W sprawie gospodarstw agroturystycznych znajdujących się w strefie stanu wyjątkowego

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W dniu 21 grudnia 2021 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas X posiedzenia KRIR, które odbyło się 24 listopada 2021 r., zwrócił się do Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortnikczuka w następującej kwestii:

„Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1803, z późn. zm.), przedsiębiorcy oraz rolnicy świadczący usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612), którzy prowadzą działalność w czasie stanu wyjątkowego wprowadzonego tym rozporządzeniem, za okres obowiązywania stanu wyjątkowego mogą otrzymać rekompensatę z budżetu państwa, zwaną dalej „rekompensatą”.

Ponadto, zgodnie z art. 2a ust. 1 ww. ustawy, rekompensata przysługuje także podmiotom, o których mowa w art. 1, prowadzącym działalność na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1776 oraz z 2021 r. poz. 1918 i 2191). Jednakże, w takim przypadku rekompensata przysługuje jedynie za okres 30 dni trwania zakazu przebywania w wysokości 65% średniego miesięcznego przychodu podmiotu z prowadzonej przez niego działalności na obszarze objętym czasowym zakazem przebywania, w okresie obejmującym 3 wybrane miesiące z 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie tego zakazu (art. 2a ust. 2).

Wobec powyższego, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że rekompensata, o której mowa powyżej, może być przyznana podmiotom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne.

Zwracamy się także z wnioskiem  o wydłużenie okresu, za który może być przyznana rekompensata dla podmiotów prowadzących gospodarstwa agroturystyczne zgodnie z art. 2a ww. ustawy, do całego okresu, na który wprowadzono zakaz  czasowego przebywania.  Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi (Dz. U. z 2021 r. poz. 2193), zakaz ten obowiązuje od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 1 marca 2022 r. Tymczasem rekompensata może być przyznana jedynie za 30 dni.”