyrektora biura Podlaskiej Izby Rolniczej, która wręczyła laureatom nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

23 maja 2022r.- posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie, w której udział wzięli Grzegorz Leszczyński- prezes oraz Piotr Stocki- delegat PIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

23- 24 maja 2022r.- konferencja z okazji uroczystości Jubileszu 30- lecia działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej udział wzięli: Marek Siniło- wiceprezes oraz Witold Grunwald- członek zarządu.

24 maja 2022r.- spotkanie Komitetu Organizacyjnego Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Zarząd do udziału w spotkaniu delegował Stanisława Rogalskiego- Przewodniczącego Rady Powiatowej PIR w Mońkach.

25 maja 2022r.- Pierwsza Podlaska Konferencja IoT “PROGRAMISTA INTERNETU RZECZY”. W konferencji z Podlaskiej Izby Rolniczej udział wziął Marek Siniło- wicepreze i Agnieszka Artemiuk- z-ca dyrektora biura. Podczas konferencji podpisano list intencyjny, gdyż izba była partnerem konferencji.

27 maja 2022r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się gala podsumowująca wojewódzki XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej w uroczystościach udział wzięła Barbara Laskowska- dyrektor biura, która wręczyła laureatom 1,2 i 3 miejsca nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

28 maja 2022r.- zjazd sprawozdawczy Lekarzy Weterynarii Północno- wschodniej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej , w której udział wziął Marek Siniło- wiceprezes.

29 maja 2022r.- w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbył się Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sokólskich. Podlaską Izbę Rolniczą tego dnia reprezentował Paweł Grodzki- Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Wysokiem Mazowieckiem, który wręczył bony o wartości 200 zł dla superczempiona i superczempionki wystawy.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

  • Na podstawie ustawy z dn. 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych wydano  opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych lasów niepaństwowych  na cele nieleśne (powiat siemiatycki- 1). Ponadto na podstawie ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zaopiniowano 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (powiat białostocki- 2).
  • Mając na uwadze art. 8292 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego wydano 1 opinię komorniczą w zakresie niezbędności przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Ponadto udzielono odpowiedzi na wezwanie komornika z dn. 12.05.2022r.
  • Złożono 2 korektę wniosku o wybór operacji do realizacji w ramach działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 do Urzędu Marszałkowskiego.
  • Na podstawie art. 46d pkt. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. 1995 Nr 147 poz. 713) w szacowaniu ostatecznym wzięli udział przedstawiciele izby rolniczej. W omawianym okresie odbyły się szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie powiatu bielskiego- 4, powiatu siemiatyckiego- 4 oraz na terenie powiatu hajnowskiego- 2.

Sporządziła:

Justyna Kaliszewicz