Agencja Nasienna odpowiada na wątpliwości KRIR

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W piśmie z dnia 24 sierpnia 2021 r., Agencja Nasienna Sp. z o.o. >>> udzieliła następujących wyjaśnień w sprawie jej działalności:

„Przede wszystkim podkreślić należy, że funkcjonujący w Polsce model ochrony wyłącznego prawa do odmian roślin jest modelem dychotomicznym. Oznacza to, że konkretna odmiana rośliny może być chroniona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo prawem krajowym (ustawą z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin), albo prawem wspólnotowym (Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin oraz jego przepisami wykonawczymi). Nigdy jednak dana, konkretna odmiana rośliny nie może być chroniona jednocześnie obydwoma ww. grupami przepisów.

Agencja Nasienna Sp. z o. o. jest organizacją hodowców w rozumieniu tak przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, jak i Rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. Status Agencji Nasiennej Sp. z o.o. jako organizacji hodowców potwierdza zarówno literatura z zakresu prawa rolnego, jak i orzecznictwo polskich sądów powszechnych.

Na skutek nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, która miała miejsce w dniu 8.06.2017 r., hodowcy (oraz ich organizacje) pozbawieni zostali możliwości występowania do posiadaczy gruntów rolnych z wnioskami o udzielenie informacji w zakresie odstępstwa rolnego dotyczącego odmian roślin chronionych wyłącznym prawem na szczeblu krajowym. Nie utracili jednak tego uprawnienia w stosunku do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym.

Agencja Nasienna Sp. z o.o. występuje do rolników wyłącznie z wnioskami o udzielenie informacji w zakresie odstępstwa rolnego odnoszących się do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym. Komplet przesyłanej rolnikom korespondencji obejmuje:

a) wniosek o udzielenie informacji (który jasno i jednoznacznie w swojej treści wskazuje na podstawę prawną — odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego), wraz z:

  • formularzem pozwalający na udzielenie wnioskowanej informacji;
  • załącznikiem w postaci Wykazu odmian chronionych wyłącznym prawem na poziomie wspólnotowym,

b) pismo informacyjne, zatytułowane Ważne informacje, którego zadaniem jest przypomnienie rolnikowi, że jest on zobligowany do uiszczenia opłaty z tytułu stosowania instytucji odstępstwa rolnego także w odniesieniu do odmian roślin chronionych na szczeblu krajowym oraz zachęcające do korzystania z platformy elektronicznej ułatwiającej rozliczenia z organizacją hodowców, wraz z: wykazem odmian roślin chronionych na szczeblu krajowym,  formularzem wniosku o utworzenie konta na platformie cyfrowej Agencji Nasiennej Sp. z o.o.,  informatorem o ochronie prawnej odmian roślin.

Ponadto,       na        stronie internetowej    naszej  Spółki  pod      adresem: https://agencjanasienna.pl/project/2021-wnioski-o-udzielenie-informacji/  publikujemy informację potwierdzającą zakres naszych roszczeń informacyjnych.

Powyższa informacja nie pozostawia żadnych wątpliwości, że Agencja Nasienna Sp. z o. o. występuje do posiadaczy gruntów rolnych z wnioskami o udzielenie informacji dotyczących odstępstwa rolnego wyłącznie w odniesieniu do odmian roślin chronionych na szczeblu wspólnotowym.”