XI Wojewódzki Konkurs dla Rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Podlaską Izbą Rolniczą po raz jedenasty zorganizowała Wojewódzki Konkurs dla rolników – producentów mleka „Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarskich”. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych KRUS, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy
w gospodarstwach rolnych oraz zmniejszenie skali wypadków przy obsłudze bydła mlecznego.

Konkurs polegał na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z bezpieczną obsługą zwierząt i funkcjonowaniem KRUS. Rolnicy musieli również odpowiedzieć na jedno pytanie opisowe, które polegało
na wymienieniu chorób odzwierzęcych oraz sposobów ich zapobiegania.

Regulamin i pytania konkursowe wraz z arkuszem zamieszczone były na łamach miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”, dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (www.odr.pl), Podlaskiej Izby Rolniczej (www.pirol.pl),  oraz 
w Placówkach Terenowych i Oddziale Regionalnym KRUS  w Białymstoku.

Arkusz zgłoszeniowy wraz z odpowiedziami należało przesłać lub dostarczyć
do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku
w terminie do 8 października 2021 r.

Dnia 22 listopada 2021 r. Komisja konkursowa dokonała oceny 49 arkuszy zgłoszeniowych rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą w zakresie hodowli bydła mlecznego
i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników (1 z uczestników został zdyskwalifikowany).

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce: Elżbieta Gałecka, zam. Lubieszcze 25 – 25,0 pkt,

II miejsce: Krzysztof Szmurło, zam. Popławy 116 –24,9 pkt,

III miejsce: Teresa Kolędo, zam. Połomin-Kolonia 5 – 24,8 pkt.

Ze względu na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wręczenie nagród laureatom nastąpiło w inny niż dotychczas praktykowany sposób. Nagrody zostały przekazane indywidualnie każdemu z rolników w siedzibie tutejszego Oddziału
w obecności Dyrektora OR KRUS w Białymstoku Pana Jacka Jarmołowicza, Dyrektora PODR Pana Wojciecha Mojkowskiego i Wiceprezesa Zarządu PIR Pana Marka Siniło.

Nagrodami ufundowanymi przez OR KRUS w Białymstoku są:

za zajęcie pierwszego miejsca: myjka wysokociśnieniowa, zestaw narzędzi 108 el.,

za zajęcie drugiego oraz trzeciego miejsca: myjka wysokociśnieniowa i naświetlacz LED
z czujnikiem ruchu.

Podlaska Izba Rolnicza za zajęcie I miejsca ufundowała nagrodę w postaci zamiatarki ręcznej, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie bony podarunkowe o wartości 500 zł dla każdego laureata.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.