Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku upadłości SM Bielmlek

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Pomoc o charakterze pomocy de minimis dla producenta rolnego na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

W terminie do dnia 15.08.2021 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie producentowi rolnemu pomocy finansowej na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Wzór wniosku:

Pomoc Agencji skierowana jest do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia nr 702/2014.

Wysokość pomocy wynosi nie więcej niż 40 000 zł dla jednego producenta rolnego. Pomoc wypłacana będzie na rachunek producenta rolnego wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc, przekracza łącznie kwotę 20 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 20 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków i jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Producent rolny zobowiązany będzie dostarczyć do biura powiatowego Agencji do dnia 15 października 2021 r. dokumenty potwierdzające wpłatę niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i wysokość tej wpłaty. Pomoc podlega zwrotowi w przypadku, gdy wysokość wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielni jest niższa niż kwota otrzymanej pomocy – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą otrzymanej pomocy a wysokością tej wpłaty wynikającą z ww. dokumentów. Jeżeli natomiast ww. dokumenty nie zostały dostarczone do dnia 15 października 2021 r. pomoc podlega zwrotowi w pełnej wysokości.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej Kierownika Biura Powiatowego Agencji.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Wnioski można składać osobiście, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku w kancelarii biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta Agencji, a w przypadku platformy ePUAP i rejestrowanej przesyłki pocztowej, odpowiednio data nadania.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 15 sierpnia 2020 r nie wszczyna się postępowania
w sprawie przyznania pomocy.

Pomoc, przyznawana będzie na podstawie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o udzielenie pomocy.

Źródło:

ARiMR


Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej pomocy przy wypełnieniu wniosków przez doradców Podlaskiej Izby Rolniczej.

 • Augustów, ul. Przemysłowa 6B, tel.: 509 197 794;
 • Białystok, ul. Lipowa 30, lok. 110, tel.: 605 500 561;
 • Porosły k/Białegostoku, ul Wierzbowa 57, 16-070 Choroszcz, tel.: 85/676 08 58, 85/676 08 62;
 • Bielsk Podlaski, ul. Białowieska 107, tel.: 607 327 607;
 • Grajewo, ul. Wojska Polskiego 72 lok. 2.11, tel.: 511 468 218;
 • Kolno, ul. Księcia Janusza 13, tel. 86/278 10 36;
 • Łomża, ul. Nowa 2 pokój 2B, tel.: 86/219 06 65;
 • Mońki, ul. Strażacka 2a, tel.: 85/716 24 59;
 • Sejny, ul. Piłsudskiego 2, tel.: 697 363 402;
 • Siemiatycze, ul. ks. Ściegiennego 1, tel.: 603 440 064;
 • Sokółka, ul. Piłsudskiego 8 pokój 19, tel.: 511 468 203;
 • Suwałki, ul. Sportowa 20 pok.2, tel. 87/565 09 71;
 • Wysokie Mazowieckie, ul. 1000- lecia 32, tel.: 790 250 021;
 • Zambrów, Al. Wojska Polskiego 27, tel.: 790 250 032.