Spędź tegoroczne wakacje z nami

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Podlaska Izba Rolnicza informuje, że rozpoczyna nabór na 9 – dniowe kolonie  dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonej od 01 stycznia 2006r. organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:  23.07.2022r.- 31.07.2022r.  w miejscowości   Jarosławiec w Ośrodku Wypoczynkowym „Bryza Morska” (50 uczestników).

Całkowity koszt za uczestnika kolonii wynosi 700 zł (siedemset złotych).

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna, których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

WAŻNE!!! W chwili obecnej nie są jeszcze znane wytyczne określające zasady organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które będą obowiązywały w czasie tegorocznych wakacji w związku z epidemią COVID- 19. Jednakże możemy zapewnić, że wypoczynek odbędzie się w ośrodku spełniającym wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczonym tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jeśli dziecko jest zdrowe w karcie kwalifikacyjnej uczestnika, pkt 9 należy wpisać, że jest zdrowe, brak chorób przewlekłych. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zimowisku.

Wymagane zaświadczenia i oświadczenia:

  1. Oryginał zaświadczenia z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS potwierdzające ubezpieczenie w KRUS (Do pobrania – wzór zaświadczenia KRUS), wystawione na co najmniej jednego z rodziców/ opiekunów prawnych; na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres tj. ulica i nr domu/ mieszkania, kod pocztowy i poczta. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie to na jaki okres została przyznana (od – do);
  2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekła, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.); Do pobrania- karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

UWAGA:

– w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt (wzór w załączeniu – Wzór oświadczenia_inne_nazwisko),

– w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy załączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania (wzór w załączeniu – Wzór oświadczenia_inny_adres);

– w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu,

UWAGA: oświadczenia te wypełniają tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku których:

– widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem zimowiska,

– widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania);

  • dowód wpłaty na konto Krajowej Rady Izb Rolniczych BNP PARIBAS 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710  z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz imię i nazwisko uczestnika kolonii, termin turnusu.

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 6760862 oraz mailowo pod adresem artemiuk@pirol.pl

Komplet dokumentów (oryginały) na zimowisko należy wysłać pocztą priorytetem lub dostarczyć na adres biura Podlaskiej Izby Rolniczej Porosły, ul. Wierzbowa 57 16-070 Choroszcz w ciągu 5 dni roboczych od daty zapisania telefonicznego. W przypadku nie dostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie wykreślenie dziecka z listy uczestników.

Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 950,00 zł na każdego uczestnika