Konkursy finansowane z budżetu województwa. Przypominamy o trwających naborach

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Pielęgnowanie dziedzictwa narodowego, nagradzanie osiągnięć sportowców, wyposażenie jednostek OSP oraz wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych na wsi – to zadania, które planuje wesprzeć w 2022 roku samorząd województwa. Finanse na działania o takim charakterze można zdobyć składając wniosek albo ofertę w ramach ogłoszonych konkursów.

banknoty stuzłotowe trzymane w dłoniach

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego objęta wsparciem samorządu województwa

Samorząd województwa zamierza dofinansować organizację festiwali i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, inicjatywy, których celem jest ochrona polskości, pielęgnowanie tradycji, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz produkcja spektakli teatralnych. O dofinansowanie zadania można ubiegać się od 4 lutego. Pula środków przeznaczona na ten cel wynosi 1,52 mln zł.

Termin składania ofert mija 1 marca. Szczegóły oferty konkursowej dostępne są tutaj.

Dotacją zostaną także objęte obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Podlaskiego. Suma środków przeznaczona na tego rodzaju działalność to 2,2 mln zł. Oferty można zgłaszać najpóźniej do 28 lutego.

Szczegóły naboru dostępne tutaj.

Nagrody marszałka dla zawodników sportów olimpijskich

Jeszcze do 28 lutego kluby sportowe, okręgowe związki sportowe oraz Podlaska Federacja Sportu, organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej oraz zainteresowane osoby fizyczne samodzielnie mogą ubiegać się o dotacje celową  Na nagrodę finansową mają szansę sportowcy zamieszkujący województwo podlaskie, którzy w minionym roku odnieśli sukcesy w sportach olimpijskich. Wysokość nagrody wyniesie od 1 tys. zł do 2 tys. zł i będzie zależała od sukcesów sportowych.

Termin składania ofert trwa: 18 stycznia-28 lutego. O szczegółach dotyczących konkursów można dowiedzieć się tutaj.

Konkurs dla samorządów na sprzęt i umundurowanie jednostek OSP

Na olbrzymią pomoc mają również szansę, wspierane przez samorząd województwa jednostki OSP. O dofinansowanie mogą ubiegać się lokalne samorządy z naszego regionu. Pieniądze pozwolą pokryć m.in. zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych). Zarząd województwa planuje przeznaczyć na to zadanie 2 mln zł.

Nabór trwa od 24 stycznia do 25 lutego. Szczegóły dotyczące oferty dostępne są tutaj.

Inicjatywy społeczno-kulturalne na wsi ze wsparciem Województwa Podlaskiego

Od 1 lutego, 600 tys. zł otrzymają gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa podlaskiego. W ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś zostanie udzielone finansowe wsparcie m.in.: zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, remont i wyposażenie miejsc, pełniących funkcje społeczno-kulturalne, a także zagospodarowanie terenów zielonych.

Dotacja jednostkowa na ten cel to maksymalnie 25 tys. zł, jedna na samorząd. Wsparcie ma charakter refundacji. Wnioski można składać najpóźniej do 28 lutego. O szczegółach oferty można się dowiedzieć tutaj

Cezary Rutkowski
red., fot.: Paulina Dulewicz