Spotkanie informacyjne z europosłem Krzysztofem Jurgielem dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Dnia 19.08.2021r. w Biurze Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie informacyjne z europosłem Krzysztofem Jurgielem dotyczące Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. W spotkaniu wzięli udział Prezes oraz członkowie Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, Dyrektor Biura oraz Przewodniczący Rad  Powiatowych. Obecnie odbywają się już drugie konsultacje tego planu które  potrwają do 15 września 2021r. Proponowany kształt Wspólnej Polityki Rolnej znacznie różni się od tego który funkcjonował obecnie, w związku z czym w świadomości nie tylko samorządu rolniczego ale też innych podmiotów zainteresowanych problematyką WPR rodzi się mnóstwo pytań i wątpliwości.  Europoseł poinformował między innymi, iż w związku z wprowadzeniem okresu przejściowego dla WPR po 2020r. i przesunięciem części środków finansowych pierwotnie zaplanowanych do wykorzystania w ramach Planu Strategicznego WPR (środki na lata 2021 i 2022) do trwającej perspektywy finansowej, kolejny okres programowania zostanie skrócony, co znajduje odzwierciedlenie w wysokości alokacji Planu.

Na budżet Planu Strategicznego WPR składają się następujące środki unijne:

  • Środki EFRG (I filaru WPR) – 17 327 mln euro
  • Dodatkowe środki I filaru przeznaczone na interwencje z zakresu pszczelarstwa – 25 mln euro
  • Środki EFRRROW ( II filar WPR) – 4  686 mln euro ( dodatkowo przewidziane jest współfinansowanie krajowe w łącznej wysokości 3 112 mln euro)

Poziom współfinansowania w ramach poszczególnych interwencji jest zróżnicowany i wynika z możliwości przewidzianych projektowanymi przepisami UE.

  • 80 % dla interwencji leśnych, zadrzewieniowych i rolnośrodowiskowych
  • 65 % dla płatności dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania
  • 55 % dla pozostałych interwencji

W dalszej kolejności został omówiony kształt oraz budżet interwencji I filara WPR. Zdaniem uczestników spotkania po wstępnej analizie tej części dokumentu, pojawiają się pytania dotyczące ilości proponowanych rozwiązań, ich złożoności oraz możliwości skorzystania przez rolników. Wątpliwości budzą  także wysokości środków przewidzianych na ich realizację. Zastanawiające jest na ile zaproponowane rozwiązania będą powszechne, szczególnie w odniesieniu do gospodarstw z rozwiniętą produkcją zwierzęcą, gdzie każdy hektar gruntu jest skrupulatnie wykorzystywany pod kątem zabezpieczenia potrzeb paszowych w gospodarstwie rolnym.